ato logo
Search Suggestion:

Huỷ đăng ký GST

Last updated 20 January 2022

Quý vị phải huỷ đăng ký GST nếu quý vị đang bán hoặc đóng cửa doanh nghiệp của mình. Quý vị cũng có thể cần huỷ đăng ký GST nếu quý vị tái cơ cấu doanh nghiệp của mình.

Trong trang này

Khi nào cần huỷ đăng ký GST

Quý vị hoặc đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị buộc phải huỷ đăng ký GST trong vòng 21 ngày kể từ khi:

 • bán hoặc đóng cửa doanh nghiệp của quý vị
 • thay đổi cơ cấu doanh nghiệp của quý vị - điều này bao gồm việc thay đổi từ kinh doanh hợp doanh (partnership) thành công ty (company), trừ khi doanh nghiệp cũ chuyển sang hoạt động kinh doanh khác.

Quý vị có thể chọn hủy đăng ký GST nếu doanh thu GST của quý vị đạt dưới ngưỡng đăng ký bắt buộc, trừ khi quý vị:

 • là một tài xế taxi (bao gồm cả dịch vụ cung ứng xe hoặc tài xế riêng)
 • đại diện cho một thực thể mất năng lực đã đăng ký hoặc bắt buộc phải đăng ký GST - ví dụ: một cá nhân bị phá sản hoặc một công ty đang thanh lý
 • là một cư dân Úc có vai trò đại diện cho người không cư trú đã đăng ký (hoặc bắt buộc phải đăng ký) GST.

Để xác nhận rằng quý vị không còn cần đăng ký GST nữa hoặc để biết thông tin về các ngưỡng và tính doanh thu GST của mình, hãy tham khảo Đăng ký GST.

Ảnh hưởng tới các đăng ký khác

Nếu quý vị đang tạm dừng hoặc đóng cửa vĩnh viễn doanh nghiệp của mình, quý vị vẫn phải đáp ứng các nghĩa vụ nộp thuế và hưu bổng, báo cáo và thanh toán.

Hủy đăng ký GST có thể ảnh hưởng một số, nhưng không phải tất cả các đăng ký khác.

Khi quý vị hủy đăng ký GST, các đăng ký tín dụng thuế nhiên liệu, thuế ô tô hạng xa xỉ (LCT) và thuế bù trừ đánh trên mặt hàng rượu (WET) cũng sẽ tự động bị hủy.

Quý vị phải tiếp tục nộp khai báo hoạt động nếu quý vị:

 • đã đăng kí phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG)
 • đã tham gia PAYG định kỳ
 • có nghĩa vụ thuế phụ bổng (FBT).

Ngày huỷ đăng ký

Ngày quý vị chọn để hủy đăng ký GST phải là ngày cuối cùng quý vị muốn được giữ đăng ký.

Chúng tôi thường hủy đăng ký GST của quý vị kể từ ngày quý vị chọn.

Quý vị không thể:

 • hủy đăng ký cũ trước nếu quý vị vẫn hoạt động trên cơ sở đăng ký GST sau ngày chọn
 • tiếp tục hoạt động trên cơ sở đã đăng ký GST sau ngày hủy đăng ký
 • hủy đăng ký nếu quý vị đã nộp một báo cáo hoạt động cho khoảng thời gian bao gồm ngày hủy bỏ đăng ký.

Cách huỷ đăng ký GST của quý vị

Quý vị có thể cùng lúc hoặc riêng rẽ hủy đăng ký GST và bất kỳ vai trò hoặc đăng ký:

 • thông qua dịch vụ trực tuyến cho doanh nghiệp
 • thông qua đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị
 • qua điện thoại tới số 13 28 66 - trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu
 • Nếu quý vị muốn nói chuyện với ATO bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) theo số 13 14 50 từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
 • bằng cách hoàn thành Đơn đề nghị hủy đăng ký (NAT 2955) thông qua yêu cầu trực tuyến và gửi đường bưu điện cho chúng tôi.

Dịch vụ trực tuyến cho đại lý cho phép các đại lý thuế đã đăng ký cập nhật hoặc hủy đăng ký thuế của khách hàng.

Đăng ký GST đơn giản

Nếu quý vị là doanh nghiệp không cư trú tại Úc được đăng ký theo hệ thống đăng ký GST đơn giản, người liên hệ được ủy quyền của quý vị có thể gửi email tới australiagst@ato.gov.au để hủy đăng ký.

Huỷ số doanh nghiệp Úc (ABN) của quý vị

Nếu quý vị đang hủy đăng ký GST của mình vì quý vị cơ cấu lại doanh nghiệp của mình, bán hoặc đóng cửa doanh nghiệp, quý vị cũng buộc phải hủy đăng ký ABN của quý vịExternal Link trong vòng 28 ngày.

Nếu quý vị là một công ty đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Úc (ASIC)External Link, nhưng không còn tiếp tục hoạt động kinh doanh, quý vị có thể chọn giữ lại đăng ký ABN, nhưng phải hủy đăng ký GST của mình.

Nếu quý vị đang hủy đăng ký GST, hãy xem xét các nghĩa vụ thuế và tiền hưu bổng khác của mình trước khi hủy ABN.

Khi quý vị hủy đăng ký ABN của mình, các đăng ký GST, LCT, WET và tín dụng thuế nhiên liệu cũng sẽ bị hủy. Quý vị sẽ không nhận được bất kỳ báo cáo hoạt động nào trong tương lai trừ khi quý vị có phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG) hoặc PAYG định kỳ.

Quý vị có thể huỷ trực tuyến ABN thông qua Sổ Đăng bạ Doanh nghiệp ÚcExternal Link (ABR).

Thông tin thêm

Các tài liệu sau có sẵn bằng tiếng Anh:

QC67678