Show download pdf controls
 • อุปกรณ์นำทางเสียงในภาษาไทย

  อุปกรณ์นำทางเสียงของเราเป็นวิธีเรียนรู้อย่างง่ายเกี่ยวกับภาษีและกองทุนเงินเกษียณด้วยการฟังในภาษาที่คุณต้องการ

  อุปกรณ์นำทางเสียงนี้ให้ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ

  คุณสามารถฟังอุปกรณ์นำทางเสียงของเราโดยการกดปุ่มเล่นบนหัวข้อด้านล่าง เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก การอยู่อย่างปลอดภัยจากมิจฉาชีพและอีกมาก

  ภาษี ภาษีมีผลอย่างไรและทำไมเราจึงชำระภาษี

  เรียนรู้ว่าภาษีคืออะไร ทำไมเราจึงชำระภาษี และวิธีชำระภาษี

  Media: เข้าใจภาษีและเหตุผลที่ต้องจ่ายภาษี
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o67moExternal Link (Duration: 00:01:18)

  เงินเกษียณ มันคืออะไรและทำไมมันจึงสำคัญ

  เรียนรู้ว่าเงินเกษียณคืออะไรและทำไมมันจึงสำคัญ

  Media: กองทุนเงินเกษียณหรือซุปเปอร์คืออะไร และสำคัญอย่างไร
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9ak8External Link (Duration: 00:01:01)

  การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

  เรียนรู้ว่าคุณจำเป็นต้องทราบอะไรบ้างขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

  Media: การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o669cExternal Link (Duration: 00:00:39)

  การเริ่มต้นงานแรกของคุณ

  เรียนรู้ว่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) คืออะไร ทำไมคุณต้องจึงมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและวิธีเก็บหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ปลอดภัย

  Media: เริ่มงานครั้งแรก
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9dftExternal Link (Duration: 00:00:55)

  เรียนรู้สิ่งที่คุณอาจจำเป็นต้องทราบเมื่อเริ่มต้นงานแรกของคุณ รวมถึงการกรอกคำแถลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) คุณจะจ่ายภาษีเท่าไหร่และเกี่ยวกับเงินเกษียณ

  Media: เริ่มงานครั้งแรก
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9rurExternal Link (Duration: 00:01:45)

  เรียนรู้เกี่ยวกับว่าคุณเป็นลูกจ้างหรือผู้รับเหมา และสิทธิและหน้าที่ในสถานที่ทำงานของคุณ

  Media: เริ่มงานครั้งแรก
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9gogExternal Link (Duration: 00:01:14)

  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีครั้งแรกของคุณ

  เรียนรู้ว่าแบบแสดงรายการภาษีคืออะไร

  Media: การยื่นขอคืนภาษีครั้งแรก
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9wgxExternal Link (Duration: 00:00:58)

  เรียนรู้ว่าใครต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ทำไมคุณจึงจำเป็นต้องยื่น ต้องยื่นเมื่อไหร่และอย่างไร และต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้าง

  Media: การยื่นขอคืนภาษีครั้งแรก
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9ikcExternal Link (Duration: 00:02:27)

  เรียนรู้ว่าจะต้องรวมรายได้อะไรบ้างและคุณสามารถขอคืนรายการหักใดได้บ้างในแบบแสดงรายการภาษี

  Media: การยื่นขอคืนภาษีครั้งแรก
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9s4gExternal Link (Duration: 00:01:33)

  การเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

  เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนที่คุณจะเริ่มต้นธุรกิจ เช่นการตระหนักว่ามันเป็นธุรกิจหรืองานอดิเรก และจะเลือกโครงสร้างทางธุรกิจที่ถูกต้องอย่งไร

  Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9ky1External Link (Duration: 00:01:26)

  เรียนรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ การได้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) การได้หมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ABN) และภาษีสินค้าและบริการ (GST) และภาษีอื่นๆ

  Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9cfuExternal Link (Duration: 00:01:41)

  เรียนรู้กี่ยวกับการรายงานและการชำระภาษี แบบแสดงรายการภาษีของคุณ การยื่นใบบัญชีแสดงรายการและค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้และข้อผ่อนปรนสำหรับธุรกิจ

  Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9pidExternal Link (Duration: 00:01:57)

  เรียนรู้เกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงลูกจ้างของคุณ คำแถลง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ระบบการจ่ายภาษีรายได้เป็นงวด และการรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (PAYG) การจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินเกษียณ Single Touch Payroll (STP) และการจ่ายให้ผู้รับเหมา

  Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9xdhExternal Link (Duration: 00:01:48)

  เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจ

  Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9o4dExternal Link (Duration: 00:00:23)

  เก็บรักษาให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

  เรียนรู้วิธีเก็บรักษาให้ปลอดภัยจากการมิจฉาชีพ

  Media: ป้องกันตัวจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o935nExternal Link (Duration: 00:00:47)

  ขอความช่วยเหลือ

  เรียนรู้ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือได้อย่งไร

  Media: ขอความช่วยเหลือ
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o95y7External Link (Duration: 00:01:22)

  ดูเพิ่มเติมที่ :


  ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียแคนเบอร์รา

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 11 Apr 2023QC 72212