ato logo
Search Suggestion:

Filipino language home page

Last updated 9 May 2023

Ang mga pahinang ito ay may impormasyon tungkol sa buwis sa Australya upang matulungan kang maunawaan ang iyong mga karapatan at matugunan ang iyong mga obligasyon sa buwis.

Kung sa iyong palagay, ang alinman sa mga impormasyon na nasa mga pahina ng web na ito ay hindi sumasaklaw sa iyong sitwasyon, o hindi mo tiyak kung paano ito tutukoy sa iyo, makakukuha ka ng karagdagang tulong mula sa amin.

Ang ilan sa aming impormasyon ay nasa Portable Document Format (PDF). Upang mabasa o malimbag ang isang PDF file, kailangan mo ng Adobe Acrobat ReaderExternal Link sa iyong kompyuter.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa buwis, tumelepono sa:

  • Mga tanong tungkol sa personal na buwis – 13 28 61
  • Mga tanong tungkol sa pang-negosyong buwis – 13 28 66
  • Mga tanong tungkol sa superannuation – 13 10 20

Kung hindi ka magaling magsalita ng Ingles at gusto mong makipag-usap sa ATO, tumelepono sa Translating and Interpreting Service sa 13 14 50. Mga oras na gumagana ang numero ng telepono: 8am–6pm, Lunes–Biyernes

Individuals - Mga Indibidwal

Tax Time - Panahon ng Pagbubuwis

TFN

Business - Negosyo

Superannuation

QC45362