ato logo
Search Suggestion:

Các khoản làm đâu trả đó định kỳ cho thu nhập doanh nghiệp và đầu tư

Last updated 23 October 2022

Tìm hiểu cách thức trả các khoản thuế làm đâu trả đó (PAYG) định kỳ cho thu nhập của doanh nghiệp và đầu tư của quý vị.

Ở trang này

Bắt đầu trả các khoản PAYG định kỳ

Các khoản làm đâu trả đó (PAYG) định kỳ là các khoản tiền trả trước và trả đều đặn cho thuế thu nhập của doanh nghiệp và đầu tư của quý vị. Nộp thuế suốt năm sẽ giúp quý vị tránh phải trả một hóa đơn thuế lớn khi khai thuế. Hầu hết các khoản trả định kỳ được trả mỗi quý.

Nếu mới bắt đầu kinh doanh hoặc nghĩ rằng quý vị sẽ có lợi nhuận từ thu nhập doanh nghiệp hoặc đầu tư của mình, quý vị nên tự nguyện đăng ký trả các khoản PAYG định kỳ. Bằng cách này, quý vị có thể sớm quản lý được tình hình tài chính của mình.

Nếu chọn không tự nguyện đăng ký, có khả năng quý vị sẽ được đăng ký tự động. Điều này sẽ xảy ra khi quý vị khai thuế với thu nhập định kỳ trên ngưỡng mức đầu vào.

Xem Bắt đầu trả các khoản PAYG định kỳ (bằng tiếng Anh).

Tính toán các khoản PAYG định kỳ

Quý vị có thể sử dụng máy tính các khoản PAYG định kỳ để quyết định xem quý vị có nên tự nguyện đăng ký hay không và các khoản trả định kỳ cần nộp trong một năm tài chính là bao nhiêu.

Máy tính sẽ yêu cầu quý vị ước tính thu nhập hàng năm và các khoản khấu trừ thuế liên quan đến thu nhập này.

Số tiền phải trả định kỳ của quý vị được dựa trên ước tính của quý vị. Số tiền thuế thực tế mà quý vị phải trả sẽ được thẩm định khi quý vị nộp tờ khai thuế.

Xem máy tính các khoản PAYG định kỳ (bằng tiếng Anh).

Thay đổi hoặc ngưng trả các khoản PAYG định kỳ của quý vị

Quý vị có thể thay đổi các khoản trả định kỳ của mình nếu nghĩ rằng mình đang trả quá nhiều hay quá ít thuế cho năm đó. Nếu đã trả dư, quý vị sẽ nhận khoản hoàn lại khi nộp tờ khai thuế. Xem Các cách thay đổi các khoản PAYG định kỳ (bằng tiếng Anh).

Nếu hiện giờ quý vị không có thu nhập nữa từ doanh nghiệp hay đầu tư, quý vị có thể yêu cầu rút khỏi việc trả PAYG định kỳ. Gửi sự yêu cầu qua tài khoản myGov được kết nối với các dịch vụ ATO trực tuyến. Xem Ngưng trả các khoản PAYG định kỳ (bằng tiếng Anh).

QC70714