ato logo
Search Suggestion:

ข้อมูลพื้นฐานเรื่องภาษีและกองทุนเงินเกษียณ (หรือซุปเปอร์)

Last updated 17 April 2023

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานภาษีแห่งประเทศออสเตรเลีย(ATO) หน้าที่ของเราคือการบริหารจัดการระบบภาษีและกองทุนเงินเกษียณ หรือซุปเปอร์)ATO) เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐบาลออสเตรเลีย โดยภาษีที่ถูกจัดเก็บจะนำไปใช้ชำระค่าบริการและค่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกทางสาธารณสุข และการคมนาคมขนส่ง บริการทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็น ประโยชน์ต่อชาวออสเตรเลียทุกคน

เราอยากให้เรื่องภาษีและกองทุนเงินเกษียณ (หรือซุปเปอร์) เป็นเรื่องง่าย

บนเว็บไซต์ของเรา คุณจะพบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ เช่น

 • ระบบการจัดเก็บภาษีและระบบกองทุนเงินเกษียณ (หรือซุปเปอร์) ในออสเตรเลีย
 • การศึกษาต่อ (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • การขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) และการเริ่มงานครั้งแรก
 • ภาษีและกองทุนเงินเกษียณ (หรือซุปเปอร์) สำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ
 • การยื่นขอคืนภาษีครั้งแรก
 • การออมและติดตามผลการออมเงินในกองทุนเงินเกษียณ (หรือซุปเปอร์)

เข้าใจภาษีและเหตุผล
ที่ต้องจ่ายภาษี
 

การศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลีย
 

เริ่มงานครั้งแรก
 

การรับค่าจ้างเป็น
เงินสด
 

เริ่มต้นธุรกิจ
ของคุณเอง
 

การยื่นขอคืนภาษี
ครั้งแรก
 

กองทุนเงินเกษียณหรือซุปเปอร์คืออะไรและ
สำคัญอย่างไร
 

ป้องกันตัวจาก
การหลอกลวง
ทางอินเทอร์เน็ต
 

ขอความช่วยเหลือ
 

ต้องการจะฟังหรือไม่? กดเพื่อฟังในภาษาไทย

ดูความหมายของคำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับภาษีและกองทุนเงินเกษียณได้ที่อภิธานศัพท์ของเรา

หากไม่เข้าใจเนื้อหานี้ คุณสามารถพูดคุยกับตัวแทนภาษีหรือติดต่อเรา

เข้าใจภาษีและเหตุผลที่ต้องจ่ายภาษี

ภาษีคืออะไร

ภาษีคือเงินที่เราเก็บรวบรวมในนามของรัฐบาล คุณจะต้องเสียภาษีหากมีรายได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

 • การจ้างงาน
 • เบี้ยเลี้ยงและเงินจากเซ็นเตอร์ลิงก์
 • การทำธุรกิจ
 • แหล่งรายได้อื่น ๆ (เช่น ดอกเบี้ยธนาคาร)

เหตุผลที่ต้องจ่ายภาษี

ภาษีที่เราเก็บนำไปใช้ชำระค่าบริการต่างๆ อาทิเช่น

 • บริการสุขภาพ
 • การศึกษา
 • ระบบป้องกันและความปลอดภัย
 • ถนนและทางรถไฟ
 • ประกันสังคมและการชำระเงินอื่น ๆ จากเซ็นเตอร์ลิงก์

วิธีชำระเงินภาษี

หากคุณทำงานให้กับนายจ้าง นายจ้างจะเป็นฝ่ายเก็บภาษีโดยหักออกจากค่าจ้างหรือเงินเดือนของคุณก่อนนำส่งให้เรา

หากคุณมีรายได้จากช่องทางอื่น ๆ เช่นรายได้จากธุรกิจหรือดอกเบี้ยธนาคาร คุณอาจจะต้องชำระภาษีให้เรา หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราหรือตัวแทนยื่นภาษีที่ขึ้นทะเบียน

คนส่วนใหญ่จะต้องยื่นขอคืนภาษีเป็นประจำทุกปีเพื่อแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้เราทราบ

 • รายได้ที่ได้รับ
 • ภาษีที่จ่ายไปแล้ว

เราใช้ข้อมูลนี้ในการคำนวณว่าคุณจ่ายภาษีประจำปีถูกต้องหรือไม่

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เข้าใจภาษีและเหตุผลที่ต้องจ่ายภาษี
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o67moExternal Link (Duration: 00:01:18)

 

การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

หากคุณศึกษาในออสเตรเลียเป็นระยะเวลาหกเดือนหรือมากกว่านั้น คุณอาจถูกพิจารณาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี (ผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี) ซึ่งแตกต่างจากการผู้ป็นมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน การย้ายถิ่นฐาน

การเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีหมายถึง

 • อัตราภาษีเงินได้ของคุณเท่ากับชาวออสเตรเลีย โดยทั่วไปจะต่ำกว่าอัตราภาษีสำหรับชาวต่างชาติ
 • คุณได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบภาษีออสเตรเลีย เช่น    
  • ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีบางส่วน (tax-free threshold)
  • ได้สิทธิลดหย่อนภาษี
   

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o669cExternal Link (Duration: 00:00:39)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

เริ่มงานครั้งแรก

ก่อนจะเริ่มทำงานครั้งแรก

ให้ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ก่อน

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) คือ หมายเลขอ้างอิงส่วนบุคคลของคุณที่ใช้ในระบบภาษีของเรา คุณควรแจ้งขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ก่อนเริ่มงานหรือหลังเริ่มงานได้ไม่นาน หากไม่มีหมายเลข TFN และไม่แจ้งให้นายจ้างทราบ คุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่ม

คุณสามารถขอหมายเลข TFN ได้ฟรี

ขั้นตอนถัดไป :

โปรดรักษาหมายเลข TFN ของคุณให้ดี

คุณจะใช้หมายเลข TFN ชุดเดิมเพียงแค่หมายเลขเดียวตลอดทั้งชีวิต แม้จะเปลี่ยนชื่อ ย้ายรัฐหรือ ไปต่างประเทศก็ตาม

อย่าให้ใครใช้หมายเลข TFN ของคุณ แม้จะเป็นเพื่อนหรือญาติ

ห้ามเผยแพร่หมายเลข TFN ของคุณในใบสมัครงานหรือทางอินเทอร์เน็ต ควรให้หมายเลข TFN กับนายจ้างของคุณหลังจากเริ่มทำงานกับนายจ้างแล้วเท่านั้น

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เริ่มงานครั้งแรก
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9dftExternal Link (Duration: 00:00:55)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

เมื่อเริ่มทำงานครั้งแรก

ให้กรอกแบบฟอร์มชี้แจงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax file number declaration) ให้ครบถ้วน

นายจ้างของคุณจะขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มชี้แจงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax file number declaration) เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวและแจ้งหมายเลข TFN

นายจ้างจะใช้แบบฟอร์มนี้ในการคำนวณภาษีที่คุณต้องชำระ

คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จและส่งคืนให้นายจ้างภายใน 28 วัน หากไม่ส่งคืนภายในเวลาที่กำหนด นายจ้างจะต้องหักภาษีจากเงินได้ของคุณเพิ่ม

คุณต้องจ่ายภาษีเท่าไร

นายจ้างของคุณจะหักภาษีจากเงินได้ของคุณและนำส่งให้เรา ภาษีนี้เรียกว่า 'ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามจริง'

จำนวนภาษีที่คุณจ่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

 • คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีหรือไม่
 • คุณมีรายได้เท่าใด
 • คุณมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) หรือไม่

กองทุนเงินเกษียณหรือซุปเปอร์

กองทุนเงินเกษียณหรือ 'ซุปเปอร์' เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่นายจ้างของคุณจ่ายเข้ากองทุนเงินเกษียณ โดยจำนวนเงินในกองทุนจะเพิ่มขึ้นตลอดอายุการทำงานของคุณ คุณสามารถใช้เงินซุปเปอร์เพื่อใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

การรับค่าจ้างเป็นเงินสด

นายจ้างบางรายอาจเลือกจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดแทนการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ นายจ้างสามารถทำเช่นนี้ได้หากนายจ้าง

 • หักภาษีจากเงินได้ของคุณและส่งมอบให้เราอย่างถูกต้อง
 • ออกสลิปเงินเดือนให้คุณโดยระบุจำนวนภาษีที่คุณชำระไว้
 • จ่ายเงินเข้ากองทุนเงินเกษียณของคุณได้อย่างถูกต้อง

หากไม่ทำเช่นนั้น คุณอาจได้รับรายได้และเงินสะสมในกองทุนเงินเกษียณน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เริ่มงานครั้งแรก
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9rurExternal Link (Duration: 00:01:45)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ลูกจ้างหรือผู้รับเหมา

การเป็นลูกจ้างนั้นแตกต่างจากการเป็นผู้รับเหมา

คุณคือ ลูกจ้าง หากคุณทำงานในธุรกิจของผู้อื่น

คุณคือ ผู้รับเหมา หากคุณเป็นผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวและดำเนินธุรกิจของคุณเอง

นายจ้างบางรายอาจปฏิบัติต่อคุณในฐานะผู้รับเหมาอย่างไม่ถูกต้องหรือขอให้คุณรับหมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย (ABN) เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

มีแต่ผู้ที่ดำเนินธุรกิจเท่านั้นที่จะต้องขอหมายเลข ABN หากนายจ้างของคุณจ่ายค่าจ้างผิดวิธีโดยปฏิบัติกับคุณในฐานะผู้รับเหมา คุณอาจพลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น

 • สิทธิใช้วันลาป่วย
 • สิทธิรับค่าจ้างช่วงหยุดงาน
 • สิทธิกองทุนเงินเกษียณหรือซุปเปอร์
 • สิทธิครอบคลุมการทำงาน (ประกันภัย)

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สิทธิและหน้าที่ในสถานที่ทำงาน

พนักงานทุกคนที่ทำงานในออสเตรเลียจะได้รับสิทธิและความคุ้มครองในที่ทำงานแบบเดียวกัน อัตราการจ้างงานขั้นต่ำและสภาพการทำงานจะเป็นไปตามกฎหมายออสเตรเลียกำหนด

ผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair Work Ombudsman) สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในสถานที่ทำงานของคุณ โดยเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาต่างๆ

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เริ่มงานครั้งแรก
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9gogExternal Link (Duration: 00:01:14)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง

เมื่อธุรกิจสร้างรายได้ คุณย่อมต้องจ่ายภาษี

คุณอาจได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อลดภาระภาษีที่คุณต้องจ่าย

หากคุณจ้างผู้อื่นมาทำงานในธุรกิจของคุณ คุณจะต้องจ่ายภาษีแทนลูกจ้าง และจ่ายเงินเข้ากองทุนเกษียณของลูกจ้างด้วย

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไร ให้ติดต่อตัวแทนยื่นภาษีที่ขึ้นทะเบียนหรือติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

ดูเพิ่มเติมที่ :

ก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจ

ธุรกิจหรืองานอดิเรก

คุณต้องทราบก่อนว่ากิจกรรมของคุณเป็นธุรกิจหรือเป็นงานอดิเรก

'งานอดิเรก' หมายถึง กิจกรรมที่คุณทำเวลาว่างเพื่อความสนุกสนาน หากคุณตั้งใจจะทำกำไร ถือว่าคุณกำลังทำธุรกิจ

หากคุณดำเนินธุรกิจคุณจะต้องดำเนินการตามข้อผูกมัดทางกฎหมายต่างๆ เช่น

 • แจ้งรายได้
 • บันทึกค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณต้องการหักกลบรายได้ของธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจของคุณ

ในออสเตรเลียธุรกิจ แบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลักๆ คือ กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว (Sole Trader) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) บริษัท (Company) และ หลักทรัพย์ (Trust)

ธุรกิจแต่ละประเภทมีอัตราภาษีและกฎระเบียบการยื่นภาษีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อเงินภาษีที่คุณพึงจ่ายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณเป็นหนี้ คุณต้องเข้าใจกฎระเบียบเหล่านี้ก่อนจะเลือกประเภทธุรกิจของคุณ

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9ky1External Link (Duration: 00:01:26)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

เริ่มต้นธุรกิจของคุณ

จดทะเบียนธุรกิจของคุณ

เมื่อเริ่มธุรกิจคุณจะต้องขอเอกสารต่อไปนี้

 • หมายเลขทะเบียนธุรกิจ (ABN)
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) กรณีที่ยังไม่ได้ขอ

นอกจากนี้ คุณอาจจะต้องขึ้นทะเบียนภาษีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรายได้และการว่าจ้างพนักงาน

 • ภาษีสินค้าและบริการ (GST)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามจริง (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย PAYG)
 • ภาษีเงินสวัสดิการ (FBT)
การขอรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) สำหรับธุรกิจของคุณ

ธุรกิจทุกประเภทจะต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN)

หากคุณทำธุรกิจประเภทกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว (Sole Trader) คุณสามารถใช้หมายเลข TFN ส่วนตัวของคุณได้

สำหรับธุรกิจประเภทอื่น ๆ คุณจะต้องขอรับหมายเลข TFN สำหรับธุรกิจของคุณเมื่อขอรับหมายเลข ABN

การขอรับหมายเลข ABN

หมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย (ABN) คือ หมายเลขเฉพาะตัวประจำธุรกิจของคุณที่จะใช้ในการสื่อสารกับธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนรัฐบาลและ ATO

ทุกคนไม่จำเป็นต้องขอหมายเลข ABN คุณจะขอหมายเลข ABN ก็ต่อเมื่อคุณดำเนินธุรกิจเท่านั้น

คุณจะต้องใส่หมายเลข ABN ลงในใบแจ้งหนี้ หากไม่ระบุคู่ค้ารายอื่นๆ จะหักภาษีออกจากเงินที่ชำระให้คุณสูงกว่าปกติ และส่งมอบภาษีนั้นให้เรา

คุณสามารถขอหมายเลข ABN ได้ฟรี

ดูเพิ่มเติมที่ :

การจดทะเบียนภาษี GST และภาษีอื่น ๆ

คุณอาจจะต้องจดทะเบียนภาษี GST และภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9cfuExternal Link (Duration: 00:01:41)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

การยื่นภาษีและการจ่ายภาษี

หากคุณทำธุรกิจ คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้ที่เกิดจากธุรกิจของคุณ ทั้งนี้วิธีการยื่นภาษีจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ บางกรณีคุณอาจจะต้องยื่นรายการกิจกรรม(activity statement) ด้วย

การยื่นขอคืนภาษี

เมื่อยื่นขอคืนภาษีคุณจะต้องระบุข้อมูลดังนี้

 • รายได้ที่เกิดจากธุรกิจของคุณ
 • ภาษีที่จ่ายไปแล้ว

คุณจะต้องยื่นแบบขอคืนภาษีทุกปี

หากคุณจดทะเบียนธุรกิจประเภทกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว (Sole Trader) ให้ใช้แบบขอคืนภาษีส่วนบุคคลในการส่งข้อมูลภาษีธุรกิจของคุณ

หากคุณจดทะเบียนธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วน (Partnership) บริษัท (Company) หรือหลักทรัพย์ (Trust) ให้ใช้แบบขอคืนภาษีที่กำหนดไว้สำหรับธุรกิจของคุณ

ดูเพิ่มเติมที่ :

รายการกิจกรรม (activity statements)

รายการกิจกรรมแตกต่างจากแบบขอคืนภาษี ธุรกิจต่างๆ ใช้รายการกิจกรรมในการรายงานภาษีและชำระภาษีต่างๆ เช่น

 • ภาษีสินค้าและบริการ (GST)
 • การผ่อนชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามจริง (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย PAYG)

หากคุณจดทะเบียนภาษี GST เราจะส่งรายการกิจกรรมทางธุรกิจ (Business activity statement หรือ BAS) ให้คุณ เราส่งเอกสาร BAS ให้ธุรกิจเกือบทั้งหมดทุกสามเดือน

หากคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี GST เราจะส่งหนังสือแจ้งการผ่อน (instalment notice)ให้แทนแบบฟอร์ม BAS เราจะส่งหนังสือนี้ให้ภายในปีธุรกิจแรกหรือปีที่สอง

ดูเพิ่มเติมที่ :

การขอลดหย่อนภาษีและยกเว้นภาษี

หากคุณมีค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ คุณอาจยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ หมายความว่าคุณจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเอง

ธุรกิจบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษี การลดหย่อนภาษีหรือได้รับคืนเงินภาษี

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9pidExternal Link (Duration: 00:01:57)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

การจ่ายค่าจ้างให้พนักงานของคุณ

หากธุรกิจของคุณมีการว่าจ้างพนักงานหรือผู้รับเหมา แม้บุคคลเหล่านั้นจะเป็นครอบครัว คุณก็ต้องจัดการงานหลายอย่างเพิ่มเติม

การจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน

แจ้งใช้หมายเลข TFN

วันที่ลูกจ้างเริ่มทำงานวันแรก คุณจะต้องขอให้ลูกจ้างกรอกแบบฟอร์มชี้แจงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax file number declaration) หากลูกจ้างไม่กรอกแบบฟอร์ม คุณจะต้องหักภาษีออกจากเงินได้ของลูกจ้างในอัตราสูงสุดก่อนนำส่งให้เรา

ดูเพิ่มเติมที่ :

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย PAYG

เมื่อคุณว่าจ้างพนักงาน คุณจะต้องหักภาษีออกจากค่าจ้างและนำส่งให้เรา ภาษีนี้เรียกว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามจริง (PAYG)

ดูเพิ่มเติมที่ :

การจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินเกษียณ

เมื่อคุณจ้างพนักงาน คุณจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินเกษียณหรือซุปเปอร์ หากลูกจ้างรายนั้นได้รับสิทธิ์ เงินที่จ่ายนี้จะต้องโอนเข้ากองทุนซุปเปอร์ของลูกจ้าง เรียกว่า 'เงินรับประกันวัยเกษียณ'

ดูเพิ่มเติมที่ :

ระบบ Single Touch Payroll (STP)

ระบบ Single Touch Payroll คือระบบที่ใช้ในการแจ้งข้อมูลเงินเดือนของพนักงานให้เราทราบทุกครั้ง ที่คุณจ่ายเงิน คุณจะต้องรายงานข้อมูลดังนี้

 • เงินเดือนหรือค่าจ้างที่จ่าย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เงินสมทบกองทุนเงินเกษียณหรือซุปเปอร์

ช่วงเวลาและวิธีส่งรายงานขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานที่คุณจ้างในธุรกิจของคุณ

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจพิเศษที่จะช่วยรายงานข้อมูลนี้ให้เราทราบ มีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ฟรีและราคาถูกให้เลือกสรรมากมาย

ดูเพิ่มเติมที่ :

การจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา

หากคุณจ้างผู้รับเหมามาทำงานในธุรกิจคุณ ภาษีและระเบียบกองทุนเงินเกษียณจะต่างกันออกไป คุณต้องทราบก่อนว่าลูกจ้างและผู้รับเหมาต่างกันอย่างไร

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9xdhExternal Link (Duration: 00:01:48)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

การทำบัญชีธุรกิจ

การทำบัญชีช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม คุณจะต้องทำรายการบัญชีเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี การทำบัญชีให้ถูกต้องยังมีประโยชน์อื่นๆ เช่น

 • รู้ว่าธุรกิจของคุณเป็นอย่างไร
 • ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ
 • เป็นหลักฐานใช้แสดงแก่ธนาคารหรือผู้ให้กู้ว่าธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างไร

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9o4dExternal Link (Duration: 00:00:23)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

การยื่นขอคืนภาษีครั้งแรก

ทุกปีคนส่วนใหญ่จะต้องทำเรื่องขอคืนภาษีและส่งแบบฟอร์มให้แก่เรา ในแบบฟอร์มขอคืนภาษี คุณจะต้องแจ้งรายได้และค่าลดหย่อนต่างๆ ทั้งหมดในปีนั้น

เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการคำนวณว่าคุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หรือได้รับเงินภาษีคืน (ขอคืนภาษี)

การคืนภาษีครอบคลุมรอบปีงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 มิถุนายน หากคุณเป็นผู้ทำเรื่องขอคืนภาษีด้วยตนเอง คุณจะต้องส่งเรื่องขอคืนภาษีภายในวันที่ 31 ตุลาคม

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบขอคืนภาษีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายได้น้อย อาสาสมัคร Tax Help ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านภาษี

หากคุณขอคืนภาษีผ่านตัวแทนยื่นแบบภาษี (Tax Agent) ท่านต้องติดต่อตัวแทนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม โปรดตรวจสอบว่าตัวแทนยื่นแบบภาษีของคุณขึ้นทะเบียนหรือไม่

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: การยื่นขอคืนภาษีครั้งแรก
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9wgxExternal Link (Duration: 00:00:58)

 

ใครจำเป็นต้องยื่นขอคืนภาษี

คนส่วนใหญ่จะต้องทำเรื่องขอคืนภาษีและส่งแบบฟอร์มให้แก่ ATO ทุกปี

เหตุใดฉันจำเป็นต้องยื่นขอคืนภาษี

ATO จำเป็นต้องทราบจำนวนเงินที่คุณได้รับ (รายได้) ในระหว่างปีภาษีและคุณสามารถร้องขอการหักลดหย่อนรายการใดได้บ้าง ข้อมูลนี้จะแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม (ค่าภาษี) หรือได้รับเงินภาษีคืน (เงินคืนภาษี)

ปีภาษีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 มิถุนายน

ฉันจำเป็นต้องยื่นขอคืนภาษีเมื่อใด

หากคุณเป็นผู้ทำเรื่องขอคืนภาษีด้วยตนเอง คุณจะต้องส่งเรื่องขอคืนภาษีภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี
หากตัวแทนจัดเก็บภาษีที่ลงทะเบียนกำลังช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการขอคืนภาษี คุณต้องเริ่มดำเนินงานกับพวกเขาก่อนวันที่ 31 ตุลาคม

ฉันสามารถยื่นขอคืนภาษีได้อย่างไร

หากคุณเป็นผู้ทำเรื่องขอคืนภาษีด้วยตนเอง คุณสามารถส่งเรื่องขอคืนภาษีทางออนไลน์ผ่านทาง myTax
หากคุณใช้บริการตัวแทนจัดเก็บภาษีที่ลงทะเบียน คุณควรทำการนัดหมายเพื่อพูดคุยกับพวกเขา

ฉันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดในการยื่นขอคืนภาษี

คุณจำเป็นต้องใช้:

 • tax file number (TFN)
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารในกรณีที่คุณต้องได้รับเงินภาษีคืน
 • รายได้ – เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเงินที่คุณได้รับ  
  • รายการแสดงรายได้จากผู้ว่าจ้างทั้งหมดของคุณ
  • สรุปการชำระเงินจาก Centrelink
   
 • การหักลดหย่อนและค่าใช้จ่าย – เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการหักลดหย่อนที่คุณกำลังร้องขอ  
  • ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การบริจาคหรือของขวัญ
   

หากคุณกำลังส่งเรื่องขอคืนภาษีทางออนไลน์ผ่านทาง myTax คุณจำเป็นต้องมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของ myGov หากคุณไม่มีบัญชีของ myGov คุณสามารถสร้างบัญชีขึ้นและเชื่อมโยงกับ ATO ได้ที่ my.gov.auExternal Link (เป็นภาษาอังกฤษ)

ผู้ว่าจ้าง ธนาคารและธุรกิจอื่น ๆ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคนที่พวกเขาทำงานด้วยแก่ ATO หากคุณรอจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ATO จะรวมรายละเอียดเหล่านี้ในการขอคืนภาษีสำหรับคุณ การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้การยื่นขอคืนภาษีของคุณรวดเร็วและง่ายขึ้น

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: การยื่นขอคืนภาษีครั้งแรก
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9ikcExternal Link (Duration: 00:02:27)

 

ฉันจำเป็นต้องรวมรายได้ใดบ้าง

คุณต้องรวมรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับในระหว่างปีภาษี ซึ่งหมายถึงเงินที่คุณได้รับจากงานทั้งหมด ได้แก่

 • งานเต็มเวลา
 • งานไม่เต็มเวลา
 • งานเสริมหรืองานจิปาถะ
 • งานที่ทำส่วนตัว
 • งานที่ได้รับเงินสด

นอกจากนี้ คุณต้องรวมเงินที่คุณได้รับด้วยวิธีการอื่น ได้แก่

 • ดอกเบี้ยจากบัญชีธนาคาร
 • การชำระเงินของรัฐบาล (เช่น จาก Centrelink)
 • การเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่า
 • การลงทุนในต่างประเทศ
 • เงินปันผลจากส่วนแบ่งการตลาด

ไม่ว่าคุณจะได้รับเงินรายได้มาอย่างไร อย่าลืมรวมเข้าไปในรายการขอคืนภาษีของคุณ

ฉันสามารถร้องขอการหักลดหย่อนใดได้บ้าง

คุณสามารถร้องขอการหักลดหย่อนสำหรับค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกี่ยวกับงานของคุณ การหักลดหย่อนทั่วไป ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับยานพาหนะและค่าเดินทาง
 • เสื้อผ้า การซักรีดและการซักแห้ง
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานที่บ้าน
 • ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาด้วยตนเอง
 • เครื่องมือและอุปกรณ์

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักลดหย่อนที่คุณสามารถร้องขอได้ที่เว็บไซต์ของ ATO ที่ Deductions you can claim (เป็นภาษาอังกฤษ)

คุณต้องแสดงรายการบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงินสำหรับการหักลดหย่อนใด ๆ ที่คุณร้องขอ คุณจำเป็นต้องเก็บรายการบัญชีเหล่านี้เป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี ATO อาจขอให้คุณแสดงรายการบัญชีเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: การยื่นขอคืนภาษีครั้งแรก
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9s4gExternal Link (Duration: 00:01:33)

 

กองทุนเงินเกษียณหรือซุปเปอร์คืออะไร
และสำคัญอย่างไร

กองทุนเงินเกษียณหรือ 'ซุปเปอร์' เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่นายจ้างของคุณจ่ายเข้ากองทุนเงินเกษียณ โดยจำนวนเงินในกองทุนจะเพิ่ม ขึ้นตลอดอายุการทำงานของคุณ คุณสามารถใช้เงินซุปเปอร์เพื่อใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณ

กองทุนเงินเกษียณนั้นสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งออมมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีเงินสำรองไว้ใช้ยามเกษียณมากขึ้นเท่านั้น

คุณสามารถใช้เงินกองทุนเงินเกษียณได้เมื่อถึงวัยปลดเกษียณ โปรดระวังหากมีผู้เสนอตัวให้ความช่วยเหลือในการถอนเงินจากกองทุนเงินเกษียณของคุณก่อนเกษียณ เพราะอาจเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

หากคุณทำงานในประเทศออสเตรเลียโดยใช้วีซ่าชั่วคราวและกลับบ้าน คุณสามารถใช้เงินในกองทุน เงินเกษียณของคุณได้ การใช้เงินในลักษณะนี้เรียกว่าการรับเงินเกษียณเมื่อออกจากออสเตรเลีย (Departing Australia superannuation payment หรือ DASP)

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: กองทุนเงินเกษียณหรือซุปเปอร์คืออะไร และสำคัญอย่างไร
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o9ak8External Link (Duration: 00:01:01)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

ป้องกันตัวจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตมักหลอกล่อให้คุณ

 • จ่ายเงินโดยอ้างว่าคุณเป็นหนี้
 • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่นหมายเลข TFN)

เคล็ดลับง่ายๆ ในการป้องกันตัวจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

 • อย่าระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ในประวัติส่วนตัว แจ้งหมายเลข TFN แก่นายจ้างหลังจากเริ่มทำงานแล้วเท่านั้น
 • อย่าให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวใช้หมายเลข TFN ของคุณ
 • อย่าเปิดเผยรหัสผ่านออนไลน์ของคุณกับใคร
 • อย่าระบุหมายเลข TFN รหัสผ่านหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ของคุณในอีเมล
 • หากคุณใช้ตัวแทนยื่นแบบภาษี ตรวจสอบให้ดีว่าตัวแทนเหล่านั้นขึ้นทะเบียนแล้ว

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: ป้องกันตัวจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o935nExternal Link (Duration: 00:00:47)

 

ดูเพิ่มเติมที่ :

ขอความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านภาษีหรือกองทุนเงินเกษียณของคุณ โปรดโทรศัพท์หาเราได้ที่

 • 13 28 61 หากต้องการถามคำถามส่วนตัว
 • 13 28 66 หากต้องการถามคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ
 • 13 10 20 หากต้องการถามคำถามเกี่ยวกับกองทุนเงินเกษียณ

หากคุณต้องการสื่อสารกับเราด้วยภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โปรดติดต่อแผนกบริการแปลและล่าม (TIS) ที่ 13 14 50

เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราล่วงหน้าเพื่อให้เราช่วยเหลือคุณได้ ไม่สายเกินไปที่จะขอความช่วยเหลือจากเรา

คุณจะได้อะไรจากการโทรหาเรา

คุณควรเตรียมหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) หรือหมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย (ABN) ให้พร้อมเมื่อคุณโทรศัพท์หาเรา

เมื่อคุณพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าพวกเขาอาจถามคำถามหลายข้อเพื่อช่วยระบุตัวคุณ มาตรการนี้ช่วยปกป้องรายงานภาษีส่วนบุคคลของคุณ

เราไม่อาจให้ข้อมูลของผู้อื่นได้แม้บุคคลเหล่านั้นจะเป็นครอบครัวของคุณ หากคุณกำลังช่วยเหลือเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว จะต้องให้บุคคลเหล่านั้นอยู่กับคุณขณะโทรศัพท์ เว้นแต่คุณถูกบันทึกเป็น 'ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต' ในระบบของเรา

ต้องการจะฟังหรือไม่?

Media: ขอความช่วยเหลือ
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4o95y7External Link (Duration: 00:01:22)

 

ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียแคนเบอร์รา

Authorised by the Australian Government, Canberra.

QC61279