ato logo
Search Suggestion:

Chi phí tự học

Last updated 25 June 2019

Để tải về các bản riêng, hãy dùng các đường dẫn trực tiếp sau đây: Chi phí tự học (PDF 307KB).This link will download a file

Trường hợp nào có thể xin khấu trừ thuế

Chi phí tự học được khấu trừ thuế trong trường hợp quý vị theo một khoá học có đủ tính chất liên quan tới:

 • việc làm hiện tại và nhằm duy trì và nâng cao kỹ năng hoặc kiến thức nhất định cần cho việc làm hiện tại của quý vị, hoặc
 • việc học sẽ đưa lại kết quả - hoặc có khả năng đưa lại kết quả - được tăng thu nhập việc làm hiện tại

Trường hợp nào không thể xin khấu trừ thuế

Quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho việc tự học với khoá học mà:

 • chỉ liên quan một cách chung chung tới việc làm hoặc chuyên môn hiện tại, hoặc
 • sẽ tạo điều kiện cho quý vị được việc làm mới – ví dụ như từ việc làm là y tá tới việc làm là bác sĩ.

Chi phí khoá học

Nếu việc tự học hội đủ điều kiện, quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí trực tiếp liên quan tới việc tham gia khoá học.

Chi phí chung

Một số chi phí chung quý vị có thể xin được khấu trừ thuế bao gồm:

 • học phí, nếu quý vị trực tiếp trả tiền
 • khoản tiêu dùng cho máy vi tính (ví dụ như hộp mực máy in)
 • sách giáo khoa
 • tạp chí ngành nghề, chuyên môn hoặc học thuật
 • văn phòng phẩm
 • chi phí vận hành phòng làm việc ở nhà
 • sử dụng internet (không tính lệ phí nối mạng)
 • cuộc gọi điện thoại
 • chi phí bưu điện
 • chi phí dịch vụ cho sinh viên và các lệ phí tiện ích
 • phí tổn đi lại, kể cả chi phí xe cộ, từ nhà tới nơi học và từ sở làm tới nơi học
 • học phí phải trả cho một số khoản theo chương trình cho vay học đại học (Higher Education Loan Program - HELP) nhưng không phải là thanh toán trả nợ.

Quý vị chỉ có thể xin khấu trừ thuế cho phần chi phí nào liên quan trực tiếp tới việc tự học hội đủ điều kiện.

Khấu hao tài sản

Quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho khấu hao tài sản – tài sản bị mất giá trị theo thời gian như là máy vi tính và máy in – mà quý vị đã mua để sử dụng cho việc học.

Khấu hao tài sản có giá trị lớn hơn 300 đô la thường được xin khấu trừ thuế dần theo khoảng thời gian sử dụng (giá trị giảm dần) Tuy thế, nếu quý vị có tài sản khấu hao với giá trị từ 300 đô la trở xuống – quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho phí tổn tài sản ở mức quý vị sử dụng cho việc học trong năm thuế mà quý vị mua tài sản đó (xem Phân bổ chi phí).

Chi phí xe cộ

Nếu tham dự khoá học có sự liên quan trực tiếp tới việc làm hiện tại, quý vị có thể xin khấu trừ thuế cho chi phí đi lại hàng ngày:

 • đi từ nhà tới nơi học và đi về nhà
 • đi từ chỗ làm tới nơi học và về lại chỗ làm

Tuy nhiên, quý vị không thể xin khấu trừ thuế cho đoạn cuối của chặng đi lại:

 • đi từ nhà tới nơi học rồi đi làm
 • đi từ chỗ làm tới nơi học rồi đi về nhà

Quý vị không thể xin khấu trừ thuế các khoản sau dù liên quan tới việc tự học của mình:

 • người khác trả học phí cho quý vị đi học, như là chủ hãng, hoặc quý vị đã được hoàn lại khoản học phí
 • trả nợ khoản vay theo chương trình vay học đại học (Higher Education Loan Program - HELP), Chương trình Hỗ trợ tài chính cho sinh viên (Student Financial Supplement Scheme - SFSS), Vay cho sinh viên khởi nghiệp (Student Startup Loan - SSL) hoặc Chương trình cho vay hỗ trợ nghề nghiệp (Trade Support Loans Program - TSL)
 • chi phí sử dụng phòng làm việc ở nhà – như là tiền thuê nhà, tiền trả lãi vay mua nhà, lệ phí tiện ích địa phương
 • nhà ở và bữa ăn – trừ khi nếu phải từ nhà đi học xa trong thời gian ngắn – chẳng hạn như để dự khoá học tập trung tại trường.

Phân bổ chi phí

Một số chi phí cần phải được phân bổ phần nào cho việc riêng, phần nào cho việc tự học. Chi phí đi lại và khấu hao tài sản là ví dụ điển hình cho các loại chi phí có thể cần được phân bổ.

Sử dụng thiết bị

Nếu dùng thiết bị như là máy vi tính và máy in cho cả việc riêng lẫn việc tự học, quý vị phải phân bổ rõ theo tỷ lệ bao nhiêu phần trăm sử dụng cho việc học.

Ví dụ dùng máy vi tính 50% là cho thời gian học tập và 50% là cho việc cá nhân, thì quý vị chỉ được xin khấu trừ thuế cho khấu hao bằng một nửa phần tốn phí máy vi tính. (Muốn biêt thêm chi tiết về chi phí tài sản, xem phần Khấu hao tài sản ở trang trước).

Lưu giữ chứng từ chi phí

Dùng bảng tính chi phí việc tự học có tại trang mạng(ato.gov.au/selfeducationcalc) để ước tính khoản xin khấu trừ thuế việc tự học. Trang này cũng cung cấp chi tiết về điều kiện cần hội đủ để xin khấu trừ thuế.

Chứng từ cần lưu có thể bao gồm hoá đơn hoặc các giấy tờ gì khác cho bằng chứng các khoản chi phí như là:

 • học phí
 • sách giáo khoa
 • văn phòng phẩm
 • khấu hao giá trị và chi phí sửa chữa tài sản khấu hao

Quý vị cũng phải giữ các hoá đơn, giấy tờ hoặc sổ ghi nhật ký cho chi phí đi lại.

Sở Thuế có ứng dụng ATO app gọi là myDeductions tool (ato.gov.au/myDeductions) có thể dùng để lưu giữ chi phí cho việc tự học.

Tính chi phí

Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể phải giảm tới 250 đô la phần chi phí việc tự học để tính ra phần xin khấu trừ thuế.

Bảng tính chi phí cho việc tự học tại trang mạng (ato.gov.au/selfeducationcalc) của ATO sẽ tính ra cho quý vị.

Đây chỉ là tóm tắt một cách khái quát.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy nói chuyện với đại diện thuế của quý vị hoặc vào trang mạng ato.gov.au/selfeducation

QC59456