ato logo
Search Suggestion:

Nộp tờ khai thuế cho doanh nghiệp của qúy vị

Last updated 20 September 2017

Nếu qúy vị kinh doanh dưới hình thức cá thể, hợp doanh, qũy ủy thác hoặc công ty, qúy vị có thể chọn lựa phương cách nộp tờ khai thuế.

Nộp tờ khai thuế theo cách nào?

Qúy vị có thể nộp tờ khai thuế:

 • qua người đại diện khai thuế có đăng ký
  • xin liên lạc với họ trước ngày 31 tháng Mười mười nếu trước đây qúy vị chưa từng nộp tờ khai thuế qua họ
  • kiểm tra xem họ có đăng ký với Ban Đại Diện Khai Thuế
   
 • trên mạng với myTax nếu qúy vị kinh doanh dưới hình thức cá thể
 • dùng phần mềm standard business reporting (SBR) nếu qúy vị kinh doanh dưới hình thức công ty, qũy ủy thác hoặc hợp doanh
 • dùng mẩu đơn giấy.

Qúy vị cần kiểm tra tờ khai thuế trước khi nộp, ngay cả khi qúy vị nhờ người đại diện khai thuế.

Khi nào tờ khai thuế đến hạn nộp?

Nếu qúy vị:

 • nộp tờ khai thuế qua người đại diện khai thuế, thì họ sẽ cho qúy vị biết khi nào tờ khai thuế đến hạn nộp
 • kinh doanh dưới hình thức cá thể, hợp doanh hoặc qũy ủy thác và qúy vị tự mình nộp tờ khai thuế, thì ngày hết hạn nộp tờ khai thuế là 31 tháng Mười ười
 • kinh doanh dưới hình thức công ty, qúy vị cần kiểm tra thời hạn nộp. Nếu qúy vị có bất cứ tờ khai thuế nào đã quá hạn nộp, ngày hết hạn là 31 tháng Mười mười.

Bước kế tiếp :

Muốn biết về :

Muốn xem :

Làm thế nào điền phần thương vụ trong myTax 2017 (bằng tiếng Anh).

 

 

QC53351