ato logo

مالیات در آسترالیا: چیزهائیکه باید بدانید

Last updated 22 September 2021

اگر تازه به آسترالیا آمده اید یا انگلیسی زبان دوم تان است، این معلومات عمومی در جواب دهی بعضی سوالات شما راجع به مالیات در آسترالیا کمک می کند. این نشریه ممکن است به زبان مورد نظرتان نیز موجود باشد.

می توانید یک کاپی این معلومات را بشکل سند قابل انتقال دانلود کنید - مالیات در آسترالیا: چیزهائیکه باید بدانید (PDF, 402KB)This link will download a file.

در این رهنمود:

چرا مالیات می پردازیم

ما بحیث شهروندان آسترالیایی از یک سیستم صحی خوب، تعلیم و تربیه باکیفیت و تسهیلات مختلف اجتماعی (مانند پارک ها و زمین های بازی) مستفید می شویم که این خدمات از طریق جمع آوری مالیات تمویل می شوند.

اداره مالیات آسترالیا (ATO) این مالیات را برای حکومت آسترالیا جهت ارائه نمودن خدمات جمع آوری می کند، بشمول:

 • مراقبت صحی
 • تعلیم و تربیه
 • دفاع
 • سرکها و خطوط ریل
 • مساعدت های مالی برای رفاه اجتماعی، آفات سماوی و تقاعد.

قبل از اینکه کار کردن را شروع کنید

در این بخش:

اجازه کار در آسترالیا

اگر شما یک تبعه خارجی هسیتد، قبل از شروع کردن به کار باید اجازه کار را از Department of Home Affairs بدست بیاورید. Home Affairs می تواند معلومات مفید را برایتان ارائه دهد بشمول نوع ویزه ایکه بشما اجازه کار کردن در آسترالیا را می دهد.

مرحله بعدی:

یک tax file number بگیرید

tax file number (TFN) تان نمبر ارجاع شخصی شما است. TFN را رایگان بدست می آورید.

شما باید یکTFN را قبل از شروع کار یا بزودترین فرصت ممکنه بعد از شروع کار تان بدست آورید، در غیر آن مالیات بیشتری خواهید پرداخت. ماTFNs را برای اشخاص انفرادی، تجارت ها و سازمانهای دیگر جهت مقاصد شناسایی و نگهداری اسناد صادر می کنیم.

طرز درخواست نمودن برایTFN تان نظر به حالات شما فرق می کند.

هنگام تکمیل کردن درخواست تان، شما ضرورت به داشتن اسناد اثبات هویت تان دارید.

طی مراحل نمودن درخواستTFN و فرستادنTFN به آدرس تان الی مدت 28 روز طول می کشد.

زمانیکهTFN تانرا دریافت می کنید، مهم است که آنرا در یک محل مصؤن نگهداری کنید و نگذارید هیچکس دیگر از آن استفاده کند.

مرحله بعدی:

Australian business number (ABN) (نمبر تجارتی آسترالیا) برای تجارت است

برای کار کردن در آسترالیا همه اشخاص مستحق یا ضرورت به داشتن یک ABN ندارند. داشتن یکABN بدین معناست که شما:

 • صاحب کار و بار خودتان هستید
 • باید مالیات خود را برای ما بپردازید
 • ممکن است لازم باشد که برای بیمه تقاعد (سوپر) خودتان پول بپردازید
 • اگر مجروح شوید ممکن است تحت پوشش بیمه نباشید

همچنان ببینید:

زمانیکه کار کردن را شروع می کنید

در این بخش:

یک اظهاریهtax file number را تکمیل کنید

زمانیکه کار کردن را شروع می کنید، کارفرمایتان از شما تقاضا خواهد نمود که یکTax file number declaration (اظهاریه نمبر دوسیه مالیاتی) را جهت ارائه نمودنTFN و معلومات شخصی تان برایشان تکمیل کنید.

کارفرمایتان با استفاده از این اظهاریه مقدار مالیاتیکه باید بپردازید سنجش می کند. شما 28 روز فرصت دارید که این اظهاریه را تکمیل نموده و برای کارفرمای تان تحویل دهید. اگر اینکار را نکنید، کارفرمایتان مکلف است که بلند ترین مقدار مالیات را از معاش تان وضع کند.

اگر شما از نگاه مالیات یک باشنده آسترالیایی هستید، می توانید هنگام تکمیل کردن اظهاریه تان یک حد معافیت مالیاتی را ادعا کنید. این بدان معناست که$18,200 اول عاید تان از پرداخت مالیات معاف می شود.

بصورت عموم، صرف می توانید از یک کارفرمایتان حد معافیت مالیاتی را تقاضا کنید. اگر بیشتر از یک کارفرما دارید، باید حد معافیت مالیاتی را از کارفرمایی ادعا کنید که بیشترین معاش یا پرداخت را برایتان می دهد.

همچنان ببینید:

پرداختن مالیات

هنگام پرداختن معاش یا دستمزد تان، کارفرمای شما مالیات را از آن وضع نموده و برای ما ارسال می کند. ورقه معاش تان نشان می دهد که چه مقدار مالیات پرداخته اید. در ختم سال مالی، صورتحساب عاید یا خلاصه پرداخت نشان می دهد که جمعاً چقدر از کارفرمای تان عاید دریافت کرده اید و چه مبلغ مالیات از معاش/عاید تان وضع شده است. صورتحساب عاید تان در ویب سایتATO online services از طریق myGov قابل دسترس می باشد.

مقدار مالیاتی که می پردازید مربوط می شود به:

 • وضعیت باشندگی مالیاتی تان
 • چقدر می توانید عاید داشته باشد
 • آیا شما بیشتر از یک کار داشته اید
 • آیا شما یکtax file number (TFN) دارید – این یک نمبر ارجاع شخصی است، که شما باید آنرا بعد از شروع کردن کار برای کارفرمای تان ارائه دهید.

بعضی کارفرمایان ترجیع می دهند که معاش را بعوض انتقال دادن به یک حساب بانکی بشکل نقدی بپردازند. اینکار مجاز است، مشروط براینکه:

 • مالیات را از پولیکه برایتان می پردازند وضع نمایند
 • برایتان یک ورقه معاش بدهند که نشان دهد چه مقدار مالیات از معاش تان وضع شده است
 • به کفالت از شما در حساب بیمه تقاعد تان پول بپردازند (درصورتیکه مستحق باشید)

اگر کار کردن را قبل از گرفتن یک TFN شروع کنید، شما مدت 28 روز فرصت دارید که آنرا بگیرید و برای کارفرمایتان ارائه دهید. اگر اینکار را نکنید، کارفرمایتان مکلف است که بلند ترین مقدار مالیات را از معاش تان وضع کند.

همچنان ببینید:

بیمه تقاعد

بیمه تقاعد (سوپر) پولی است که در طی دوران کار کردن شما برای تقاعد تان پس انداز می شود. هنگام شروع یک کار جدید، مهم است که نقش سوپر، حقوق و استحقاق های تانرا بدانید.

پول سوپر به علاوه معاش تان پرداخته می شود. در صورت مستحق بودن، کارفرمایتان باید به حساب صندوق بیمه شما پول مساعدت کند. اکثر اشخاص می توانند صندوق بیمه خود را انتخاب کنند.

مهم است که سوپر تانرا مرتباً چک کنید تا اطمینان حاصل نمائید که پرداخت های دریافت شده به حساب سوپر تان درست اند.

همچنان ببینید:

اظهارنامه مالیاتی تان

در این بخش:

چه کسانی باید یک اظهارنامه مالیاتی را ترتیب کنند؟

شما بحیث یک شخص انفرادی در موارد ذیل باید یک اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهید:

 • در طول سال مالی (1 جولای الی 30 جون) از عاید شما مالیات وضع شده است
 • عاید قابل مالیه تان (بشمول بعضی مساعدت های مالی دولت آسترالیا) بیشتر از حد خاص برای باشندگان باشد
 • شما یک باشنده خارجی هستید و مبلغ $1 یا بیشتر در آسترالیا عاید بدست آورده اید (بشمول عایدی که از آن مالیات اشخاص غیرباشنده وضع شده باشد)
 • شما آسترالیا را بطور دایم یا بیشتر از مدت یکسال مالی ترک کنید.

ما با استفاده از معلومات مندرج اظهارنامه مالیاتی تان (مانند عاید و مقدار مالیاتی که پرداخته اید) سنجش می نمائیم که آیا مالیات بیشتری باید بپردارید یا اینکه مبلغی را باید بشما بازپرداخت نمائیم (یک بازپرداخت مالیاتی).

همچنان ببینید:

معلومات مورد ضرورت تان برای ارائه نمودن

برای ارائه نمودن یک اظهارنامه مالیاتی، شما نکات ذیل را باید بدانید:

 • از کارتان چقدر عاید بدست آورده اید (بشمول معاش نقده)، چقدر مفاد از حساب بانکی یا سرمایه گذاری هایتان کسب کرده اید
 • چقدر مالیات از عاید تان وضع شده است (کارفرمایتان چقدر پول از معاش تان وضع نموده و برای ما فرستاده است)
 • راجع به هرگونه کسرات و جبران مالیاتی ایکه ادعا می کنید.

کسرات مصارفی اند که می توانید جهت کاهش دادن مالیات تان آنرا ادعا کنید. اکثر کسرات مربوط به مصارف محل کار تان می باشد. آن عبارت از پول های مصرف شده ای اند که شما را در قسمت کسب عاید تان کمک کرده اند. شما باید بتوانید نکات ذیل را ثابت سازید:

 • مصارف مستقیماً مربوط به کارتان است
 • مصارف شخصی نیست
 • اسناد ثابت کننده مصارف را بدست دارید (مانند رسید ها).

کارفرمایتان باید یک صورتحساب عاید یا خلاصه پرداخت های تانرا برای شما تهیه کند. این نشان می دهد که جمعاً چقدر عاید داشته اید و چقدر مالیات پرداخته اید.

مراحل بعدی:

نگهداری اسناد

هنگام ارائه نمودن اظهارنامه مالیاتی تان، ما آنرا طی مراحل نموده و سنجش می کنیم که آیا مقدار درست مالیات را پرداخته اید یا نه. نتیجه آنرا با فرستادن یک اطلاعیه ارزیابی برایتان ابلاغ می کنیم.

شما باید اسناد تان مانند رسید هائیکه برای کسرات مالیاتی ادعا می کنید، نگهدارید. شما باید این اسناد را برای مدت پنج سال از تاریخ تسلیم دهی اظهارنامه مالیاتی تان نگهدارید. ممکن است ما این اسناد را از شما تقاضا کنیم.

myDeductions یک طریقه راحت نگهداری اسناد مصارف و عواید تان در یک محل است. ATO app را در وسیله هوشمند تان دانلود نمائید و گزینهmyDeductions را انتخاب کنید.

همچنان ببینید:

اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نموده و تسلیم دهید

در این بخش:

چه زمانی باید تسلیم داد

می توانید اظهارنامه تانرا بشکل آنلاین از طریق myTax به کمک یک محاسب مالیاتی رسمی یا ذریعه یک اظهارنامه مالیاتی کاغذی تسلیم دهید. اظهارنامه مالیاتی شما شامل عاید سال مالی تان از تاریخ 1 جولای الی 30 جون می باشد. اظهارنامه مالیاتی تان باید تسلیم داده شود یا الی تاریخ 31 اکتوبر یک محاسب مالیاتی رسمی را توظیف کنید.

زمانیکه آنلاین از طریقmyTax تسلیم می دهید یا از یک محاسب مالیاتی رسمی کمک می گیرید، ما اظهارنامه مالیاتی تانرا با استفاده از معلومات در دست داشته خویش بطور قبلی برایتان خانه پری می کنیم. بطور مثال، عاید کار و مفاد بانکی تان. برای اکثر اشخاص، این معلومات الی اخیر ماه جولای آماده می شود. منتظر ماندن برای خانه پری قبلی معلومات تان توسط ما، می تواند کار اظهارنامه مالیاتی تانرا آسانتر و دقیق تر سازد.

ما این معلومات را در زمان دریافت آن برای شما بطور قبلی خانه پری می کنیم، لهذا شما باید جزئیات آنرا چک کنید که صحیح باشند و اگر چیزی از قلم مانده باشد، آنرا اضافه کنید.

همچمنان ببینید:

بشکل آنلاین از طریق myTax تسلیم دهید

می توانید اظهارنامه مالیاتی تانرا از طریق myTax تسلیم دهید. این یک طریقه سریع، آسان، مصؤن و محفوظ تسلیم دهی آنلاین است.

برای استفاده کردن از myTax، شما باید اول یک حساب myGov افتتاح کنید، و سپس حساب تانرا بهATO online services وصل کنید. ما توصیه می کنیم که قبل از ایام مالیات (1 جولای) وصل کنید تا مطمئن شوید که تمام مراسلات را دریافت کنید و تاخیری در اظهارنامه مالیاتی تان رخ ندهد.

بعد از وصل شدن به ATO online services، شما می توانید بهmyTax جهت تسلیم دهی اظهارنامه مالیاتی تان دسترسی حاصل نمائید.

مرحله بعدی:

تسلیم دهی از طریق یک محاسب مالیاتی رسمی

می توانید از خدمات یک محاسب مالیاتی رسمی برای ترتیب و تسلیم دهی اظهارنامه مالیاتی تان استفاده کنید. باید قبل از تاریخ 31 اکتوبر با ایشان تماس بگیرید.

مرحله بعدی:

کمک و حمایت برای تسلیم دهی

در ایام مالیات شما می توانید کمک رایگان در رابطه به مالیات تان دریافت کنید. خدماتTax Help (کمک مالیاتی) ما برای اشخاص دارای عاید سالانه$60,000 یا کمتر ارائه می گردد. اگر در قسمت تکمیل کردن اظهارنامه مالیاتی تان کمک ضرورت دارید، داوطلبان آموزش دیده ما می توانند شما را کمک نمایند. ایشان خدمات رایگان و محرمانه را جهت کمک به شما در قسمت تکمیل کردن اظهارنامه مالیاتی تان بشکل آنلاین از طریق myTax ارائه می دهند.

Tax Help در تمام شهرهای بزرگ و جاهای زیاد دیگری در آسترالیا از ماه جولای الی اکتوبر هر سال موجود می باشد.

مرحله بعدی:

معلومات تانرا حفاظت کنید

مهم است که معلومات شخصی تانرا حفاظت کنید.

TFN تان در طول عمر با شما می باشد، لهذا آنرا محفوظ نگهدارید. شما عینTFN را نگهمیدارد حتی اگر نام ، آدرس یا کار تانرا هم تغیر دهید یا به یک ایالت دیگر کوچ کنید و یا به خارج بروید.

به هیچکس دیگر اجازه ندهید که از TFN تان استفاده کند، حتی به دوستان یا خویشاوندان تان. اجازه استفاده آن برای یک شخص دیگر، دادن آن برای دیگران یا فروختن آن یک جرم محسوب می شود.

TFN تانرا صرف در موارد ذیل ارائه دهید:

 • برای ما هنگام بحث کردن در مورد اسناد مالیاتی تان
 • برای کارفرمایتان بعد از شروع کار، مگر آنرا در درخواستی کار تان ذکر نکنید
 • برای بانک یا مؤسسات مالی تان
 • برای Services Australia
 • برای محاسب مالیاتی رسمی تان
 • برای صندوق بیمه تقاعد (سوپر) تان
 • برای مؤسسه تعلیمات عالی یا پوهنتون تان جهت دستیابی به قرض شاگردان مانند Higher Education Loan Program (HELP).

اگر فکر می کنید که TFN تان مفقود، سرقت یا مورد سؤاستفاده قرار گرفته است، فوراً موضوع را راپور دهید.

اطمینان حاصل کنید که معلومات شخصی تانرا محفوظ نگهدارید تا از وقوع جرم هویت جلوگیری نمائید. جرم هویت زمانی اتفاق می افتد که جزئیات هویت شخص برای ارتکاب جرم استفاده می گردد. به یاد داشته باشید:

 • myGov یا رمز های عبور آنلاین تانرا با هیچکس شریک نسازید – حتی برای محاسب مالیاتی رسمی تان (در صورت داشتن یک محاسب)
 • TFN، رمز های عبور یا غیره معلومات حساس تانرا در ایمیل های تان ذکر نکنید.

ایمیل ها، فکس ها، پیام های کتبی و مکالمات تیلفونی فریبکارانه می توانند بسیار قانع کننده و موزون بنظر بیایند. مواظب باشید و اگر مطمئن نیستید که مکالمات از جانب چه کسی است، با ما تماس بگیرید یا به تثبیت کردن یا راپور دادن یک فریبکاری مراجعه کنید.

همچمنان ببینید:

QC60235