ato logo
Search Suggestion:

ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܦܪܵܥܬܵܐ

Last updated 21 April 2021

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܨܵܝܵܐ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܒܩܸܣܛܹܐ.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܗܵܠܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܡܛܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ (activity statements) ܘܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (tax returns) ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܡܲܕܥܸܝܵܐ ܩܵܐܠܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܙܵܡܝܼܢܘܼܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܬܘܿܢ ܟܠ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܬܲܡܘܼܡܲܝܗܝ ܐܲܢܹܐ ܙܵܡܝܼܢܘܼܝܵܬܹܐ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܬ:

ܐܵܦ ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ:

ܚܘܼܛܵܛܹܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܬܘܼܒ݂ܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ:

 • ܟܡܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܩܸܣܛܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܩܵܒܝܵܐ ܥܲܠ ܐܵܢܝܼ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܪܵܥܬܲܝܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ)
 • ܦܪܵܥܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܕܲܥܬܝܼܕ.

ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܬܹܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܵܥܲܚ ܕܝܵܕܥܲܚ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܐܲܗܘܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܘܐܲܗܘܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܲܚ ܕܡܵܬܒ݂ܲܚ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܝܠܵܗ ܡܕܲܒܲܪܬܹܗ ܘܕܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܐܵܦ ܩܵܐܠܲܢ.

ܝܲܢ ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܵܗ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܐܸܠܬܸܚܬ ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܹܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܩܵܐ:

ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹܐ ܘܬܲܓܵܪܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹܐ

ܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܠܡܲܬܘܼܒ݂ܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ، ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 200,000$ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܝܼܠܵܗ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ.

ܩܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ myGov ܕܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒ ATO. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܝܲܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܝܲܢ ܕܒܲܛܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܝܼܵܐ .

ܢܝܼܫܲܢ ܝܼܠܹܗ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܒܘܼܫ ܟܸܪܝܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܘܕܡܲܒܨܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܬܘܼܒ݂ܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܝܘܼܗܒ݂ܹܐ:

 • ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ
 • ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ ܕܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܩܸܣܛܹܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܕܗܘܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܲܗܘܵܠܹܐ ܕܵܡܝܵܢܹܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܘܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܘܕܡܸܨܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܪܥܝܼܠܗܘܿܢ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܘܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܩܸܣܛܹܐ ܝܘܼܗܒ݂ܹܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܙܝܲܕܬܲܝܗܝ ܝܲܢ ܒܡܲܒܨܲܪܬܲܝܗܝ – ܗܲܠ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ.

ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡܸܢ 200,000$، ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 11 42 ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܣܵܥܲܬܲܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܸܕܪܵܫܲܝܗܝ ܓܘܼܒܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ، ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܩܲܕܸܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܝܵܬܹܐ (payment plan estimator) ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܠܚܲܫܒܘܼܢܹܐ ܐܵܢܝܼ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹܐ ܐܵܬܝܵܢܹܐ:

 • ܥܒ݂ܘܿܪܘܼܢ ܠܓܵܘ myGov، ܝܲܢ ܒܪܹܝܡܘܼܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ myGov ܘܐ݇ܣܘܿܪܘܼܢ ܠܹܗ ܥܲܡ ATO.
 • ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܡܩܲܕܸܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܝܵܬܹܐ ܠܚܲܫܒܘܼܢܹܐ ܐܵܢܝܼ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ

ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ (automated phone service) ܠܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܚܕܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܡܬܘܼܚܸܪܬܵܐ (ܡܥܘܼܪܩܸܠܬܵܐ) ܝܲܢ ܠܸܦܪܵܥܝܵܐ ܒܩܸܣܛܹ̈ܐ. ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܪܲܩܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܥܪܵܢܹܐ ܬܲܓܵܪܵܝܸܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (ABN) ܝܲܢ ܠܪܲܩܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܹܐܣܲܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (TFN) ܘܠܟܠܵܗ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܵܗ ܦܝܼܫܬܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ.

ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܪܝܸܙܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܣܵܥܲܬܲܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܒܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹܐ ܐܵܬܝܵܢܹܐ:

ܒܸܣܢܝܼܣܹܐ

ܐܸܢ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܝܢܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ 200,000$ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܫܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ:

 • ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ Online services for businessExternal Link ܘܒܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܹܐ ܘܦܪܵܥܝܵܬܹܐ (Accounts and payments) ܘܒܗܵܝܓܵܗܐ ܒܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܹܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ (payment plans)
 • ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 72 26
 • ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܘܲܟܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܝܲܢ ܕܘܲܟܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ BAS ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܠܡܲܥܒ݂ܘܼܪܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܡܸܢ ܓܹܒܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܪܝܸܙܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܵܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܣܵܥܲܬܲܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ) ܘܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܠܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ، ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠ ABN ܕܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܠ TFN ܕܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܟܠܵܗ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܟܡܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܝܠܵܗ ܦܝܼܫܬܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܠܵܐ ܦܪܝܼܥܹܐ ܡܸܢ ܦܸܬܩܹܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ (activity statements)، ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ.

ܐܸܢ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܝܢܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡܸܢ 200,000$، ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 11 42 ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܣܵܥܲܬܲܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܸܕܪܵܫܲܝܗܝ ܓܘܼܒܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ، ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܩܲܕܸܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܝܵܬܹܐ (payment plan estimator) ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܠܚܲܫܒܘܼܢܹܐ ܐܵܢܝܼ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹܐ ܐܵܬܝܵܢܹܐ:

ܐܵܦ ܚܙܹܝܡܘܼܢ:

ܘܲܟܝܼܠܹܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹܐ

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕ BAS ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ Online services for agents ܕܕܝܼܲܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܝܲܢ ܠܡܲܬܘܼܒ݂ܹܐ ܝܲܢ ܠܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܲܢ ܠܒܲܛܘܼܠܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܩܵܐ ܙܵܒ݂ܘܿܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܐܸܢ ܙܵܒ݂ܘܿܢܵܘܟ݂ܘܿܢ:

 • ܗܵܫܵܐܝܼܬ (ܗܵܕܝܼܵܐ) ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܕܵܝܢܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 200,000$ (ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܟܘܼܢܵܫܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܪܵܥܬܲܝܗܝ ܥܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ)
 • ܗܵܫܵܐܝܼܬ (ܗܵܕܝܼܵܐ) ܠܲܝܬܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܩܵܐ ܕܗܵܝ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ
 • ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܚܦܸܠܵܐ ܡܸܢ ܠܸܦܪܵܥܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܓܵܗܹܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝܢ ܫܸܢܹܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹܐ.

ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹܐ ܐܵܬܝܵܢܹܐ:

ܚܘܼܛܵܛܹܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܕܦܸܬܩܹܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ

ܒܸܣܢܝܼܣܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ ܕܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܦܸܬܩܹܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ (activity statement amounts) ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܕܦܵܪܥܝܼܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 12 ܝܲܪܚܹܐ.

ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ

ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܐܸܢ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ:

 • ܐܝܼܬܠܵܗ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܙܘܼܒܵܢܹܐ ܫܹܢ݇ܬܵܝܹܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ ܬܪܹܝܢ ܡܸܠܝܘܿܢܹܐ ܕܘܿܠܵܪܹܐ
 • ܗܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܵܝܢܵܢܬܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 50,000$ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܩܵܐ ܠܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ 12 ܝܲܪܚܹܐ ܒܐܲܢܹܐ ܥܸܕܵܢܵܬܹܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܹܐ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ
 •  ܐܝܼܬܠܵܗ ܚܕܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܘܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܲܢܦܘܼܪܹܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ
  • ܠܵܐ ܝܠܵܗ ܡܘܼܚܦܸܠܬܵܐ، ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 12 ܝܲܪܚܹܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹܐ، ܡ̣ܢ ܠܸܦܪܵܥܹܗ ܕܲܝܢܵܐ ܠܦܘܿܬ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ
  • ܠܲܝܬ ܠܵܗ ܦܸܬܩܹܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܡܘܼܡܛܸܝܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ
   
 • ܠܵܐ ܝܠܵܗ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܕܩܲܒܠܵܐ ܟܸܣܦܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܲܕ ܕܵܝܢܵܐ) ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܹܐ ܥܝܵܕܵܝܹܐ
 • ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܡܲܚܙܸܝܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܗ ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܵܙܵܠ݇ܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܘܕܡܲܢܬܸܝܵܐ ܘܕܓܲܪܘܸܣܵܐ.

ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ

ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܣܲܙܓܸܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܒܸܫܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܪܘܼܫܝܵܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܵܐ ܕܙܘܼܙܹܐ ܡܸܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ (direct debit) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 12 ܝܲܪܚܹܐ. ܐܸܢ ܩܘܼܒܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܠܡܲܕܥܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܪܸܒܝܼܬܵܐ، ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܪܸܒܝܼܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܪܵܥܬܵܐ.

ܟܲܕ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܪܵܥܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܕܵܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܩܸܣܛܹܐ:

 • ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܵܢܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܠܓܵܘ Online services for businessExternal Link ܝܲܢ ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 28 66 (ܣܵܥܲܬ ܕ 8 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6 ܒܪܲܡܫܵܐ، ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ).
 • ܓܵܪܲܓ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܙܵܡܝܼܢܘܼܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܘܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܲܢܦܘܼܪܹܐ.

ܘܲܟܝܼܠܹܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܕ BAS ܡܵܨܝܼ ܕܨܲܚܨܝܼܠܵܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܵܝܫܵܢܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕ Online services for agents ܝܲܢ ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 72 86 (ܪܸܡܙܵܐ ܕܩܕܝܼܠܵܐ ܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܝܵܐ 1 2 5 1).

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܦܪܵܥܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܕܵܝܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܦܘܼܬ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܕܫܲܚܠܸܦܲܚܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܗܵܫܵܝܵܐ ܠܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ، ܐܸܢ ܬܲܡܘܼܡܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܫܲܪܛܹܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ.

ܐܸܢ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܠܵܗ ܡܘܼܟܫܸܛܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܒܲܛܠܲܚܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ. ܡܸܬܚܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ ܒܸܕ ܫܲܪܹܐ ܡܸܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܚܲܕܬܵܐ.

ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܐܵܬܝܵܢܬܵܐ:

 • ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 28 66 ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܣܵܥܲܬܲܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܠܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸܒܝܼܬܵܐ.

ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܥܲܡ ܟܵܦܵܠܵܐ

ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܲܢ ܕܡܵܛܲܚ ܠܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܕܵܝܢܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐܠܲܢ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܬܲܚܡܸܢܲܚ ܒܘܼܬ ܡܲܟܫܲܛܬܵܐ ܕܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܟܵܦܵܠܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ:

 • ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܸܢܲܢ ܕܡܬܲܘܚܸܪܲܚ (ܡܥܲܪܩܸܠܲܚ) ܠܵܗ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܕܲܝܢܵܐ
 • ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܕܵܝܢܵܐ ܒܩܸܣܛܹܐ.

ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܟܵܦܵܠܹܐ ܒܘܼܫ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܹܐ ܩܵܐܠܲܢ:

 • ܚܲܕ ܪܲܗܒ݂ܘܼܢܵܐ ܡܣܘܿܓ݂ܠܵܐ (registered mortgage) ܥܲܠ ܡܘܼܠܟܵܢܹܐ ܕܠܲܝܬ ܚܲܕ ܕܵܝܢܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ
 • ܚܕܵܐ ܟܵܦܵܠܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܛܹܐ ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚܕܵܐ ܒܲܢܟܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܬܵܐ.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܦܪܵܥܬܵܐ ܥܲܡ ܟܵܦܵܠܵܐ، ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 11 42 ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܣܵܥܲܬܲܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܐܵܦ ܚܙܹܝܡܘܼܢ:

 • PS LA 2011/14 ܚܲܝܠܹܐ ܘܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹܐ ܕܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ

HELP ܘ SFSS

ܐܸܢ ܡܲܚܒܲܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (tax notice of assessment) ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ ܚܕܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܩܛܝܼܪܵܝܬܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ (HELP) ܝܲܢ ܬܚܘܼܬ ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܩܵܐ ܐܸܣܟܘܿܠܵܝܹܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ (SFSS)، ܘܐܸܢ ܐܲܝܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ ܒܸܕ ܣܲܒܸܒܵܐ ܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܬܘܼܚܸܪܬܵܐ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܣܵܒܵܒܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܕܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܓܵܪܲܓ ܠܵܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܦܪܵܥܬܵܐ ܩܛܝܼܪܵܝܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܬܘܼܚܸܪܬܵܐ.

ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܐܵܬܝܵܢܬܵܐ:


QC59652