ato logo
Search Suggestion:

Thông tin về quỹ hưu bổng định danh cho chủ lao động

Last updated 20 December 2021

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, nếu quý vị có nhân viên mới vào làm và họ không chọn một quỹ hưu bổng, quý vị có thể phải thực hiện thêm một bước để tuân thủ với quy tắc lựa chọn quỹ hưu bổng. Quý vị có thể phải yêu cầu từ chúng tôi thông tin "quỹ hưu bổng định danh" của họ.

Để tìm hiểu thông tin tổng quan về những điều quý vị cần biết, vui lòng tải xuống Stapled super funds Reference guide for employers (PDF, 406KB) (Hướng dẫn tham khảo cho chủ lao động về quỹ hưu bổng định danh)This link will download a file (bằng tiếng Anh).

Trong trang này

Quỹ hưu bổng định danh

Quỹ hưu bổng định danh là một quỹ hưu bổng sẵn có được gắn liền, hoặc "định danh", với một cá nhân và do đó chuyển tiếp theo người này khi họ thay đổi việc làm. Điều này nhằm giảm các chi phí tài khoản, tránh phải mở tài khoản hưu trí mỗi lần một nhân viên bắt đầu một công việc mới. Nếu quý vị không thực hiện các nghĩa vụ lựa chọn quỹ hưu bổng, các hình phạt bổ sung có thể áp dụng.

Chúng tôi có một webcast hướng dẫn quý vị về các thay đổi và các bước sẽ cần thực hiện để yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh của nhân viên.

Media: Your Future Your Super – Employer Webcast

http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=nixx79jdk81466 (Duration: 24:56)

Khi nào cần yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh

Quý vị sẽ cần yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh cho nhân viên mới bắt đầu làm việc vào hoặc sau ngày 1 tháng 11 năm 2021, khi:

 • quý vị cần trả khoản thanh toán bảo đảm hưu bổng cho nhân viên đó
 • họ có đủ tư cách để lựa chọn một quỹ hưu bổng, nhưng không làm vậy. Các đối tượng này bao gồm người làm hợp đồng mà quý vị chi trả chủ yếu cho sức lao động của họ và những người là nhân viên cho mục đích bảo đảm hưu bổng.

Quý vị có thể cần yêu cầu từ chúng tôi thông tin quỹ hưu bổng định danh của một số nhân viên mà không đủ điều kiện lựa chọn quỹ hưu bổng của chính họ.

Các đối tượng này bao gồm các nhân viên là:

 • cư dân tạm trú
 • nằm trong phạm vi hợp đồng doanh nghiệp hoặc xác định nơi làm việc được thực hiện trước ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Đối với những nhân viên bắt đầu làm việc cho quý vị vào hoặc sau ngày 1 tháng 11 năm 2021 và chưa cung cấp cho quý vị lựa chọn quỹ hưu bổng của họ, quý vị nên đóng góp vào:

 • quỹ hưu bổng định danh của nhân viên đó, hoặc
 • tài khoản do chủ lao động chỉ định của quý vị (nếu ATO khuyến nghị với quý vị rằng họ không có quỹ hưu bổng định danh).

Tuy nhiên, khi một nhân viên cho quý vị biết lựa chọn quỹ hưu bổng của họ, quý vị có 2 tháng để bắt đầu đóng các khoản đóng góp vào quỹ đó.

Các bước để yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh

Trước khi quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh bằng cách sử dụng ATO online services, quý vị cần đề nghị tất cả nhân viên đủ điều kiện lựa chọn quỹ hưu bổng. Trước khi có thể đưa ra phản hồi, chúng tôi cần xác nhận rằng có tồn tại mối quan hệ lao động hay không. Không có giới hạn về số lượng yêu cầu quý vị có thể thực hiện.

Trong phần này

Đề nghị nhân viên của quý vị chọn quỹ hưu bổng

Quý vị cần đề nghị nhân viên đủ điều kiện của mình, bao gồm cả những người làm hợp đồng được tuyển dụng với mục đích hưu bổng, lựa chọn quỹ hưu bổng và trả tiền hưu bổng của họ vào tài khoản mà họ đưa cho quý vị. Hầu hết nhân viên có đủ điều kiện để chọn quỹ để tiền hưu bổng của họ được gửi vào. Họ có thể chọn một tài khoản hưu bổng mà họ đã có hoặc chọn quỹ mặc định của quý vị.

Không có thay đổi nào đối với bước này của nghĩa vụ hưu bổng của quý vị. Nếu nhân viên của quý vị đã chọn quỹ hưu bổng, quý vị có thể trả các khoản đóng góp hưu bổng vào quỹ mà họ đã lựa chọn. Nếu nhân viên của quý vị không chọn quỹ hưu bổng, trong hầu hết các trường hợp, quý vị cần yêu cầu một quỹ hưu bổng định danh.

Quý vị không thể đưa ra khuyến nghị hoặc lời khuyên về tiền hưu bổng cho nhân viên của mình, trừ khi quý vị được Australian Securities & Investments Commission (ASIC) cấp phép để cung cấp lời khuyên tài chính. Xem cung cấp thông tin và lời khuyên cho nhân viên của mình hoặc truy cập ASIC's Communicating with employees about choice of superannuation fund: What you can and cannot doExternal Link để biết thêm thông tin về làm cách nào quý vị có thể trao đổi với nhân viên của mình về các lựa chọn hưu bổng mà không vi phạm pháp luật.

Kiểm tra ATO online services và cho phép Quản lý Truy cập

Quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị có thể yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh bằng cách sử dụng ATO online services Kiểm tra và cập nhật cấp độ truy cập của đại diện được ủy quyền của quý vị trên ATO online services để:

 • họ có toàn quyền truy cập vào ATO online services hoặc quyền truy cập tùy chỉnh bao gồm quyền 'Employee Commencement Form' ('Biểu mẫu Bắt đầu của Nhân viên') để yêu cầu thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh
 • quyền 'Employee Commencement Form' ('Biểu mẫu Bắt đầu của Nhân viên') của họ được gỡ bỏ khi không còn cần thiết, để bảo vệ thông tin cá nhân của nhân viên của quý vị.

Chuyên gia thuế cũng có thể đại diện quý vị đưa ra yêu cầu thông qua các dịch vụ Trực tuyến dành cho đại lý.

Thiết lập mối quan hệ lao động

Quý vị sẽ có thể yêu cầu chi tiết quỹ hưu bổng định danh của nhân viên sau khi quý vị đã gửi Tax file number declaration (Tờ khai số hồ sơ thuế) hoặc kỳ trả lương Single Touch Payroll (STP) , xác định rằng quý vị có mối quan hệ lao động hoặc liên kết với nhân viên của mình.

Yêu cầu này có thể tạo ra thay đổi đối với các yêu cầu tiếp nhận nhân viên mới hiện tại của quý vị để đảm bảo rằng liên kết này có sẵn kịp thời để quý vị đưa ra yêu cầu trước khi đến hạn đóng góp bảo đảm hưu bổng của quý vị.

Nhân viên của quý vị có thể hoàn thành tờ khai số hồ sơ thuế (TFN) của họ bằng cách:

 • hoàn thành biểu mẫu 'New employee commencement' ('Bắt đầu cho nhân viên mới') trong tài khoản ATO Online của họ thông qua myGov và cung cấp một bản sao cho quý vị; hoặc
 • cung cấp bản giấy cho quý vị.

Một kỳ trả lương STP là một tệp tin được tạo bởi phần mềm hoặc giải pháp có chức năng STP. Tệp này phải được nộp cho chúng tôi vào hoặc trước ngày quý vị thanh toán cho nhân viên của mình theo PAYG withholding (phần tiền chủ nhân giữ lại cho người làm đâu trả đó).

Có thể có những trường hợp mà quý vị sẽ không thể thiết lập mối quan hệ lao động hoặc liên kết trước khi yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh. Chúng tôi đã xác định một số tình huống và những điều quý vị sẽ cần phải thực hiện. Người sử dụng lao động là người đưa ra quyết định về lựa chọn tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh của họ.

Thuê người làm hợp đồng được hưởng các khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng

Trong giai đoạn 1 của Single Touch Payroll (STP) , việc khai báo người làm hợp đồng là không bắt buộc. Những người làm hợp đồng của quý vị có thể không được bao gồm trong các kỳ trả lương STP của quý vị, có nghĩa là quý vị sẽ không có mối quan hệ lao động với họ trong hệ thống của chúng tôi.

Quý vị sẽ cần yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh của một người làm hợp đồng thông qua chức năng gửi thư an toàn trên ATO Online services.

Khi quý vị gửi yêu cầu, quý vị sẽ cần phải bao gồm:

Thông tin nhân viên không đầy đủ

Đôi khi quý vị không có đủ thông tin từ nhân viên của mình để chạy kỳ trả lương STP, chẳng hạn như:

 • không có khai báo TFN nào được nhận
 • phần mềm tính lương của quý vị sẽ không cho phép quý vị đăng ký kỳ trả lương mà không có thông tin chi tiết.

Chúng tôi đã làm việc với Fair Work Ombudsman để hỗ trợ người sử dụng lao động đáp ứng việc lựa chọn các quy tắc chọn quỹ trong tình huống này.

Nếu phần mềm bảng lương của quý vị:

 • cho phép quý vị để trống thông tin quỹ hưu bổng cho phiếu lương đầu tiên, quý vị có thể làm điều này và gửi kỳ trả lương của mình đi
 • yêu cầu quý vị bao gồm thông tin quỹ hưu bổng, quý vị nên điền các chi tiết trong phần tên quỹ cho thấy tình trạng đang chờ xử lý một yêu cầu quỹ hưu định danh (ví dụ: 'Yêu cầu quỹ hưu định danh đang chờ xử lý').

Quý vị vẫn nên bao gồm số tiền của bất kỳ khoản đóng góp đảm bảo hưu bổng nào mà quý vị có trách nhiệm phải trả cho khoảng thời gian này.

Điều này sẽ thiết lập mối liên kết quan hệ lao động để quý vị có thể đưa ra yêu cầu quỹ hưu bổng định danh.

Sau khi quý vị có thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh, vui lòng lập tức cập nhật và phát hành lại phiếu lương cho nhân viên của quý vị. Điều này sẽ cung cấp thông tin chi tiết chính xác về tên (hoặc tên và số) của quỹ hưu bổng mà quý vị sẽ đóng góp vào.

Yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh trên ATO online services

Để thể yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh, quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị cần:

 1. Đăng nhập vào ATO online services cho doanh nghiệp.
 2. Tìm đến màn hình 'Employee super account' thông qua trình đơn 'Employees' và chọn 'Request' để mở biểu đơn.
 3. Nhập thông tin chi tiết về nhân viên của quý vị, bao gồm cả        
  • TFN - có thể nhập mã miễn trừ khi nhân viên không thể cung cấp TFN của họ, nhưng điều này có thể dẫn đến việc trì hoãn xử lý
  • tên đầy đủ - bao gồm cả 'tên gọi khác', nếu có
  • ngày tháng năm sinh
  • địa chỉ (cư trú hoặc bưu chính), nếu TFN không được cung cấp.
   
 4. Đọc và nhấp vào lời tuyên thệ để ký. Quý vị cũng sẽ có thể đánh dấu vào ô dưới 'yêu cầu thêm cho nhân viên khác?' để yêu cầu thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh cho các nhân viên khác.
 5. Nộp yêu cầu.

Đại diện thuế hoặc BAS đã đăng ký có thể thiết lập một kế hoạch thanh toán thông qua Các Dịch vụ Trực tuyến dành cho Đại diện Thuế.

Hệ thống trực tuyến của chúng tôi sẽ sử dụng các quy tắc dựa trên các quy định để tìm ra và gửi lại quỹ hưu bổng định danh theo yêu cầu. Quý vị sẽ được thông báo về kết quả của yêu cầu quỹ hưu bổng định danh (trên màn hình) trong vòng vài phút.

Chúng tôi sẽ thông báo cho nhân viên của quý vị về yêu cầu quỹ hưu bổng định danh và các thông tin về quỹ mà chúng tôi đã cung cấp. Nếu yêu cầu được đại diện được ủy quyền nộp thay cho quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về kết quả của yêu cầu đó.

Chúng tôi sẽ giám sát dịch vụ để đảm bảo các nhà tuyển dụng đang sử dụng nó một cách thích hợp và đưa ra các yêu cầu thực về chi tiết quỹ hưu bổng định danh. Những chủ lao động sử dụng dịch vụ không đúng cách, chẳng hạn như để yêu cầu thông tin cho những nhân viên đã bắt đầu trước ngày 1 tháng 11 năm 2021, có thể bị gỡ quyền truy cập.

Để tránh bị phạt, quý vị phải trả các khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng vào quỹ hưu bổng định danh nếu quý vị đã yêu cầu thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh cho nhân viên của mình và chúng tôi đã cung cấp các thông tin này cho quý vị trừ khi sau đó nhân viên đã cung cấp cho quý vị lựa chọn quỹ hưu bổng.

Không thể truy cập dịch vụ trực tuyến

Nếu quý vị không thể truy cập các dịch vụ trực tuyến, hãy liên hệ với chúng tôi theo 13 10 20 (hoặc +61 2 6216 1111 đối với người gọi ở nước ngoài) để yêu cầu thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh.

Trước khi cung cấp thông tin qua điện thoại, chúng tôi phải xác lập danh tính của người đưa ra yêu cầu. Nếu quý vị không có quyền truy cập vào Online Services for Business, đầu mối liên hệ chính cho doanh nghiệp của quý vị sẽ cần liên hệ với chúng tôi để cung cấp cho quý vị quyền thay mặt họ để yêu cầu thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh.

Yêu cầu gộp

Có thể hoàn thành một biểu mẫu yêu cầu gộp nếu quý vị cần yêu cầu thông tin quỹ hưu bổng định danh cho hơn 100 nhân viên mới cùng một lúc. Yêu cầu số lượng lớn sẽ có dịch vụ tiêu chuẩn lên đến năm ngày làm việc.

Trước khi có thể gửi yêu cầu, quý vị cần có mối quan hệ lao động với mỗi nhân viên mới. Sau đó, quý vị sẽ có thể yêu cầu quỹ hưu bổng định danh của nhân viên bằng cách sử dụng biểu mẫu yêu cầu gộp.

Quý vị có thể tải xuống Stapled super fund bulk request (XLSX, 352KB)This link will download a file và hoàn thành thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn này.

Một khi tệp tin được hoàn thành, quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị có thể nộp nó thông qua chức năng gửi thư an toàn bằng cách sử dụng ATO online services.

Điều quan trọng cần lưu ý:

 • mỗi yêu cầu chỉ được nộp một đơn
 • nếu quý vị là thành viên của một tập đoàn, mỗi thực thể phải gửi riêng các biểu mẫu của riêng họ
 • chỉ người được ủy quyền mới có thể gửi yêu cầu.

Sau khi tệp được xử lý, quý vị sẽ nhận được phản hồi thông qua chức năng thư an toàn trong các dịch vụ trực tuyến. Thông báo phản hồi sẽ chứa tệp tin được gửi cho chúng tôi với kết quả của yêu cầu quỹ hưu bổng định danh cho mỗi nhân viên.

Điều gì xảy ra nếu quý vị không gửi yêu cầu khi nên làm

Chúng tôi sẽ giúp đỡ và hỗ trợ các chủ lao động trong trường hợp đầu tiên khi thay đổi này được giới thiệu.

Quý vị có thể phải trả khoản phạt do thiếu sự lựa chọn (là phí thêm vào bảo đảm hưu bổng) nếu quý vị đã đóng vào quỹ mặc định của mình mà không thực hiện yêu cầu quỹ hưu bổng định danh.

Quý vị nên yêu cầu ngay lập tức một quỹ hưu bổng định danh cho nhân viên của mình và bắt đầu đóng vào quỹ được gửi lại theo yêu cầu này.

Để tránh khoản phạt do thiếu sự lựa chọn, hãy chắc chắn rằng:

 • quý vị yêu cầu thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng định danh cho nhân viên của mình càng sớm càng tốt nếu họ chưa cung cấp cho quý vị lựa chọn quỹ của họ
 • quý vị thanh toán toàn bộ khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng đầy đủ của nhân viên vào quỹ hưu bổng định danh mà chúng tôi gửi lại cho quý vị trong yêu cầu
 • thanh toán phần đóng góp vào quỹ hưu bổng định danh vào ngày đến hạn hàng quý.

QC67590