ato logo
Search Suggestion:

Các chước giảm cho thực thể kinh doanh nhỏ

Last updated 26 September 2021

Các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận với một loạt các chước giảm bao gồm những lựa chọn thanh toán và khai báo. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dưới hình thức cá thể (sole traders), hợp doanh (partnerships), công ty (companies) hay quỹ ủy thác (trusts).

Tìm hiểu về:

Điều kiện

Để đạt đủ điều kiện nhận chước giảm, quý vị cần phải xác nhận doanh nghiệp của mình là "thực thể kinh doanh nhỏ" cho năm thu nhập. Hàng năm, quý vị cần phải xét lại tư cách này.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, quý vị là một thực thể kinh doanh nhỏ nếu quý vị kinh doanh cá thể (sole trader), hợp doanh (partnership), công ty (company) hay quỹ ủy thác (trust) mà thỏa mãn cả hai điều kiện:

 • vận hành một công việc kinh doanh cho toàn bộ hoặc một phần của năm thu nhập
 • có doanh thu tổng cộng ít hơn 10 triệu Úc kim (mức ngưỡng doanh thu).

Trước đây, ngưỡng doanh thu là 2 triệu Úc kim.

Khi chúng tôi dùng các thuật ngữ:

 • "doanh nghiệp nhỏ", tức là chỉ "thực thể kinh doanh nhỏ"
 • "doanh thu", tức là chỉ "doanh thu tổng cộng".

Mức ngưỡng doanh thu 10 triệu Úc kim áp dụng cho hầu hết các chước giảm, ngoại trừ:

 • chiết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ (small business income tax offset), với mức ngưỡng doanh thu là 5 triệu Úc kim
 • chước giảm thuế lợi vốn (capital gains tax, viết tắt là "CGT") với mức ngưỡng 2 triệu Úc kim

Mức ngưỡng doanh thu cho chước giảm thuế phụ bổng (FBT) là:

 • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2021
 • 50 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Đánh giá xem doanh nghiệp của mình có phải là thực thể kinh doanh nhỏ hay không

Quý vị là một thực thể kinh doanh nhỏ cho năm thu nhập hiện tại nếu doanh thu của quý vị đạt hoặc:

 • thấp hơn 10 triệu Úc kim cho năm thu nhập trước
 • ước tính thấp hơn 10 triệu Úc kim cho năm nay
 • trên thực tế thấp hơn 10 triệu Úc kim vào cuối năm nay.

Một số hạn chế được đặt ra cho phương thức và thời điểm quý vị có thể ước tính doanh thu cho năm hiện tại. Một số chước giảm sẽ không còn áp dụng nếu quý vị sử dụng doanh thu thực tế để xét.

Nếu quý vị đang hoàn thành khai thuế cho năm 2015 - 2016 hoặc một năm thu nhập trước, doanh thu ước tính cho năm đó, cũng như một trong hai năm thu nhập trước đó, bắt buộc phải dưới 2 triệu Úc kim.

Doanh thu tổng cộng

Doanh thu tổng cộng thường là doanh thu hàng năm của quý vị cộng với doanh thu hàng năm của tất cả các doanh nghiệp ở Úc hoặc ở nước ngoài mà:

 • liên kết với quý vị
 • chi nhánh của quý vị.

Doanh thu hàng năm là tất cả các thu nhập thông thường mà quý vị thu được trong hoạt động kinh doanh thông thường cho năm thu nhập.

Doanh thu này là tổng thu nhập (gross income) chứ không phải lợi nhuận ròng (net profit) của quý vị. Khi tính giá trị này, xin hãy loại tất cả các khoản GST quý vị đã tính cho một giao dịch.

Một số quy tắc kết hợp được áp dụng để quyết định liệu quý vị có cần bao gồm doanh thu hàng năm của một thực thể khác vào doanh thu tổng cộng của quý vị hay không.

Nếu quý vị không phải là một doanh nghiệp nhỏ

Nếu quý vị không phải là một doanh nghiệp nhỏ cho một năm thu nhập, quý vị có thể vẫn được tiếp cận một số chước giảm sau đây:

 • chiết giảm toàn bộ chi phí tạm thời
  • cho phần kinh doanh của chi phí tài sản khấu hao mới đủ điều kiện, nếu doanh thu của quý vị dưới 5 tỷ Úc kim
  • cho phần kinh doanh của chi phí tài sản khấu hao đã qua sử dụng đủ điều kiện, nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
  • cho phần kinh doanh của chi phí nâng cấp tài sản khấu hao đủ điều kiện, nếu doanh thu của quý vị dưới 5 tỷ Úc kim
   
 • các quy tắc khấu hao đơn giản hơn - xóa sổ tài sản tức thì - nếu doanh thu của quý vị dưới 500 triệu Úc kim (đối với các tài sản đủ điều kiện được sử dụng lần đầu hoặc được lắp đặt để sẵn sàng sử dụng lần đầu trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, được mua trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 và chi phí là dưới 150.000 Úc kim)
 • hỗ trợ đầu tư kinh doanh - khấu hao nhanh - nếu doanh thu của quý vị dưới 500 triệu Úc kim
 • các khấu trừ cho chi phí nghành nghề cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh (start-ups) - kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
 • quy tắc giao dịch cổ phiếu đơn giản hóa - kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
 • các khoản khấu trừ ngay cho chi phí trả trước - kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
 • giai đoạn sửa đổi hai năm - cho năm thu nhập bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
 • các chước giảm thuế lợi vốn - nếu quý vị vượt qua bài kiểm tra giá trị tài sản ròng tối đa (maximum net asset value test) mức 6 triệu Úc kim
 • ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt - kể từ ngày 1 tháng 7 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
 • Chước giảm Thuế phụ bổng (FBT) đậu xe ô tô và chước giảm FBT cho các thiết bị liên quan đến công việc cho các quyền lợi được cung cấp vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2021 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
 • Chước giảm trả góp PAYG kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim.

Xem thêm:

Tìm hiểu về:

Chước giảm

Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể tiếp cận một loạt các chước giảm. Các điều kiện khác nhau được áp dụng cho một số các chước giảm được trình bày dưới đây.

Chước giảm thuể thu nhập

Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các chước giảm thuế thu nhập dưới đây.

Chiết giảm toàn bộ chi phí tạm thời

Quý vị có thể khấu trừ ngay phần kinh doanh của chi phí tài sản khấu hao mới hoặc đã qua sử dụng đủ điều kiện. Những tài sản này phải được giữ trước tiên và sử dụng lần đầu hoặc được lắp đặt sẵn sàng để sử dụng lần đầu cho mục đích chịu thuế, trong khoảng thời gian từ 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Quý vị có thể khấu trừ ngay phần kinh doanh của chi phí nâng cấp được chi trả cho các tài sản khấu hao đủ điều kiện nếu các chi phí đó phát sinh trong khoảng thời gian từ 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Quý vị cũng sẽ khấu trừ số dư của nhóm tài sản kinh doanh nhỏ của mình vào cuối năm thu nhập kết thúc từ ngày 6 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Xem thêm:

Nguyên tắc khấu hao đơn giản hơn - khấu trừ thẳng tài sản

Nếu chiết giảm toàn bộ chi phí tạm thời không áp dụng, quý vị có thể yêu cầu khấu trừ ngay phần kinh doanh của chi phí tài sản khấu hao mới hoặc đã qua sử dụng đủ điều kiện. Chi phí của mỗi tài sản đủ điều kiện phải nhỏ hơn ngưỡng áp dụng cho giai đoạn mà tài sản đó được sử dụng lần đầu tiên hoặc được cài đặt sẵn sàng để sử dụng:

 • 150.000 Úc kim, từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 và được mua trong khoảng thời gian từ 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) vào ngày 1 tháng 5 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
 • 30.000 Úc kim, từ 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) ngày 2 tháng 4 năm 2019 đến ngày 11 tháng 3 năm 2020
 • 25.000 Úc kim, từ ngày 29 tháng 1 năm 2019 đến trước 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) ngày 2 tháng 4 năm 2019
 • 20.000 Úc kim, trước ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Xem thêm:

Hỗ trợ đầu tư kinh doanh - khấu hao nhanh

Đối với các năm thu nhập 2019–20 và 2020–21, quý vị có thể yêu cầu khấu trừ khấu hao nhanh cho các tài sản mới đủ điều kiện nếu chúng được giữ lần đầu tiên vào hoặc sau ngày 12 tháng 5 năm 2020 và được sử dụng hoặc đã lắp đặt lần đầu để sẵn sàng sử dụng cho mục đích chịu thuế từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 và ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Nếu quý vị đang sử dụng quy tắc khấu hao đơn giản hóa cho doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể yêu cầu 57,5% phần kinh doanh của nguyên giá tài sản (đối với những tài sản có giá cao hơn ngưỡng xóa sổ tài sản tức thời) trong năm đầu tiên quý vị bổ sung tài sản vào nhóm tài sản kinh doanh nhỏ.

Nếu quý vị không sử dụng các quy tắc khấu hao đơn giản hóa, quý vị có thể yêu cầu khấu trừ 50% chi phí hoặc giá trị mở có thể điều chỉnh của tài sản đủ điều kiện khi sử dụng hoặc lắp đặt lần đầu. Các quy tắc khấu hao hiện tại áp dụng cho số dư nguyên giá của tài sản.

Quý vị không thể yêu cầu một khoản hỗ trợ đầu tư kinh doanh - khấu trừ khấu hao nhanh nếu doanh nghiệp đủ điều kiện và áp dụng chiết giảm toàn bộ chi phí tạm thời hoặc khâu trừ tài sản ngay lập tức cho cùng một tài sản.

Xem thêm:

Các mức thuế công ty thấp

Bắt đầu từ năm tài khóa 2017–18, quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng mức mức thuế công ty thấp nếu quý vị là thực thể với mức thuế căn bản.

Một công ty là thực thể với mức thuế căn bản nếu:

 • doanh thu của công ty ít hơn mức ngưỡng doanh thu - 25 triệu Úc kim cho năm thu nhập 2017–18 và 50 triệu Úc kim cho năm thu nhập 2018–19
 • 80% hoặc ít hơn số lợi tức bị đánh thuế là lợi tức thụ động (chẳng hạn như tiền lời từ ngân hàng, cổ phần hoặc thu nhập từ việc cho thuê mướn, hoặc vốn ròng thu được).

Các mức thuế công ty thấp

 • 27,5% cho năm thu nhập 2017–18 đến năm thu nhập 2019–20
 • 26% cho năm thu nhập 2020–21
 • 25% cho năm thu nhập 2021–22.

Khi tính toán mức thuế áp dụng trên khoản tiền lời mà công ty sẽ phân phát ra, quí vị cứ coi như doanh thu tổng cộng cùng với số lợi tức bị đánh thuế và lợi tức thụ động cũng sẽ giống như năm thu nhập trước.

Nếu quý vị là một doanh nghiệp nhỏ trong những năm trước, quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được hưởng mức thuế suất công ty thấp, đó là:

 • 27,5% cho năm thu nhập 2016–17 - khoản khấu trừ quy chuyển tối đa mà có thể được chia cho các đóng góp có thể miễn được quyết định bởi thuế suất công ty cho các mục đích áp đặt.
 • 28,5% cho năm thu nhập 2015–16 - khoản khấu trừ quy chuyển tối đa chia cho các đóng góp có thể miễn là 30%.

Xem thêm:

Tăng chiết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ

Quý vị có thể xin một khoản chiết giảm thuế cho khoản thuế phải trả cho khoản thu nhập rồng doanh nghiệp nhỏ nếu quý vị kinh doanh cá thể, và cho phần của mình trong khoản thu nhập ròng doanh nghiệp nhỏ từ một hợp doanh (partnership) hay quỹ ủy thác (trust).

Nếu quý vị là một doanh nghiệp nhỏ với doanh thu dưới 5 triệu Úc kim, khoản chiết giảm thuế là:

 • 8%, lên đến 1.000 Úc kim cho năm thu nhập 2016–17 đến năm thu nhập 2019–20
 • 13%, lên đến 1.000 Úc kim cho năm thu nhập 2020–21
 • 16%, lên đến 1.000 Úc kim cho năm thu nhập 2021–22 trở đi

Cho năm thu nhập 2015-16, nếu quý vị là doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 2 triệu Úc kim, chiết giảm thuế là 5%, lên đến 1.000 Úc kim.

Chúng tôi tính toán chiết giảm của quý vị dựa trên các giá trị quý vị trình bày trong bản khai thuế thu nhập của mình.

Xem thêm:

Khấu hao gia nhanh cho các nhà sản xuất sơ cấp (primary producers)

Nếu quý vị là nhà sản xuất sơ cấp:

 • kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2015 - quý vị có thể lập tức khấu trừ phí tổn cho các cơ sở vật chất rào chắn và nước dùng
 • kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2018 - quý vị có thể lập tức khấu trừ phí tổn cho các cơ sở vật chất kho chứa cỏ khô.

Các khấu trừ cho chi phí nghành nghề cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh (start-ups)

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, quý vị có thể khấu trừ các chi phí cụ thể khi khởi nghiệp kinh doanh một doanh nghiệp nhỏ. Các phí tổn này bao gồm các chi phí và chi tiêu cho chính phủ và dành cho dịch vụ tư vấn có tính chuyên môn, pháp lý và kế toán.

Chuyển giao tái cấu trúc doanh nghiệp nhỏ

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, quý vị có thể thay đổi cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp của mình mà không phải chịu bất cứ một khoản nợ thuế thu nhập nào khi các tài sản sinh lời (tài sản cho thuế lợi vốn - "CGT assets", hàng hóa kho, tích sản lưu động và tài sản hao mòn) được chuyển giao từ một thực thể này sang một thực thể khác.

Quy tắc giản hóa cho hàng hóa kho

Quý vị có thể tùy chọn kiểm hàng cuối năm hoặc không nếu trị giá của hàng hóa kho của quý vị không tăng hoặc giảm hơn 5.000 Úc kim trong năm đó.

Chiết khấu trực tiếp cho các khoản chi phí trả trước

Quý vị có thể khai khấu trừ trực tiếp cho các phí tổn kinh doanh trả trước khi khoản thanh toán này kéo dài trong một khoảng 12 tháng hoặc ít hơn và kết thúc vào năm thu nhập tiếp theo.

Giai đoạn 2 năm điều chỉnh

Quý vị có thời gian giới hạn là 2 năm (kể từ ngày chúng tôi đưa ra thông báo thẩm định cho quý vị) để xem xét lại một thẩm định.

Chước giảm thuế lợi vốn (CGT)

Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các chước giảm thuế lợi vốn (CGT) sau đây:

 • nếu doanh thu của quý vị dưới 2 triệu Úc kim
 • cho các tài sản sử dụng để thực hiện kinh doanh. Chúng tôi gọi những tài sản này là "tài sản sinh lời".

15 năm miễn trừ

Nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên, về hưu hoặc mất khả năng làm việc hoàn toàn và doanh nghiệp của quý vị đã sở hữu một tài sản được ít nhất 15 năm, quý vị sẽ không trả CGT khi bán tài sản này.

Giảm 50% tài sản sinh lời

Nếu quý vị đã sở hữu một tài sản sinh lời, quý vị sẽ chỉ trả thuế cho 50% của thặng dư khi quý vị thải tài sản.

Miễn trừ hưu trí

Thặng dư từ bán các tài sản sinh lời được miễn trừ lên đến mức trần 500.000 Úc kim cho suốt đời. Nếu quý vị dưới 55 tuổi, khoản miễn trừ cần phải được trả vào một quỹ hưu bổng liên quan hoặc một tài khoản tiết kiệm hưu trí.

Chuyển tiếp

Nếu quý vị thải một tài sản sinh lời và mua một tài sản thay thế hoặc nâng cấp tài sản hiện thời, quý vị có thể hoãn thặng dư sang năm tiếp theo.

Các chước giảm GST và thuế môn bài

Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ tư cách cho các chước giảm GST và thuế môn bài.

Ngưỡng doanh thu cho các chước giảm này là:

 • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016
 • 2 triệu Úc kim cho đến ngày 30 tháng 3 năm 2016.

Trách nhiệm GST dựa trên thanh toán

Quý vị không cần chịu trách nhiệm cho GST trong một đơn bán hàng cho đến khi quý vị nhận được thanh toán cho đơn hàng đó.

Trả góp GST

Quý vị có thể trả góp GST theo từng phần mà chúng tôi tính ra cho quý vị và quý vị có thể lựa chọn các khoản thanh toán khác nhau mỗi 3 tháng. Liên lạc với chúng tôi để biết xem liệu quý vị có đủ tư cách hay không.

Phân chia thường niên cho các khoản khấu trừ thuế đầu vào GST

Quý vị có thể kê khai tất cả các khoản khấu trừ GST ở bản kê khai hoạt động cho tất cả các vật dụng quý vị mua và sử dụng một phần cho các mục đích cá nhân. Sau đó, quý vị có thể điều chỉnh một lần cho phần trăm sử dụng cá nhân vào cuối năm.

Chước giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (excise)

Quý vị có thể xin chuyển dàn xếp chu kỳ báo cáo thuế môn bài và thuế hải quan cho hàng hóa tương đương đặc biệt từ hàng tuần thành hàng tháng. Để làm điều này, xin quý vị đăng ký bằng giấy viết tay để thay đổi cho phép dàn xếp theo chu kỳ (periodic settlement permission, PSP).

Chước giảm thuế phụ bổng (FBT)

Với tư cách doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ tư cách để nhận các chước giảm thuế phụ bổng.

Mức ngưỡng doanh thu cho các chước giảm này là:

 • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017
 • 2 triệu Úc kim đến ngày 31 tháng 3 năm 2017

Miễn giảm thuế phụ bổng cho đậu xe

Đối với một số trường hợp, quý vị có thể được miễn thuế hưu bổng (FBT) cho đậu xe cho nhân viên.

Miễn thuế phụ bổng (FBT) cho thiết bị công tác

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, nếu quý vị cung cấp cho nhân viên từ một trở lên các thiết bị điện tử cầm tay cho công việc trong cùng một năm thuế phụ bổng (FBT) - như máy tính xách tay, máy tính bảng, bảng tính điện tử, máy thu định vị GPS và điện thoại di động - tất cả các thiết bị được cung cấp được miễn thuế phụ bổng (FBT).

Chước giảm trả góp PAYG

Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể trả góp khoản PAYG theo đợt với giá trị mỗi lần được chúng tôi tính toán cho quý vị. Nếu cần thiết, quý vị có thể thay đổi giá trị khoản thanh toán này mỗi 3 tháng. Để lựa chọn hình thức này, xin hoàn thành các chi tiết trong mục lựa chọn 1 (option 1) ở bản kê khai hoạt động đầu tiên hoặc thông báo trả góp cho năm đó. Một khi được chọn, cách thức chi trả này sẽ áp dụng cho cả năm thu nhập.

Ngưỡng doanh thu cho chước giảm này là:

 • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016
 • 2 triệu Úc kim cho đến ngày 30 tháng 3 năm 2016.

Chước giảm hưu bổng

Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các chước giảm hưu bổng dưới đây.

Dịch vụ thanh toán hưu bổng (Superannuation clearing house)

Dịch vụ Thanh toán Hưu bổng cho Doanh nghiệp nhỏ trợ giúp cho quý vị thanh toán các đóng góp bảo đảm hưu bổng (super guarantee contributions) cho tất cả các nhân viên của mình với duy nhất một khoản thanh toán điện tử.

Quý vj có thể tiếp cận dịch vụ này nếu quý vị có dưới 19 nhân viên hoặc doanh thu thấp hơn 10 triệu Úc kim.

Các đóng góp vào quỹ hưu bổng của quý vị

Quý vị có thể đóng góp các khoản từ 15 năm miễn trừ thuộc CGT và miễn trừ hưu bổng thuộc CGT cho quỹ hưu bổng của mình mà không bị ảnh hưởng đến các giới hạn đóng góp phi chước giảm.

Ngưỡng doanh thu cho chước giảm này là 2 triệu Úc kim vì nó liên quan tới các chước giảm CGT (mức ngưỡng này được giữ nguyên).

Tìm hiểu về:

Thông tin thêm

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các chước giảm cho thực thể kinh doanh nhỏ bao gồm những điều mới và nếu quý vị đạt đủ điều kiện tại Các chước giảm cho thực thể kinh doanh nhỏ (đường dẫn bằng tiếng Anh).

Nếu quý vị không thông thạo tiếng Anh và muốn trao đổi với một nhân viên thuế vụ, xin hãy gọi điện thoại cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) theo số 13 14 50 để nhận trợ giúp cho cuộc gọi của quý vị.

Với cá nhân khiếm thính hoặc có vấn đề với việc nghe và nói, xin liên hệ với chúng tôi thông qua Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia (NRS). Chỉ với hai bước đơn giản:

Người sử dụng chế độ điện thoại văn bản TTY cũng có thể liên lạc chúng tôi bởi đường dây TTY trực tiếp số 13 36 77.

Để liên lạc cho ATO thông qua đầu số 1800 miễn phí, xin gọi 1800 555 727.

Quý vị cũng có thể ghé thăm một trong các quầy hàng của chúng tôi hay nói chuyện với đại diện thuế đã đăng ký của mình.

QC52528