ato logo
Search Suggestion:

Tín dụng thuế nhiên liệu cho doanh vụ

Last updated 10 May 2016

Tờ dữ kiện này cung cấp cho quý vị các thông tin tổng quát về tín dụng thuế nhiên liệu, bao gồm:

Tín dụng thuế nhiên liệu cung cấp cho quý vị một khoản tín dụng cho thuế hoặc thuế hải quan tương đương thuế được bao gồm trong giá của nhiên liệu mà quý vị sử dụng cho doanh vụ của mình trong:

 • máy móc
 • máy móc lớn
 • thiết bị
 • các phương tiện hạng nặng.

Tư cách hội đủ điều kiện

Có bốn câu hỏi để hỏi về việc nhận được tín dụng thuế nhiên liệu:

Doanh vụ hội đủ điều kiện

Trước khi có thể làm đơn đòi, quý vị phải là có đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ (goods and services tax - GST) và tín dụng thuế nhiên liệu. Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu trên tờ tường trình hoạt động kinh doanh (business activity statement - BAS) của mình.

Hầu hết các doanh vụ đều có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu. Số tiền tín dụng thuế nhiên liệu quý vị có thể đòi, tùy thuộc vào loại nhiên liệu quý vị sử dụng, quý vị đã cần nhiên liệu đó vào khi nào và quý vị sử dụng nó thế nào. Tùy thuộc vào các hoàn cảnh của quý vị mà quý vị cũng có thể cần phải đáp ứng các tiêu chí về môi trường đối với các phương tiện hạng nặng sử dụng điêzen, được sản xuất trước ngày
1 tháng Một năm 1996.

Các loại nhiên liệu hội đủ điều kiện

Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho bất kỳ nhiên liệu bị tính thuế nào mà quý vị đã cần, đã sản xuất hay đã nhập khẩu để sử dụng trong doanh vụ của mình.

Nhiên liệu thường được coi là nhiên liệu bị tính thuế nếu một khoản thuế hay thuế hải quan tương đương thuế cần phải được trả trên nhiên liệu này. Các ví dụ về nhiên liệu bị tính thuế là:

 • điêzen
 • xăng
 • dầu nhớt nhiên liệu
 • dầu đốt nóng
 • toluen
 • dầu nhớt nhiên liệu
 • khí dầu mỏ hóa lỏng (liquefied petroleum gas - LPG) cho giao thông vận tải
 • khí tự nhiên hóa lỏng (liquefied natural gas (LNG) cho giao thông vận tải
 • khí nén tự nhiên (compressed natural gas - CNG) cho giao thông vận tải.

Các hoạt động hội đủ điều kiện

Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu quý vị sử dụng trong giao thông vận tải đường lộ, tất cả cácTất cả các mục đích sử dụng khác cho doanh vụ mục đích sử dụng khác cho doanh vụ, và nhiên liệu đóng gói hay cung cấp.

Giao thông vận tải đường lộ

Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu quý vị sử dụng trong giao thông vận tải đường lộ dùng:

 • các phương tiện có trọng tải tối đa của xe (gross vehicle mass - GVM) lớn hơn 4,5 tấn đi lại trên công lộ
 • các phương tiện sử dụng điêzen mà quý vị mua trước ngày 1 tháng Bảy năm 2006, có trọng tải tối đa của xe (gross vehicle mass – GVM) tương đương hoặc vượt quá 4,5 tấn đi lại trên công lộ.

Tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu sử dụng trong phương tiện hạng nặng cho việc đi lại trên công lộ bị giảm đi bởi lệ phí của người sử dụng đường lộ (việc này có thể được thay đổi). Nhiên liệu sử dụng trong thiết bị phụ (như máy trộn xi-măng hay thiết bị làm lạnh) trong các phương tiện hạng nặng trong khi đi lại trên công lộ không bị giảm đi bởi lệ phí của người sử dụng đường lộ.

Tất cả các mục đích sử dụng khác cho doanh vụ

Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu quý vị sử dụng trong tất cả các mục đích sử dụng khác cho kinh doanh trên tư lộ, đường lộ không phải là công lộ và cho các mục đích sử dụng không phải là nhiên liệu.

Các ví dụ về các hoạt động này

 • Nông nghiệp
 • Ngư nghiệp
 • Lâm nghiệp
 • Khai thác mỏ
 • Xây dựng
 • Sản xuất
 • Giao thông vận tải biển và hỏa xa (kể cả tàu thuyền cứu cấp)
 • Chăm sóc điều dưỡng và y khoa
 • Các áp dụng vào việc đốt, nung
 • Phát điện do nhà máy phát điện thương mại, máy phát điện tại chỗ hay máy phát điện mang đi được
 • Kinh doanh sỉ/lẻ
 • Quản lý bất động sản
 • Tạo phong cảnh
 • Các mục đích sử dụng không phải là nhiên liệu bao gồm nhiên liệu quý vị sử dụng  
  • trực tiếp như một chất tách khuôn
  • như một nguyên liệu trong việc sản xuất các sản phẩm mà không thể được sử dụng như nhiên liệu trong động cơ đốt trong.
   

Nhiên liệu đóng gói hay cung cấp

Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho nhiên liệu quý vị sử dụng trong nhiên liệu đóng gói hay cung cấp – bao gồm:

 • một số loại nhiên liệu đóng gói nhất định trong các thùng đựng 20 lít hoặc ít hơn
 • vận chuyển bơm LPG vào ống đựng 210 kg hoặc ít hơn để cung cấp cho mục đích sử dụng không phải là giao thông vận tải
 • vận chuyển cung cấp LPG cho mục đích sử dụng trong gia cư
 • cung cấp một số loại nhiên liệu nhất định cho mục đích sưởi ấm trong gia đình.

Những hoạt động và nhiên liệu không hội đủ
điều kiện

Một số hoạt động và nhiên liệu không hội đủ điều kiện, bao gồm:

 • các loại nhiên liệu quý vị sử dụng trong phương tiện hạng nhẹ có trọng tải tối đa của xe (gross vehicle mass – GVM) là 4,5 tấn hoặc ít hơn, đi lại trên công lộ, chẳng hạn, xe hơi, xe thùng nhỏ hay xe taxi
 • các loại nhiên liệu khí quý vị sử dụng trong phương tiện hạng nặng để đi lại trên công lộ khi phí người sử dụng đường lộ làm giảm tín dụng thuế nhiên liệu xuống đến mức còn là không. (Tuy nhiên, quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu
  cho các loại nhiên liệu khí cấp lực cho các thiết bị phụ trong phương tiện
  hạng nặng.)
 • các loại nhiên liệu hàng không (như xăng dầu hàng không và dầu lửa
  hàng không)
 • một số loại nhiên liệu thay thế, như ethanol hay điêzen sinh học, vốn đã nhận được một khoản tài trợ hay trợ cấp giá
 • nhiên liệu quý vị mua nhưng đã không sử dụng bởi đã bị thất lạc, lấy cắp hoặc bị bỏ đi.

Xem thêm:

Các mức tín dụng thuế nhiên liệu

Các mức tín dụng thuế nhiên liệu được tăng lên mỗi sáu tháng một lần theo chỉ số giá tiêu dùng – thường vào ngày 1 tháng Hai và ngày 1 tháng Tám. Các mức tín dụng thuế đối với nhiên liệu sử dụng trong các loại phương tiện hạng nặng cho việc đi lại trên công lộ cũng được thay đổi do những thay đổi định kỳ về lệ phí của người sử dụng đường lộ.

Khi tính toán khoản tín dụng thuế nhiên liệu của mình, kể cả nhiên liệu sử dụng trong các loại phương tiện hạng nặng, quý vị cần sử dụng mức tín dụng được áp dụng tại thời điểm quý vị mua nhiên liệu đó – có thể mức này không nhất thiết là mức đang có hiệu lực khi quý vị sử dụng nhiên liệu đó hay khi đòi tín dụng thuế nhiên liệu
của mình.

Xem thêm:

Mỗi năm quý vị có khai lấy lại tín dụng thuế nhiên liệu dưới $10,000 không?

Từ tờ BAS tháng Ba 2016 trở đi quý vị có thể:

 • dùng định mức áp dụng vào cuối thời kỳ BAS
 • tính ra số lít của quý vị dựa trên chi phí xăng dầu mà quý vị đã mua

Quý vị cũng có thể dùng một số các văn kiện để minh chứng cho các khoản khai lấy lại tín dụng thuế nhiên liệu cho các tờ BAS trước đây và trong tương lai.

Xem thêm:

Cách đòi tín dụng thuế nhiên liệu

Quý vị phải tự mình thẩm định các đơn đòi tín dụng thuế nhiên liệu của mình.
Điều này có nghĩa là quý vị chịu trách nhiệm về việc:

 • thẩm định tư cách hội đủ điều kiện của mình để được hưởng tín dụng thuế nhiên liệu
 • tính ra số tiền quý vị có thể đòi bằng cách nhân số lít hội đủ điều kiện của quý vị với mức tín dụng thuế nhiên liệu đúng
 • lưu giữ hồ sơ hỗ trợ cho các đơn đòi tín dụng thuế nhiên liệu của quý vị.

Xem thêm:

Hãy làm đơn đòi của mình cho đúng

Những lời khuyên và công cụ sau đây có thể giúp quý vị làm đơn đòi tín dụng thuế nhiên liệu của mình cho đúng.

Sử dụng mức tín dụng thuế nhiên liệu đúng

Mỗi lần quý vị nộp BAS của mình, hãy kiểm tra trực tuyến để biết mức tín dụng thuế nhiên liệu đúng. Để biết các mức tín dụng thuế của năm hiện hành và năm trước
đó, xin tham khảo Các mức tín dụng thuế nhiên liệu và các loại nhiên liệu hội đủ
điều kiện.

Kiểm tra xem việc sử dụng nhiên liệu của quý vị có phải là hội đủ điều kiện
hay không

Lỗi thường gặp là đòi tín dụng thuế nhiên liệu cho phương tiện có GVM là 4,5 tấn hoặc ít hơn, đi lại trên công lộ. Để giúp tránh các lỗi sai, xin hãy sử dụng Công cụ thẩm định tư cách hội đủ điều kiện để hưởng tín dụng thuế nhiên liệu của chúng tôi.

Lưu giữ hồ sơ để hỗ trợ đơn đòi của quý vị

Hồ sơ của quý vị cần cho thấy quý vị chia nhiên liệu ra thành từng phần thế nào cho các hoạt động khác nhau.

Kiểm tra các phép tính toán của quý vị

Lỗi thường gặp là đòi tín dụng thuế nhiên liệu dựa trên phí tổn của nhiên liệu, thay vì lượng nhiên liệu được nhân với mức tín dụng thuế phù hợp. Để giúp tính ra quyền lợi của quý vị, xin hãy sử dụng các công cụ sau của chúng tôi:

Kiểm tra các hợp đồng của quý vị

Từ ngữ của hợp đồng có thể ảnh hưởng đến việc ai có thể đòi tín dụng thuế
nhiên liệu.

Xem thêm:

Thông tin thêm

Nếu quý vị không nói được tiếng Anh thành thạo và muốn nói chuyện với một nhân viên thuế vụ, xin hãy gọi điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (Translating and Interpreting Service – TIS) ở số 13 14 50 để được giúp đỡ cho cuộc gọi của
quý vị.

Nếu quý vị bị điếc, hay bị khiếm thính hoặc khiếm về ngôn ngữ có thể liên lạc với chúng tôi qua Dịch vụ Tiếp âm trên Toàn quốc (National Relay Service – NRS).
Có hai bước dễ dàng:

 • chọn

QC38214