ato logo
Search Suggestion:

Thu nhập nước ngoài

Last updated 16 June 2021

Muốn biết bản tóm tắt thông tin này theo dạng áp phích, hãy xem Thu nhập nước ngoài (PDF, 294KB)This link will download a file.

Nếu quý vị là công dân Úc và có thu nhập nước ngoài, quý vị cần phải khai báo thu nhập đó trong tờ khai thuế Úc của mình. Để xác định xem quý vị có phải là cư dân Úc đối với các mục đích thuế hay không, hãy xem Thuế quốc tế đối với cá nhân (bằng tiếng Anh).

Các dạng thu nhập nước ngoài

Thu nhập từ việc làm và các dịch vụ cá nhân

Nếu quý vị đã làm việc ở nước ngoài hoặc cung cấp dịch vụ của mình cho một tổ chức ở ngoài nước Úc, quý vị sẽ phải khai báo tất cả các khoản thu nhập có liên quan như thể đã kiếm được các khoản này ở Úc.

Các khoản thu nhập này có thể là:

 • tiền lương và tiền công
 • phí giám đốc
 • phí tư vấn
 • thu nhập do kinh doanh
 • bất kỳ khoản thù lao nào khác.

Tiền lương nước ngoài có thể được miễn trong một số trường hợp cụ thể, hãy xem Thu nhập do việc làm nước ngoài được miễn (bằng tiếng Anh).

Thu nhập từ tài sản và các khoản đầu tư

Nếu quý vị sở hữu tài sản hoặc khoản đầu tư ở nước ngoài, quý vị sẽ cần phải khai báo tất cả các khoản lợi nhuận liên quan như thể đã kiếm được ở Úc.

Các khoản lợi nhuận này có thể là:

 • tiền lời từ tiền gửi ngân hàng hoặc trái phiếu
 • cổ tức từ cổ phiếu
 • tiền bản quyền từ sở hữu trí tuệ
 • thu nhập từ việc cho thuê bất động sản
 • tiền cấp dưỡng, niên kim và các khoản tiền trả gộp một lần từ các quỹ được quản lý
 • dòng thu nhập từ quỹ hưu bổng
 • một số tiền cấp dưỡng của chính phủ nước ngoài.

Giá trị gia tăng của tài sản ở nước ngoài

Nếu quý vị sở hữu tài sản ở nước ngoài, quý vị có thể phải đóng thuế Úc khi bán tài sản đó. Quý vị cần lưu giữ hồ sơ thích hợp.

Nếu quý vị có tài sản ở nước ngoài trước khi trở thành cư dân Úc, quý vị được coi là đã có tài sản đó vào thời điểm quý vị trở thành cư dân.

Tương tự, nếu quý vị không còn là cư dân Úc trong khi có tài sản ở nước ngoài, quý vị được coi là đã bán tài sản đó vào thời điểm quý vị không còn là cư dân.

Để tính toán chính xác giá trị gia tăng hay lỗ, hãy bảo đảm quý vị luôn lưu trữ hồ sơ về giá trị tài sản của mình vào những thời điểm này.

Đây là lĩnh vực phức tạp của luật thuế và một số trường hợp miễn trừ nhất định có thể được áp dụng.

Những điều quý vị cần nhớ

Thuế đã đóng liên quan đến thu nhập nước ngoài

Nếu đã đóng thuế tại quốc gia nơi quý vị có thu nhập, quý vị có thể được hưởng khoản bù trừ thuế trên khoản thu nhập nước ngoài cho khoản quý vị đã đóng.

Để hội đủ điều kiện, quý vị phải:

 • đã đóng thuế thu nhập ở nước ngoài
 • có giấy tờ/hồ sơ để chứng minh đã đóng thuế.

Số tiền bù trừ quý vị được hưởng không phải lúc nào cũng sẽ bằng với số tiền thuế đã đóng ở nước ngoài. Nếu xin hưởng nhiều hơn 1.000 đô-la, quý vị sẽ cần phải hoàn thành việc tính toán giới hạn bù trừ thuế thu nhập nước ngoài để xác định quyền lợi của mình.

Chuyển đổi thu nhập nước ngoài sang tiền Úc

Tất cả các khoản thu nhập nước ngoài và các khoản bù trừ thuế phải được chuyển đổi sang tiền Úc trong tờ khai thuế ở Úc của quý vị.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị và dạng thu nhập, quý vị sẽ cần sử dụng tỷ giá hối đoái phổ biến cụ thể hoặc tỷ giá hối đoái trung bình, hãy xem Chuyển đổi thu nhập nước ngoài sang đô-la Úc (bằng tiếng Anh).

Phân ra các khoản thu nhập nước ngoài cho nhiều lần khai thuế

Khác với nước Úc, hầu hết các quốc gia không có năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 6.

Điều này có nghĩa là các khoản thu nhập nước ngoài đã khai báo ở nước ngoài và các khoản bù trừ thuế liên quan có thể cần phải khai báo trong nhiều tờ khai thuế ở Úc.

Quý vị sẽ cần phải xác định các năm thuế của Úc mà số tiền cần phải khai báo và phân ra cho phù hợp.

Muốn biết thêm thông tin

Đây chỉ là bản tóm tắt tổng quát.

Muốn biết thêm thông tin, xin nói chuyện với đại diện thuế có đăng ký của quý vị, gọi cho chúng tôi qua số 13 28 61 hoặc truy cập Thu nhập nước ngoài (bằng tiếng Anh).

Quý vị cũng có thể nói chuyện với người khác bằng ngôn ngữ của mình bằng cách gọi điện cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS Toàn quốc) qua số 13 14 50 và yêu cầu được nối đường dây với số 13 28 61.

QC65976