ato logo
Search Suggestion:

ܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܹ̈ܐ ܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ

Last updated 27 June 2022

ܚܲܕ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܒܘܼܕ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܚܲܡܘܼܝܹܗ ܘܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܕܓܲܪܘܸܣܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ.

ܥܲܠ ܐܲܝܵܐ ܦܵܬܵܐ

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ؟

ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ، ܝܲܢ 'ܣܘܼܦܲܪ' ܝܼܢܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܘܼܡܝܹܐ ܠܚܲܕ ܓܹܝܒܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܸܚܝܵܝܵܐ ܒܝܼܲܝܗܝ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܣܘܼܦܲܪ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܚܲܡܝܼܬܘܿܢ، ܗܲܪ ܗܵܕܲܟ݂ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܸܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ (ܐܲܗܘܵܠܹ̈ܐ) ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ – ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܛܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 65 ܫܸܢܹ̈ܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܚܲܡܸܝܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܣܘܼܦܲܪ؟

ܩܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܲܪܹܥ ܙܘܼܙܹ̈ܐ – 'ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ' – ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪ̈ܝܹܐ 'ܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ'. ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܦܲܪܥܝܼܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܒܪܹܫ ܐܲܦܣܘܼܢܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ). ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܦܵܪܹܥ.

ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡܸܢ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2022، ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܸܥ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܠܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܒܘܼܕ ܟܡܵܐ ܝܠܹܗ ܕܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܠ ܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܠܬܲܚܬ ܡܸܢ 18 ܫܸܢܹ̈ܐ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ 30 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܣܘܼܦܲܪ.

ܚܫܝܼܚܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܪܝܼܥܹܐ ܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ (ܡܘܼܥܵܫܵܐ)، ܠܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܲܚܠܵܐ. ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܸܢ ܦܝܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܪܝܼܥܹܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2022 ܝܲܢ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܗܵܕܲܟ݂، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܦܪܝܼܥܹܐ ܣܘܼܦܲܪ ܕܠܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܒܘܼܕ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܩܸܢܝܹܐ ܝܬܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܦܐܸܢ ܕܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2022.

ܗܲܠ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2022، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܦܪܝܼܥܹܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ $450 ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ (ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ ܣܘܼܪܓܵܕܵܝܵܐ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܦܪܝܼܥܹܐ ܣܘܼܦܲܪ.

ܐܲܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܕܥܸܕܵܢܵܐ، ܘܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܥܵܡܪܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ. ܐܵܦ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܟܘܿܢܬܪܵܟܬܵܪܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܪܝܼܥܵܐ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܘܼܩܪܸܒ݂ܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܵܦܐܸܢ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܲܩܡܵܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܹ̈ܐ ܬܲܓܵܪܵܝܹ̈ܐ (Australian business number (ABN)).

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܢܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܦܸܪܥܝܹܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܸܥ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܟ݂ܵܐ ܬܲܚܬܵܝܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ ܠܦܘܼܬ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܕܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܐܲܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܝܸܙܬܵܐ ܕܙܵܝܕܵܐ ܕܲܪܓ݂ܵܐܝܼܬ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ.

ܕܲܚܠܵܐ ܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܥܸܠܸܠ ܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܦܣܝܼܣܵܐ، ܘܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܫܘܼܟܵܢܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ، ܘܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܦܣܵܣܵܐ ܕܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܩܵܐ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܕܲܚܠܵܐ ܩܸܢܝܵܐ ܡܸܢ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܙܝܸܕܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܟܹܐ ܡܲܬܸܒ݂ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ.

ܡܘܿܕܝܼ ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܪܵܥܝܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܲܩܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ:

  • ܟܠܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܦܪܵܥܝܵܐ ܝܢܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ
  • ܠܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܵܢܝܼ ܦܪܵܥܝܵܐ ܝܢܵܐ
  • ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܦܪܵܥܝܘܿܗ̇ ܝܢܵܐ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܲܣܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܚܫܲܒ݂ܬܵܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܵܪܝܼ ܠܚܲܫܒܘܼܢܹܐ ܐܸܢ:

  • ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ
  • ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܪܵܥܝܵܐ ܝܠܹܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ.

ܨܲܚܨܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܩܘܼܒܠܹܗ ܝܬܘܿܢ ܡܸܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܸܪܥܝܘܿܗ̇ ܝܠܹܗ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܠܗܵܠܵܐ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܪܵܥܝܘܿܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܸܝܢ ܙܗܝܼܪܵܐ (ܗܸܫܝܵܪ) ܡܸܢ ܡܲܛܐܸܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܕܡܵܨܸܝܢ ܡܵܛܸܝܢ ܠܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ؟

ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܙܗܝܼܪܹ̈ܐ (ܗܸܫܝܵܪܹ̈ܐ) ܡܸܢ ܡܲܛܐܸܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܝܢܵܐ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܣܘܼܦܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܡܲܛܐܸܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܢܹܐ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܒܸܕ ܐܵܡܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܛܝܼܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܣܘܼܦܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܸܦܪܵܥܵܐ ܕܲܝܢܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܠܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܚܲܕ ܒܲܝܬܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܪܵܕܝܼܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܠܸܐ݇ܙܵܠܵܐ ܠܸܚܕܵܪܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܐܸܣܟܹܝܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܬܲܢܒܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂̈ܪܹܐ ܐܸܢ ܫܲܪܸܟܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘܲܝܗܝ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܦ̮ܝܠ ܦܲܪܘܼܩܘܿܗ̇ ܝܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܢܵܦܸܠ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܨܵܠܝܼܬܵܐ

ܐܵܢܵܐ ܗܘܸܝܵܐ ܝܘܸܢ ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܥܒ݂̈ܝܼܪܹܐ ܩܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܸܢ ܚܕܵܐ ܪܵܕܝܼܬܵܐ. ܚܲܕ ܡܸܢ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܚܲܒ݂ܪܵܢܝܼ ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܩܵܐܠܝܼ ܕܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܹܗ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܕܓܵܪܫܸܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܸܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐ ܕܡܵܨܸܝܢ ܙܵܒ݂ܢܸܢ ܠܵܗ̇ ܪܵܕܝܼܬܵܐ.

ܛܵܒ݂ܓܲܕܵܐܝܼܬ، ܐܵܢܵܐ ܨܘܼܚܨܹܐ ܠܝܼ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ ATO ܘܝܠܝܼܦܠܝܼ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ. ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܓܵܪܫܸܢ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܪܥܸܢ ܗܘܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 45 ܐܸܡܘܼܢܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܒܸܕ ܦܵܪܥܸܢ ܗܘܵܐ ܬܲܢܒܹ̈ܐ ܘܒܪܹܫ ܟܠܹܗ ܕܐܵܗܵܐ، ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܒܸܕ ܦܵܝܫܸܢ ܗܘܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܠܓܵܘ ܒܹܝܬ ܚܒ݂ܘܼܫܝܵܐ - ܚܲܕ ܚܸܠܛܵܐ ܪܵܒܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ.

End of example

ܐܲܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܵܦ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܓܲܒܸܝܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܓܲܒܝܼܠܹܗ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܒܵܥܝܼ ܕܦܘܼܪ̈ܥܵܢܲܝܗܝ ܕܣܘܼܦܲܪ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ. ܐܸܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ (ܦ̮ܘܿܪܡ) ܕܓܘܼܒܵܝܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 28 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ.

ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܡܸܢ 1 ܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2021، ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܕܫܵܩܸܠ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܠܸܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܓܘܼܒܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܐܵܢܝܼ ܒܲܠܟܝܼ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܕܛܵܠܒܝܼ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܡܸܢܲܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܪܵܫܡܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ.

ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܗܵܫܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ، ܝܲܢ 'ܩܛܝܼܒ݂ܵܐ' ܒܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܥܲܡܲܝܗܝ ܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܫܲܢܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܠܚܲܕ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܡܲܕܥܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܛܵܠܸܒ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܘܒܸܕ ܝܵܗܒ݂ܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܓܲܙܵܐ ܕܝܗܝܼܒ݂ܲܝܗܝ ܝܘܲܚ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ.

ܟܠܲܝܗܝ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܪܫܝܼܡܵܐ، ܝܲܢ 'ܓܲܙܵܐ ܣܝܼܡܵܐ'، ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܸܢ ܦܲܠܵܚܲܝܗ̈ܝ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܓܵܢܲܝܗܝ ܘܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ.

ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܦܘܼܪ̈ܥܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪܝܼܥܹܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܗܵܫܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܕܟ݂ܵܪܲܝܗܝ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܕ myGov ܠܸܚܙܵܝܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

YourSuper comparison tool ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܦܲܚܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕ MySuper ܘܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܵܘ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܡܠܵܝܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܗܝܼܟ̰ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܓܲܒܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܦܠܘܿܚܘܼܢ ܥܲܡܹܗ ܪܹܐܙܵܢܵܐܝܼܬ ܣܵܒܵܒ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܵܕܝܘܿܡ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܣܲܟܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܕܲܥܬܝܼܕ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܵܕܥܸܝܢ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܟܘܼܕܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܕܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܬܠܹܗ ܪܲܩܡܵܐ ܕܡܹܐܣܲܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ (Tax File Number (TFN)) ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܘܕܫܲܢܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܸܢ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܠܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܘܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܸܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܡܸܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܬܠܹܗ TFN ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܲܫܲܩܬܵܐ ܥܲܠ ܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܫܲܕܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܝܕܹܝܥܡܘܼܢ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕ myGov

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ myGov ܘܕܐܵܣܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ATO ܒܝܼܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ:

  • ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܐܵܢܝܼ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܛܘܼܠܩܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܕܡܘܼܢܫܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܲܝܗܝ
  • ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ YourSuper comparison tool ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܠܸܚܙܵܝܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܢܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܪ ܘܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡܲܟ݂ܣܵܝܵܐ ܡܘܼܕܒ݂ܸܩܹܐ ܥܲܡ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕ MySuper
  • ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܓܲܙܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܘܼܪܚܸܛܵܐ ܒܝܲܕ ATO. ܐܸܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܲܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܝܲܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܚܲܡܲܚܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܸܢ ܓܹܒܵܘܟ݂ܘܿܢ
  • ܕܡܲܙܓ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܫܒܵܢܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܒܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܠܓܵܘ ܗܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ – ܐܸܢ ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܸܢ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕ ܓܲܙܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܸܡܬܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ:

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܙܝܸܕܸܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

ܒܪܹܫ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܵܪܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ 'ܕܵܒ݂ܘܿܚܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܥܵܫܵܐ' – ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܘܼܥܵܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܸܡܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ.

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪܝܹܐ 'ܟܘܿܣܝܵܬܹ̈ܐ' ܥܲܠ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟܠ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ. ܐܸܢ ܦܪܹܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ ܐܲܢܹܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܡܬܘܼܚܸܡܹ̈ܐ، ܒܗܵܝܓܵܗܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܡܲܕܲܐܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ. ܐܸܢ ܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ $27,500 ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪܝܼܥܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ)، ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܡܸܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܚܝܼܡܵܐܝܼܬ ܡܗܝܼܪܵܐ.

ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܸܢ ܕܐܵܢܝܼ ܕܕܲܚܠܲܝܗܝ ܟܘܼܦܵܐ ܝܠܹܗ ܝܲܢ ܡܸܨܥܵܝܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܸܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ.

ܫܲܕܪܘܼܢ ܠܹܗ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܨܲܚܨܲܚ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܦܪܝܼܥܵܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܲܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܲܠ $500. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܐܵܦܐܸܢ ܕܚܵܫܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܕܠܹܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ. ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܦܪܝܼܥܵܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܛܸܝܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܝܼ ܕܣܘܼܦܲܪ؟

ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ (ܐܲܗܘܵܠܹ̈ܐ) ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ، ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ.

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܚܘܼܡܝܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ، ܒܲܩܪܘܼܢ ܡܸܢ ܓܲܙܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܘܼܕ ܐܸܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܸܫܒ݂ܵܩܵܐ ܠܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܘܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܘܼܦܲܪ، ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܪܸܥ ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܵܛܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܸܢ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ Departing Australia super payment (DASP) (ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܠܲܛܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ).

ܒܢܲܝ ܐܲܬܪܵܐ ܕܢܝܘܿܙܝܼܠܵܢܕܵܐ ܘܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܚܫܝܼܚܹܐ ܕܩܲܒܠܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ.

ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܘܠܸܛܠܵܒܹܗ DASP ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܲܢ ܒܡܲܨܠܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܘܲܪܵܩܵܝܬܵܐ، ܣܸܚܒܸܪܘܼܢ ܠ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܣܘܼܦܲܪ.

ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܲܪ ܡܸܢ ܠܒ݂ܲܕܲܪ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ

ܐܸܢ ܡܲܥܒ݂ܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܦܹܢܫܵܢ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢ ܠܒ݂ܲܕܲܪ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܕ ܕܝܼܲܝܗܝ. ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܥܲܡ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܬܵܘܬܵܒ݂ܘܼܬܵܐ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ

ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܣܘܼܦܲܪ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ato.gov.au/individuals/super ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 10 20.

ܐܸܢ ܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܘܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ (Translating and Interpreting Service) ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 14 50 ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ.

QC45078