ato logo
Search Suggestion:

Người tố giác vi phạm thuế

Last updated 16 March 2020

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 có những biện pháp mới để bảo vệ tốt hơn những cá nhân tiết lộ thông tin cho chúng tôi về hành vi trốn tránh thuế và những vấn đề về thuế khác.

Theo luật pháp, cá nhân giờ được bảo vệ tốt hơn khi họ tiết lộ cho chúng tôi hành vi trốn tránh thuế và những vấn đề thuế khác của một thực thể (bao gồm cả cá nhân) mà họ đang hoặc đã từng có mối quan hệ.

Đủ điều kiện để bảo vệ

Để đủ điều kiện được bảo vệ với tư cách là một người tố giác vi phạm thuế, quý vị cần thỏa mãn một số điều kiện. Quý vị phải:

 • có, hoặc đã từng có, một mối quan hệ cụ thể với thực thể mà quý vị đang báo cáo, ví dụ, quý vị là nhân viên hoặc nhân viên cũ, hoặc là người phụ thuộc hoặc là người phối ngẫu
 • báo cáo về thực thể cho chúng tôi hoặc cho một người nhận tin tức đủ điều kiện, tức là người có thể có hành động thích hợp, bao gồm cả những người do thực thể đó bổ nhiệm, ví dụ, một kiểm toán viên nội bộ
 • cân nhắc rằng thông tin này sẽ giúp chúng tôi hoặc người nhận tin tức thi thành nhiệm vụ của họ theo luật thuế.

Nếu quý vị không đủ điều kiện để được bảo vệ với tư cách là một người tố giác gian lận thuế thì quý vị vẫn có thể tố giác.

Cho dù quý vị có phải là người tố giác vi phạm thuế hay không thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà theo đó quý vị có thể bị nhận dạng. Ngoài ra, quý vị có thể chọn báo cáo cho chúng tôi theo cách ẩn danh.

Thông tin mà quý vị có thể tiết lộ

Luật này bảo vệ người tố giác vi phạm thuế đủ điều kiện được bảo vệ khi họ tiết lộ:

 • cho chúng tôi những thông tin mà họ nghĩ rằng có thể giúp chúng tôi thi hành nhiệm vụ theo luật thuế đối với thực thể bị tiết lộ là vi phạm
 • cho một người nhận tin tức đủ điều kiện nếu họ  
  • có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin họ dự định cung cấp cho thấy hành vi phi đạo đức, hoặc tình trạng hoặc tình huống không phù hợp, liên quan đến các vấn đề thuế của thực thể hoặc đơn vị công tác với thực thể đó, và
  • cân nhắc thấy thông tin có thể hỗ trợ người nhận tin tức thi thành nhiệm vụ theo luật thuế đối với thực thể bị tiết lộ là vi phạm.
   

Người nhận tin đủ điều kiện thường là người trong nội bộ của thực thể mà qúy vị tiết lộ vi phạm hoặc có mối quan hệ với thực thể đó liên quan đến các vấn đề thuế như đại diện thuế đã đăng ký hoặc đại diện khai BAS của thực thể.

Ví dụ:

Wayne là một người lao động trong một công ty xây dựng. Wayne nghi ngờ rằng chủ lao động của mình đang trả lương cho các nhân viên khác bằng tiền mặt để tránh phải trả thuế cho ATO và tiết lộ điều này với ATO bằng mẫu báo cáo trốn thuế. Wayne đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật tố giác vi phạm thuế vì anh là nhân viên của công ty và anh thấy rằng việc tiết lộ có thể giúp ATO thực thi nhiệm vụ của họ theo luật thuế.

End of example

Người tố giác vi phạm thuế được bảo vệ như thế nào

Bảo vệ danh tính

Nếu quý vị là người tố giác vi phạm thuế thì việc có người tiết lộ danh tính hoặc các thông tin có khả năng dẫn đến việc nhận dạng quý vị đều là bất hợp pháp. Tuy nhiên, quý vị có thể đồng ý chia sẻ danh tính của quý vị. Nếu danh tính của quý vị cần được tiết lộ cho cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như chúng tôi hoặc kiểm toán viên để hỗ trợ điều tra thì cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu phải coi thông tin mà quý vị tiết lộ là bí mật. Họ cũng được yêu cầu thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm rủi ro danh tính của quý vị bị tiết lộ.

Danh tính của quý vị được bảo vệ trong thủ tục tố tụng tại tòa án. Danh tính của quý vị, hoặc các tài liệu có chứa hoặc có khả tiết lộ danh tính của quý vị, không bắt buộc phải được tiết lộ cho tòa án hoặc các phiên điều trần. Chỉ có một ngoại lệ là nếu tòa án cho rằng cần phải tiết lộ danh tính của quý vị vì lợi ích của công lý.

Việc tiết lộ cho đại diện pháp lý của quý vị được bảo vệ

Việc tiết lộ cho luật sư của quý vị để nhận được tư vấn hoặc đại diện pháp lý liên quan đến luật tố giác vi phạm thuế sẽ được bảo vệ, ngay cả trong trường hợp quý vị không đủ điều kiện để trở thành người tố giác vi phạm thuế đủ điều kiện được bảo vệ.

Bảo vệ trách nhiệm dân sự, hình sự và hành chính

Quý vị được bảo vệ khỏi trách nhiệm dân sự, hình sự và hành chính liên quan đến việc tiết lộ của mình. Ví dụ, chủ lao động của quý vị không thể kiện quý vị hoặc sa thải quý vị vì vi phạm hợp đồng hoặc bảo mật.

Bất kỳ thông tin nào liên quan đến quý vị sẽ không được coi là bằng chứng chống lại quý vị trong các thủ tục tố tụng hình sự hoặc hình phạt. Nếu tiết lộ của quý vị cho thấy những vi phạm trong các vấn đề thuế cá nhân của quý vị, chẳng hạn như lợi tức không được khai báo thì quý vị có thể được miễn trừ bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự hoặc hình phạt nào. Quyền miễn trừ này không thể ngăn chúng tôi đưa ra thẩm định thuế hoặc áp dụng hình phạt hành chính đối với trách nhiệm thuế của quý vị, tuy nhiên, chúng tôi có thể coi việc tiết lộ của quý vị là tiết lộ tự nguyện trong việc xác định trách nhiệm của quý vị đối với các khoản phạt về bất kỳ khoản thuế chưa nộp nào.

Bảo vệ khỏi hành vi gây bất lợi

Nếu quý vị tiết lộ thì quý vị sẽ được bảo vệ khỏi hành vi gây bất lợi. Bất cứ ai gây bất lợi cho quý vị liên quan đến việc tiết lộ hoặc tiết lộ khả nghi đều là bất hợp pháp. Ví dụ, quý vị không thể:

 • bị chủ lao động sa thải, quấy rối hoặc đe dọa, làm hại hoặc làm tổn thương (bao gồm cả tâm lý)
 • phá hoại tài sản, công việc kinh doanh hoặc tình hình tài chính của quý vị.

Bồi thường và các biện pháp khắc phục khác

Quý vị có thể nhận được bồi thường nếu tòa án thấy quý vị bị gây bất lợi do quý vị tiết lộ vi phạm. Nếu quý vị là nạn nhân và chịu tổn thất, thiệt hại hoặc thương tật do hậu quả của nó thì tòa án có thể yêu cầu người gây ra bất lợi bồi thường cho quý vị nếu phù hợp. Ví dụ về các biện pháp khắc phục bao gồm:

 • bồi thường thiệt hại
 • phục hồi công việc
 • lệnh cấm để ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi gây bất lợi
 • xin lỗi

Cách thức tiết lộ thông tin cho chúng tôi

Sử dụng mẫu đơn báo cáo trốn thuế để tiết lộ vi phạm cho chúng tôi. Chỉ mất vài phút thôi và thông tin của quý vị được bảo mật. Quý vị không cần cho chúng tôi biết thông tin cá nhân nếu quý vị không muốn.

Hãy nhớ ghi chú số tham chiếu khi quý vị gửi mẫu đơn cho chúng tôi - quý vị sẽ cần khai báo số này nếu quý vị muốn bổ sung bất kỳ thông tin nào sau này.

Quý vị cũng có thể:

 • sử dụng công cụ Báo cáo mối lo ngại của chúng tôi hiện có trên ứng dụng ATO
 • gọi cho chúng tôi theo số 1800 060 062
 • Báo cáo về các khoản đóng góp hưu bổng chưa thanh toán từ chủ lao động của quý vị (chứ không phải về một doanh nghiệp khác)
 • viết thư cho chúng tôi - đánh dấu là 'tuyệt đối bí mật' và gửi tới:

  Australian Taxation Office
  Tax Integrity Centre
  Locked Bag 6050
  DANDENONG VIC 3175
 • nếu tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của quý vị, hoặc quý vị không nói thạo tiếng Anh, và quý vị muốn nói chuyện với một nhân viên Sở Thuế, hãy gọi điện thoại cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) theo số 13 14 50
 • những người hành nghề thuế vụ - hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 72 86 (Mã Fast Key 3 4).

Xem thêm:

QC60801