ato logo
Search Suggestion:

Quà biếu và tiền quyên góp

Last updated 25 June 2019

Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: Quà biếu và tiền quyên góp (PDF 312KB)This link will download a file

Trường hợp nào tôi có thể xin khấu trừ thuế?

Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho khoản quyên góp cho tổ chức nếu khoản quyên góp hội đủ bốn điều kiện:

 • Quý vị quyên góp cho một tổ chức nhận quà được khấu trừ thuế (DGR)
 • Đó phải thực sự là khoản quyên góp. Quyên góp nghĩa là tự nguyện chuyển khoản tiền hoặc tài sản mà quý vị không được lợi ích vật chất hoặc không được ưu thế gì hơn
 • Đó phải là tiền hoặc tài sản, kể cả tài sản tài chính chẳng hạn như cổ phiếu
 • Quý vị có chứng từ cho việc quyên góp (ví dụ như hoá đơn).

Nếu quý vị nhận được lợi ích vật chất – nghĩa là vì đã quyên góp nên quý vị được tổ chức DGR cho lại gì đó có giá trị bằng tiền – như vậy được coi là đóng góp nên sẽ áp dụng thêm các điều kiện khác.

Vào trang mạng ato.gov.au/gift-or-contribution để có thêm chi tiết.

DGR là gì?

Tổ chức nhận quà được khấu trừ thuế (Deductible gift recipient) là tổ chức hoặc quỹ có thể nhận quà được khấu trừ thuế.

Không phải tổ chức từ thiện nào cũng là DGR. Ví dụ, gần đây có vô số các chiến dịch vận động quyên góp rộng rãi. Nhiều trang mạng vận động quyên góp này không do tổ chức DGR chủ trì.

Quý vị có thể kiểm tra khoản quyên góp của mình có phải cho tổ chức DGR được chấp thuận hay không trên trang mạng Sổ bộ đăng ký kinh doanh Úc

abn.business.gov.au/DgrListing.aspxExternal Link.

Tôi cần chứng từ gì?

Quý vị nên giữ chứng từ tất cả những lần quý vị cho quà và các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.

Khi quý vị cho tiền quyên góp, thông thường tổ chức DGR sẽ cấp cho quý vị hoá đơn – nhưng họ không bắt buộc phải cấp hoá đơn. Nếu vậy thì trong một số trường hợp, quý vị vẫn có thể xin khấu trừ thuế bằng chứng từ khác chẳng hạn như tờ sao kê ngân hàng.

Nếu tổ chức DGR cấp hoá đơn cho món quà có thể khấu trừ thuế, thì hóa đơn phải ghi rõ:

 • danh tính của quỹ, của tổ chức hoặc học viện nơi nhận quyên góp
 • số ABN của tổ chức DGR (nếu có – một số DGR có tên trong danh bạ nhưng có thể không có số ABN)
 • Hoá đơn đó là cho món quà.

Nếu quý vị cho tiền theo chương trình quyên góp tại nơi làm việc thì chỉ cần có tóm tắt khoản chi hoặc giấy tờ bằng chứng của chủ hãng là đủ.

Tiền quyên góp vào thùng quyên góp

Nếu quý vị quyên góp một lần hoặc nhiều lần khoản tiền 2 đô la trở lên vào thùng quyên góp của tổ chức được chấp thuận cho nạn nhân thiên tai, quý vị có thể xin khấu trừ thuế tối đa 10 đô la cho tổng số những lần cho tiền quyên góp như thế mà không cần hoá đơn. Có thêm chi tiết trên trang mạng ATO.

Trường hợp nào quý vị có thể xin khấu trừ thuế và không thể xin khấu trừ thuế

Quý vị có thể xin khấu trừ thuế trong trường hợp:

 • quà hoặc tiền quyên góp từ 2 đô la trở lên và quý vị có chứng từ
 • quý vị cho tài sản hoặc cổ phiếu, tuy nhiên sẽ áp dụng các quy định đặc biệt (xem trang mạng ato.gov.au/gifts-and-fundraising-rules)
 • Chương trình quà tặng Di sản và văn hoá được áp dụng như trường hợp đặc biệt nên quà tặng và tiền quyên góp cũng có thể được khấu trừ thuế (xem trang mạng ato.gov.au/cultural-giftsđể biết thêm chi tiết).

Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho quà tặng hoặc tiền quyên góp trong các trường hợp:

 • mua vé số hoặc vé của hiệp hội nghệ thuật (ví dụ như nhà Giải thưởng Hiệp hội nghệ thuật RSL)
 • mua những món hàng để gây quỹ như là sô cô la, nhãn dán hoặc cây viết
 • chi phí dự tiệc gây quỹ, ngay cả nếu số tiền phải chi nhiều hơn trị giá bữa ăn
 • tiền trả cho quỹ xây dựng trường học, ví dụ như đó là cách thay thế cho việc tăng tiền học phí
 • quà cho gia đình và bạn bè vì bất cứ lý do gì
 • khoản quyên góp được thu xếp trừ thẳng từ lương
 • khoản quyên góp theo di chúc.

Quà tặng và tiền quyên góp cho đảng phái chính trị và các ứng cử viên và hội viên độc lập

Trong một số trường hợp, quà tặng và tiền quý vị quyên góp cho đảng phái chính trị có đăng ký và cho các ứng cử viên độc lập có thể xin được khấu trừ thuế.

Quà biếu hoặc tiền quyên góp phải từ 2 đô la trở lên và có thể bằng tiền hoặc tài sản mà quý vị đã mua trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi tặng. Bao gồm cả việc quý vị trả tiền đóng phí đảng viên cho chính đảng có đăng ký. Quý vị cũng phải là người tặng quà hoặc tiền quyên góp với tư cách cá nhân, chứ không phải trong quá trình làm ăn và đó không được là khoản quyên góp theo di chúc.

Mức cao nhất quý vị có thể xin khấu trừ thuế trong một năm thu nhập là:

 • 1500 đô la cho đóng góp và quà tặng cho đảng chính trị, và
 • 1500 đô la cho đóng góp và quà tặng cho ứng cử viên và đảng viên độc lập.

Để xin khấu trừ thuế, quý vị phải có giấy tờ làm bằng chứng cho số tiền quyên góp.

Muốn biết những ai có đăng ký, vào trang mạng: ato.gov.au/political-gifts.

Đây chỉ là tóm tắt khái quát. Muốn biết thêm chi tiết, hãy nói chuyện với đại diện thuế của quý vị hoặc vào trang mạng ato.gov.au/giftsdonations

QC59453