ato logo
Search Suggestion:

Thuế và nền kinh tế tiền mặt

Last updated 22 June 2017

Phần lớn người thọ thuế làm đúng luật. Tuy nhiên, một số chủ doanh nghiệp cố tình tránh đóng phần thuế công bằng của họ. Khi làm như vậy, họ có

lợi thế không công bằng đối với các doanh nghiệp đàng hoàng. Các doanh nghiệp cố ý giấu thu nhập để tránh đóng thuế là một phần của 'nền kinh tế tiền mặt'. Hình thức giấu thu nhập bao gồm:

  • trả lương cho nhân viên mà không lưu giữ hồ sơ
  • không kê khai một phần hay toàn bộ doanh thu tiền mặt
  • không lưu giữ giấy tờ bán hàng trực tuyến
  • xin khấu trừ chi phí quá đáng.

Cụm từ 'nền kinh tế tiền mặt' bao gồm giấu tiền bằng cách không kê khai tất cả doanh thu tiền mặt, EFTPOS, thẻ tín dụng hoặc thẻ trừ tiền trong tài khoản, và bán hàng trực tuyến.

Bảo vệ doanh nghiệp đàng hoàng

Để bảo vệ doanh nghiệp đàng hoàng, chúng tôi phân tích dữ liệu từ tất cả người thọ thuế liên quan để phát hiện những điểm sai lệch có thể là dấu hiệu cho thấy có người vi phạm luật. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm, bao gồm:

  • kiểm tra xem thu nhập từ doanh nghiệp và lối sống của chủ sở hữu doanh nghiệp có hợp lý hay không
  • so sánh doanh nghiệp riêng lẻ với những doanh nghiệp khác trong cùng một ngành bằng cách sử dụng các định chuẩn doanh nghiệp nhỏ
  • kết hợp dữ liệu từ các nơi khác như ngân hàng Úc, ngân hàng nước ngoài, cơ sở cung cấp, bán hàng trực tuyến và Centrelink
  • sử dụng thông tin do khách hàng và công chúng cung cấp.

Nếu doanh nghiệp không đóng phần thuế công bằng của họ, chúng tôi sẽ có biện pháp để thu thuế và bài trừ nạn cạnh tranh bất công cho các doanh nghiệp khác. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp này cũng bị phạt, và đôi khi chủ doanh nghiệp có thể bị đi tù.

Ví dụ điển hình: Công việc đối chiếu dữ liệu phát hiện trường hợp giấu thu nhập

Chúng tôi chọn Claudia, Claudia là chủ nhà hàng ở Melbourne để thực hiện công tác kiểm tra vì giữa thu nhập đã khai báo và dữ liệu mà chúng tôi nhận được từ ngân hàng có sự khác biệt.

Trước khi bắt đầu cuộc kiểm tra, chúng tôi hỏi Claudia xem liệu bà ấy có phạm phải bất kỳ lỗi nào hay không. Claudia nói chuyện với ngân hàng và đại diện thuế, và phát hiện ra rằng bà ấy đã không khai toàn bộ doanh thu của mình.

Vì bà ấy báo cho chúng tôi biết về sai phạm của mình và sử dụng mẫu đơn Tự nguyện tiết lộ (Voluntary disclosure) để sửa lại tờ khai thuế doanh nghiệp cho năm tài chính 2011, 2012 và 2013, bà ấy phải nộp phần thuế đã không đóng, nhưng nhờ tự nguyện tiết lộ nên chúng tôi giảm bớt phần nào biện pháp phạt.

Quý vị có thể làm những gì về nền kinh tế tiền mặt

Quý vị có thể giúp ngăn chặn nền kinh tế tiền mặt. Những gì quý vị chọn và thực hiện hàng ngày tạo ra sự khác biệt.

Lấy biên lai

Nếu là khách hàng, khi nhấn định lấy biên lai hoặc hóa đơn thuế, quý vị góp phần tạo ra một môi trường mà tất cả các doanh nghiệp đều phải đóng phần thuế công bằng của họ.

Chứng từ mua hàng giúp bảo đảm rằng cơ sở cung cấp sẽ chịu trách nhiệm bảo hành hoặc bảo đảm.

Khai báo tất cả thu nhập và chi phí

Nếu là doanh nghiệp, quý vị phải khai báo tất cả thu nhập và chi phí thật sự với chúng tôi. Điều này bao gồm tiền mặt và tất cả những lần bán sử dụng EFTPOS, thẻ và bán hàng trực tuyến.

Nếu không khai báo tất cả thu nhập của mình, hoặc đã mắc sai phạm, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi để sửa thông tin lại.

Kiểm tra các con số của quý vị

Quý vị có thể sử dụng các định chuẩn doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi để biết doanh nghiệp của mình so với những doanh nghiệp khác trong ngành ra sao. Nếu con số của quý vị rất khác với doanh nghiệp cạnh tranh, quý vị có thể đã mắc sai phạm.

Chúng tôi sử dụng các định chuẩn và các chỉ dấu khác để phát hiện các doanh nghiệp có lẽ đang tránh nghĩa vụ thuế bằng cách không khai báo một phần hoặc toàn bộ thu nhập của họ. Nếu chúng tôi nhận thấy con số của quý vị rất khác so với những doanh nghiệp khác trong ngành của quý vị, chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để tìm hiểu về sự khác biệt này.

Báo cáo kẻ trốn thuế

Nếu nghi ngờ một người hoặc doanh nghiệp nào đó không khai báo thu nhập, quý vị hãy trình báo với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bảo vệ các doanh nghiệp đàng hoàng.

Chúng tôi xem xét tất cả các báo cáo và bảo mật thông tin của quý vị – quý vị không cần phải cho biết tên nếu không muốn.

Đọc thêm

Nếu không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên sở thuế, quý vị hãy gọi điện thoại cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) qua số 13 14 50 để được giúp đỡ khi nói chuyện trên điện thoại.

Nếu bị khiếm thính, hoặc lãng tai hay nói khó, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp vận Toàn quốc (National Relay Service - NRS). Muốn biết thêm thông tin, truy cập relayservice.gov.auExternal Link

QC52646