Show download pdf controls
 • Các chước giảm cho thực thể kinh doanh nhỏ

  Các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận với một loạt các chước giảm bao gồm những lựa chọn thanh toán và khai báo. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dưới hình thức cá thể (sole traders), hợp doanh (partnerships), công ty (companies) hay quỹ ủy thác (trusts).

  Tìm hiểu về:

  Điều kiện

  Để đạt đủ điều kiện nhận chước giảm, quý vị cần phải xác nhận doanh nghiệp của mình là "thực thể kinh doanh nhỏ" cho năm thu nhập. Hàng năm, quý vị cần phải xét lại tư cách này.

  Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, quý vị là một thực thể kinh doanh nhỏ nếu quý vị kinh doanh cá thể (sole trader), hợp doanh (partnership), công ty (company) hay quỹ ủy thác (trust) mà thỏa mãn cả hai điều kiện:

  • vận hành một công việc kinh doanh cho toàn bộ hoặc một phần của năm thu nhập
  • có doanh thu tổng cộng ít hơn 10 triệu Úc kim (mức ngưỡng doanh thu).

  Trước đây, ngưỡng doanh thu là 2 triệu Úc kim.

  Khi chúng tôi dùng các thuật ngữ:

  • "doanh nghiệp nhỏ", tức là chỉ "thực thể kinh doanh nhỏ"
  • "doanh thu", tức là chỉ "doanh thu tổng cộng".

  Mức ngưỡng doanh thu 10 triệu Úc kim áp dụng cho hầu hết các chước giảm, ngoại trừ:

  • chiết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ (small business income tax offset), với mức ngưỡng doanh thu là 5 triệu Úc kim
  • chước giảm thuế lợi vốn (capital gains tax, viết tắt là "CGT") với mức ngưỡng 2 triệu Úc kim

  Mức ngưỡng doanh thu cho chước giảm thuế phụ bổng (FBT) là:

  • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2021
  • 50 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021.

  Đánh giá xem doanh nghiệp của mình có phải là thực thể kinh doanh nhỏ hay không

  Quý vị là một thực thể kinh doanh nhỏ cho năm thu nhập hiện tại nếu doanh thu của quý vị đạt hoặc:

  • thấp hơn 10 triệu Úc kim cho năm thu nhập trước
  • ước tính thấp hơn 10 triệu Úc kim cho năm nay
  • trên thực tế thấp hơn 10 triệu Úc kim vào cuối năm nay.

  Một số hạn chế được đặt ra cho phương thức và thời điểm quý vị có thể ước tính doanh thu cho năm hiện tại. Một số chước giảm sẽ không còn áp dụng nếu quý vị sử dụng doanh thu thực tế để xét.

  Nếu quý vị đang hoàn thành khai thuế cho năm 2015 - 2016 hoặc một năm thu nhập trước, doanh thu ước tính cho năm đó, cũng như một trong hai năm thu nhập trước đó, bắt buộc phải dưới 2 triệu Úc kim.

  Doanh thu tổng cộng

  Doanh thu tổng cộng thường là doanh thu hàng năm của quý vị cộng với doanh thu hàng năm của tất cả các doanh nghiệp ở Úc hoặc ở nước ngoài mà:

  • liên kết với quý vị
  • chi nhánh của quý vị.

  Doanh thu hàng năm là tất cả các thu nhập thông thường mà quý vị thu được trong hoạt động kinh doanh thông thường cho năm thu nhập.

  Doanh thu này là tổng thu nhập (gross income) chứ không phải lợi nhuận ròng (net profit) của quý vị. Khi tính giá trị này, xin hãy loại tất cả các khoản GST quý vị đã tính cho một giao dịch.

  Một số quy tắc kết hợp được áp dụng để quyết định liệu quý vị có cần bao gồm doanh thu hàng năm của một thực thể khác vào doanh thu tổng cộng của quý vị hay không.

  Nếu quý vị không phải là một doanh nghiệp nhỏ

  Nếu quý vị không phải là một doanh nghiệp nhỏ cho một năm thu nhập, quý vị có thể vẫn được tiếp cận một số chước giảm sau đây:

  • chiết giảm toàn bộ chi phí tạm thời
   • cho phần kinh doanh của chi phí tài sản khấu hao mới đủ điều kiện, nếu doanh thu của quý vị dưới 5 tỷ Úc kim
   • cho phần kinh doanh của chi phí tài sản khấu hao đã qua sử dụng đủ điều kiện, nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
   • cho phần kinh doanh của chi phí nâng cấp tài sản khấu hao đủ điều kiện, nếu doanh thu của quý vị dưới 5 tỷ Úc kim
    
  • các quy tắc khấu hao đơn giản hơn - xóa sổ tài sản tức thì - nếu doanh thu của quý vị dưới 500 triệu Úc kim (đối với các tài sản đủ điều kiện được sử dụng lần đầu hoặc được lắp đặt để sẵn sàng sử dụng lần đầu trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, được mua trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 và chi phí là dưới 150.000 Úc kim)
  • hỗ trợ đầu tư kinh doanh - khấu hao nhanh - nếu doanh thu của quý vị dưới 500 triệu Úc kim
  • các khấu trừ cho chi phí nghành nghề cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh (start-ups) - kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
  • quy tắc giao dịch cổ phiếu đơn giản hóa - kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
  • các khoản khấu trừ ngay cho chi phí trả trước - kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
  • giai đoạn sửa đổi hai năm - cho năm thu nhập bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
  • các chước giảm thuế lợi vốn - nếu quý vị vượt qua bài kiểm tra giá trị tài sản ròng tối đa (maximum net asset value test) mức 6 triệu Úc kim
  • ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt - kể từ ngày 1 tháng 7 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
  • Chước giảm Thuế phụ bổng (FBT) đậu xe ô tô và chước giảm FBT cho các thiết bị liên quan đến công việc cho các quyền lợi được cung cấp vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2021 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim
  • Chước giảm trả góp PAYG kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nếu doanh thu của quý vị dưới 50 triệu Úc kim.

  Xem thêm:

  Tìm hiểu về:

   Last modified: 27 Sep 2021QC 52528