ato logo

Pagbabayad sa superannuation sa taong aalis sa Australia

Last updated 22 July 2020

Kung nagtrabaho ka at kumita ng super habang bumibisita sa Australia gamit ang isang pansamantalang visa, maaari kang mag-apply upang bayaran ka sa super na ito bilang departing Australia superannuation payment (DASP) pagkatapos mong umalis.

May mga hinihiling para sa pagiging karapat-dapat na kailangan mong matugunan upang makuha (claim) ang iyong DASP.

Bago isumite ang iyong aplikasyon para sa DASP, makipag-usap sa iyong taga-empleyo upang kumpirmahin kung nakabayad sila sa lahat ng super na inatasan silang bayaran.

Kung higit sa anim na buwan o higit pa mula nang umalis ka ng Australia, wala nang bisa ang iyong visa. Kung hindi mo pa natanggap ang iyong DASP, ang iyong super fund ay maglilipat ng super money sa ATO bilang hindi kinuhang super money.

Maaaring hihilingin sa iyo na magbigay ng mga sertipikadong dokumento para sa iyong aplikasyon ng DASP. Mas madaling ipa-certify ang mga dokumento sa Australia, kung kaya't nirerekomenda naming gawin mo ito bago ka umalis. Makipag-ugnayan sa iyong super fund upang makumpirma kung anong dokumentasyon ang kinakailangan.

Alamin ang tungkol sa:

Pag-awtorisa ng isang tao na kumuha nito sa iyong ngalan

Maaari mong bigyan ng awtorisasyon ang ibang tao na mag-apply para sa iyong DASP. Ang tao na nagbigay sa iyo ng awtorisasyon ay makakakilos sa iyong ngalan at makaka-update sa iyong impormasyon, kung kaya't maingat na isaalang-alang kung sino ang pahihintulutan mong kakatawan sa iyo.

Ang iyong kinatawan ay mangangailangan ng isang nakasulat na awtoridad mula sa iyo bago sila makapagsumite sa iyong aplikasyon ng DASP.

Maaari mong i-nominate ang sinuman sa:

 • isang ahente ng buwis na may ganap na rehistrasyon o kondisyonal na rehistrasyon bilang ahente ng buwis sa Tax Practitioner Board para sa layunin ng pagkuha ng DASP
 • isang kinatawan kung gumagamit ka ng form na papel ng DASP.

Tandaan: Sinumang nag-aapply sa ngalan mo gamit ang form na papel ay kailangang kumumbinsi sa iyong super fund na may awtorisasyon sila upang kunin ang iyong DASP sa ngalan mo. Makipag-ugnayan sa iyong super fund upang malaman kung anong dokumentasyon ang kinakailangan nila.

Tingnan din:

Pagiging karapat-dapat para sa DASP

Sa pangkalahatan, maaari mong kunin ang pagtalikod sa Australia superannuation payment (DASP, pagbabayad sa superannuation ng Australia) kung angkop ang sumusunod:

 • ang iyong naipong superannuation habang nagtatrabaho sa Australia gamit ang isang pansamantalang visa ng residente na inisyu sa ilalim ng Migration Act 1958 (hindi lakip ang Subclasses 405 at 410)
 • wala nang bisa ang iyong visa (halimbawa, nag-expire o nakansela na ito)
 • umalis ka na sa Australia at wala kang hinahawakang anumang iba pang aktibong visa para sa Australia
 • hindi ka mamamayan ng Australia o New Zealand, o isang permanenteng residente ng Australia.

Tandaan: Kung ikaw ay mamamayan ng New Zealand na permanenteng aalis sa Australia, maaari mong ilipat ang iyong super sa New Zealand sa ilalim ng Trans-Tasman retirement savings portability scheme (pamamaraan upang mailipat ang naipon sa pagreretiro) para sa mga indibidwal.

Tingnan rin:

Paghahanap sa iyong super

Kung nakapagtrabaho ka sa maraming tagapag-empleyo, maaaring magkaroon ka ng higit sa isang super account at ito ay maaaring nasa iba't ibang super fund.

Kung hindi mo pa natanggap ang iyong DASP, ang iyong super fund ay maglilipat ng super money sa ATO bilang hindi kinuhang super money:

 • higit sa anim na buwan o higit pa mula nang umalis ka ng Australia, at
 • wala nang bisa ang iyong visa.

Maaari naming hawakan ang iyong super bilang hindi nakuhang super money, garantiya ng super o sa superannuation holding account (SHA). Ito ay sama-samang tinatawag na super na hinahawakan ng ATO.

Kung hindi ka sigurado kung nasaan ang iyong super, maaari mo itong hanapin sa pamamagitan ng:

 • paggamit ng online application system ng DASP kapag natugunan mo ang mga hinihiling para maging karapat-dapat at ibinigay mo ang iyong TFN
 • paggamit ng mga online service ng ATO o ng ATO app (pagkatapos lumikha ng myGov account at paglink nito sa ATO)
 • pagkontak sa amin sa pamamagitan ng telepono o email.

Inaatasan ang mga taga-empleyo na magbayad ng mga kontribusyon sa super bawat tatlong buwan, kung kaya kailangang tanungin mo ang iyong taga-empleyo kung nabayaran ba ang lahat ng mga kontribusyon sa iyong fund bago ka magsumite ng iyong aplikasyon.

Paano kukunin ang iyong super

Kung karapat-dapat ka sa DASP, maaari kang magsumite ng iyong aplikasyon sa pamamagitan ng:

 • online application system ng DASP – para sa kapwa super fund at super na hinahawakan ng ATO
 • isang form na papel, pero kailangang gumamit ka ng tamang form        
  • para sa super money na hinahawakan ng super fund, gamitin ang Application for a departing Australia superannuation payment form (Form sa aplikayon para sa departing Australia superannuation payment) (NAT 7204) – ipadala ang form na ito nang direkta sa super fund
  • para sa ATO-held super (super na hinahawakan ng ATO), gamitin ang Application for payment of ATO-held superannuation money (Aplikasyon para sa pagbayad ng superannuation money na hinahawakan ng ATO) (NAT 74880) – ipadala ang form na ito sa address na nakalista sa form.
   

Mga online na aplikasyon

Ang mga online na aplikasyon ay libre at maaaring isumite sa pamamagitan ng Online application system ng DASP – para sa kapwa mga super fund at super na hinahawakan ng ATO.

Ang mga online na aplikasyon ay beberipikahin ng Department of Home Affairs (Home Affairs). Beberipikahin ng Home Affairs ang iyong kalagayan sa imigrasyon at visa at bibigyan nila kami ng impormasyon tungkol sa iyong visa kung saan kinakailangan.

Maaari mo lang isumite ang isang aplikasyon ng DASP kapag naka-alis ka na ng Australia at wala kang hinahawakang aktibong visa. Subalit, nirerekomenda namin na umpisahan mo ang iyong aplikasyon sa DASP habang nasa Australia ka at ihanda ang lahat ng iyong mga nauugnay na impormasyon.

Tandaan ang impormasyon na iyong ipinasok noong inumpisahan mo ang iyong online na aplikasyon. Kakailanganin mo ang parehong mga detalye upang muling simulan ang iyong na-save na aplikasyon pagkatapos na umalis ka ng Australia.

Kung ang halaga ng iyong super money ay $5,000 o higit pa, mangangailangan ang iyong super fund ng mga sertipikadong kopya ng mga dokumento ng iyong katibayan ng pagkakakilanlan (proof of identification).

Mas madali na sertipikahan ang mga dokumento habang nasa Australia ka. May mga partikular na panuntunan kung sino ang maaaring makapagsertipika ng mga dokumento kung kaya't nirerekomenda naming gawin mo ito bago ka umalis. Makipag-ugnayan sa iyong super fund upang makumpirma kung anong dokumentasyon ang kinakailangan.

Tingnan rin:

Mga papel na aplikasyon

Kailangan mong kumpletuhin ang Application for a departing Australia superannuation payment form (Form ng aplikasyon para sa departing Australia superannuation payment) (NAT 7204) at ipadala ang isa sa bawat super fund mo upang mag-apply para sa iyong DASP.

Ang mga papel na aplikasyon sa mga super fund ay maaaring gugugol ng gastos depende sa halaga ng iyong super money. Mangangailangan rin ang iyong super fund ng mga sertipikadong kopya ng mga dokumento ng iyong katibayan ng pagkakakilanlan (proof of identification).

Mas madali na sertipikahan ang mga dokumento habang nasa Australia ka. May mga partikular na panuntunan tungkol sa kung sino ang maaaring makapagsertipika ng mga dokumento, kung kaya't nirerekomenda naming gawin mo ito bago ka umalis. Makipag-ugnayan sa iyong super fund upang makumpirma kung anong dokumentasyon ang kinakailangan.

Para sa super na hinahawakan ng ATO, gamitin ang Application for payment of ATO-held superannuation money (Aplikasyon para sa pagbayad ng superannuation money na hinahawakan ng ATO) (NAT 74880) at ipadala nang direkta sa amin. Walang gastos para sa mga papel na aplikasyon na ipinapadala sa ATO.

Halaga ng super na $5,000 o higit pa

Ang mga papel na aplikasyon sa mga super fund ay nangangailangan ng isang Certification of Immigration Status (Sertipikasyon sa Katayuang Pang-imigrasyon) mula sa Home Affairs. Sumisingil ng bayad ang Home Affairs sa pag-isyu ng sertipikong ito. Direkta nilang i-email sa iyo ito at ang mga super fund na iyong ii-nominate.

Ang Certification of Immigration Status ay kabibilangan ng impormasyon sa visa kung nagkaroon ka ng isang working holiday maker (WHM, turistang nagtatrabaho) visa. Kapag hindi tama ang impormasyon sa visa na nasa sertipiko, kailangan mong mag-email sa GCN.admin@homeaffairs.gov.au upang i-wasto ang iyong impormasyon sa visa at ipagbigay-alam ito sa iyong super fund. Gagamitin ng iyong super fund ang impormasyon sa visa na ibinigay mo upang tukuyin ang angkop na rate ng buwis ng DASP.

Susunod na hakbang:

Halaga ng super na wala pang $5,000

Maaari kang magbigay ng ebidensya na umalis ka na ng Australia at nag-expire na ang iyong visa nang hindi mo kinukumpleto ang Certification of Immigration Status. Kontakin ang iyong super fund upang malaman kung anong ebidensya ang kailangan mong ibigay upang suportahan ang iyong aplikasyon. Subalit, kung hindi mo mismo maibibigay ang ebidensya, maaaring hilingin sa iyo ng iyong super fund ang Certification of Immigration Status mula sa Home Affairs bago nila maproseso ang iyong aplikasyon.

Kung nagkaroon ka ng WHM visa at hindi ka pa nag-apply para sa Certification of Immigration Status mula sa Home Affairs, kakailanganin mong magbigay ng iyong impormasyon sa visa sa papel na aplikasyon. Ang impormasyon sa visa na iyong ibibigay ay maaaring siyasatin sa pamamagitan ng paghahambing ng impormasyon sa mga rekord ng Home Affairs at maaaring mas tumagal ang proseso ng iyong aplikasyon kung hindi ito magtutugma.

Alamin ang tungkol sa:

Tingnan rin:

DASP para sa mga turistang nagtatrabaho (working holiday makers)

Noong Disyembre 2016, ang Pamahalaan ng Australia ay nag-anunsyo ng bagong rate ng buwis ng DASP para sa mga turistang nagtatrabaho. Ang pagbabagong ito ay nauugnay sa bagong rate ng buwis sa kita para sa working holiday makers (mga turistang nagtatrabaho)

Ikaw ay WHM kung may hinahawakan kang isa sa sumusunod na mga visa:

 • a 417 (Nagtatrabahong Turista) na visa
 • a 462 (Trabaho at Turista) na visa
 • isang nauugnay na bridging visa.

Mula Hulyo 1, 2017, ang bagong rate ng buwis ng DASP WHM na 65% ay umiiral sa mga DASP na ibinigay sa mga WHM kung saan nabibilang dito ang mga halaga na naiuugnay sa mga kontribusyon sa superannuation na isinagawa sa ilalim ng isang WHM na visa.

Hindi mahalaga kung kailan ka nagkaroon ng WHM na visa. Ang rate ng buwis ng DASP ay iiral kung nagkaroon ka ng 417 o 462 at mga nauugnay na bridging visa at kabilang sa DASP ang mga halaga na naiuugnay sa mga kontribusyon sa superannuation na isinagawa habang mayroon kang may-katuturang visa.

Ang rate ng buwis ng DASP WHM ay ilalapat sa buong kabayaran, kabilang ang anumang super na maaaring nakamit mo habang nagtatrabaho ka sa ilalim ng ibang visa.

Impormasyon sa visa para sa mga WHM

Ang pag-anunsyo ng rate ng buwis ng DASP WHM ay nangangahulugang mangangailangan ang mga super fund sa iyong impormasyon sa visa upang matukoy ang angkop na rate ng buwis na iwi-withhold.

Ang online na application system ng DASP ay kukuha ng impormasyon sa visa mula sa Home Affairs kung saan nagkaroon ka ng WHM na visa. Pinapayagan nito ang mga super fund at ATO na tukuyin ang angkop na rate ng buwis ng DASP.

Kakailanganin mong magbigay ng iyong impormasyon sa visa sa form ng papel na aplikasyon kung nagkaroon ka ng isang WHM na visa. Ang impormasyon sa visa na iyong ibibigay ay maaaring ihambing sa impormasyon na nasa Home Affairs. Maaaring mas tumagal ang proseso ng iyong aplikasyon kung hindi ito magtutugma ang iyong impormasyon.

Ang iyong mga bridging visa ay maaaring ituring na WHM na visa kung saan iuugnay ito sa mga 417 o 462 na visa. Ang mga bridging visa na itinuturing na WHM ay:

 • bridging visa na inisyu kaagad pagkatapos ng isang 417 o 462 na visa at kaagad bago ang ikalawang 417 o 462 na mga visa
 • bridging visa na inisyu kaagad pagkatapos ng isang 417 o 462 na visa at walang ibang visa na inisyu pagkatapos ng bridging visa na ito.

Buwis sa DASP para sa mga WHM

Ang rate ng buwis ng DASP ay indibidwal na tutukuyin ng bawat super fund, dahil ang bawat fund ay nagsasagawa ng hiwalay na pagbabayad.

Tatasahin ng bawat super fund ang iyong aplikasyon at tutukuyin nila ang rate ng buwis na ipapataw batay sa impormasyon na hinahawakan nito na may kaugnayan sa iyong mga kontribusyon. Kung nagkaroon ka ng WHM na visa, susuriin ng iyong super fund kung kasama sa DASP ang mga halaga na naiuugnay sa mga kontribusyon sa superannuation na isinagawa habang mayroon kang WHM na visa. Kung mayroong halagang ito, ipapataw ng fund ang rate ng buwis ng DASP WHM. Kung wala ito, ilalapat ang fund sa ordinaryong rate ng buwis ng DASP.

Ang iba't ibang rate ng buwis na maaaring ipataw ay nasa buod sa ibaba:

 • Kung hindi ka kailanman nagkaroon ng WHM na visa – ipapataw ang ordinaryong rate ng buwis ng DASP.
 • Kung nagkaroon ka lang ng WHM na visa at nauugnay na mga bridging visa – ipapataw ang rate ng buwis ng DASP WHM.
 • Kung nagkaroon ka ng WHM na visa at ibang uri ng visa – ang rate ng buwis na ipapataw ay magdedepende sa kung kasama sa DASP ang mga halaga na naiuugnay sa mga kontribusyon sa super na isinagawa habang mayroon kang WHM na visa. Kung mayroong halagang ito, ang rate ng buwis ng DASP WHM ay ipapataw sa buong halaga. Kung wala ito, ilalapat ang ordinaryong mga rate ng buwis ng DASP.

Paano at kailan babayaran ang DASP

Sa pangkalahatan, ang iyong DASP ay babayaran sa loob ng 28 araw ng pagtanggap ng iyong nakumpletong aplikasyon. Maaaring mas matagal kung naisumite mo ang isang di-kumpletong aplikasyon o hiniling sa iyo na magsumite ng karagdagang mga pansuportang dokumento.

May tatlong opsyon sa pagbayad:

 • electronic funds transfer (EFT) sa isang bank account sa Australia
 • Tseke na dolyares ng Australia
 • international money transfer (IMT) – para sa mga aplikasyon sa fund lamang.

Hindi lahat ng mga super fund ay nag-aalok ng IMT. Ang mga bayarin at singil (kabilang ang pag-convert ng pera) ay maaaring ipataw kung kaya't makipag-ugnayan sa iyong fund upang makita kung anong mga opsyon sa pagbabayad ang magagamit.

Karaniwang ang EFT ang pinaka-epektibong opsyon sa pagbabayad at nirerekomenda naming panatilihin mo ang iyong bank account sa Austalia upang makatanggap ng kabayaran ng iyong DASP.

Kumpirmahin sa iyong bangko sa Australia na maaari kang makapag-areglo na ibayad ang pera sa isang account sa bansang pinagmulan mo.

Para sa super na hinahawakan ng ATO, maaari ka lang makapagpili ng EFT sa isang bank account o tseke sa Australia.

Mga susunod na hakbang:

 • Tanungin sa aming komunidad ng ATO ang iyong tanong tungkol sa pagkuha ng DASP.
 • Basahin ang ilang palaging tinatanong na tanong ng DASP.

Paano binubuwisan ang DASP

Isang huling buwis ng DASP ang iwi-withhold mula sa iyong bayad sa panahong isasagawa ito. Ang pagbabayad ay maaaring binubuo ng dalawang bahagi – isang bahagi na walang buwis, at isang bahagi na pinapatawan ng buwis (na maaaring may elementong binubuwisan at/o elementong di binubuwisan).

Ang mga rate ng buwis na pinapataw sa mga pagbabayad na ginawa mula 1 Hulyo 2017

Bahagi ng pagbabayad

Ordinaryong rate ng buwis ng DASP (para sa di WHM)

Rate ng buwis ng DASP WHM

Bahagi ng pagbabayad ng walang buwis

wala

wala

Bahaging maaaring patawan ng buwis – elementong binubuwisan

35%

65%

Bahaging maaaring patawan ng buwis – elementong hindi binubuwisan

45%

65%

Ang tagapagbayad ng DASP ay kailangang mag-isyu sa iyo ng buod sa pagbabayad ng DASP sa loob ng 14 na araw ng pagsasagawa ng pagbabayad. Ang buod ng pagbabayad ng DASP ay magsasabi sa iyo sa halaga ng buwis ng DASP na ini-withhold at ang halaga na inisyu sa iyo.

Mula Hulyo 1, 2017, ang mga buod ng pagbabayad ng DASP na inisyu namin ay may 'H' na indicator sa uri ng DASP kapag ilalapat ang rate ng buwis ng DASP WHM. Ang indicator ay blangko kung saan ilalapat ang rate ng ordinaryong buwis ng DASP.

Alamin ang tungkol sa:

DASP na binabayaran ng mga super fund

Kung naniniwala ka na ang iyong super fund ay nag-withhold ng maling halaga ng buwis mula sa iyong DASP, dapat mong kontakin ang iyong super fund at humiling ng refund. Kailangan mong gawin ito sa parehong pinansyal na taon kung kailan binayad ang DASP.

Kung hihiling ka ng refund sa o pagkatapos ng Hulyo 1 ng kasunod na pinansyal na taon kung kailangan binayaran ang iyong DASP, kailangan mong magsampa ng pagtutol sa amin sa pamamagitan ng sulat.

DASP na binabayaran namin

Kung ang iyong DASP ay binayaran namin at naniniwala ka na hindi tama ang halaga ng buwis na na-withhold mula sa iyong DASP, kailangan mong magsampa ng pagtutol sa amin sa pamamagitan ng sulat.

Susunod na hakbang:

Huwag isama ang DASP sa iyong tax return

Hindi bahagi ang DASP sa iyong kita na maaring tasahin para sa mga layunin ng buwis ng Australia.

Ang isang panghuling buwis ang iwi-withhold mula sa DASP kapag isinagawa ang pagbabayad – kung kaya't huwag isama ang buod ng pagbabayad ng DASP sa iyong tax return.

Tulong sa online application system ng DASP

Ang sumusunod na paksa ay tutulong sa iyo kapag ginagamit mo ang online application system ng DASP:

Paglikha ng ibinabahaging sekreto

Noong una mong ipinasok ang iyong impormasyon sa online na application system ng DASP, hihilingin ka na gumawa ng isang "ibinahaging sekreto" sa pamamagitan ng pagpili ng tanong at pagbibigay ng iyong sagot. Sa anumang panahong muli mong bibisitahin ang system, kailangan mong sagutin nang wasto ang tanong.

Nilalayon nitong hadlangan ang mga di-awtorisadong tao sa pagtingin sa iyong aplikasyon. Para sa karagdagang seguridad, ang iyong tanong at sagot ay itatabi sa system gamit ang encrypted na format.

Kapag nililikha mo ang iyong ibinihaging sekreto, may 10 tanong na maaari mong pagpipilian. Piliin ang tanong na ikaw lang ang nakakaalam sa sagot. Ang iyong sagot ay maaaring:

 • anumang teksto mula sa 1 hanggang 20 karakter ang haba
 • na isa o maraming salita
 • kinabibilangan ng mga numero.

Kung may ipinasok ka na ekstrang mga puwang bago, sa pagitan, o pagkatapos ng iyong sagot, babalewalain ito ng system kapag na-save ang sagot.

Ang pinakamahalagang bagay ay matandaan mo ang iyong sagot, dahil kailangan mong ipasok ito kapag bumalik ka sa system. Bibigyan ka ng tatlong pagkakataon na mag-type ng tamang sagot kung gusto mong muling magpasok ng impormasyon sa system.

Nakalimutan ang sagot sa iyong ibinahaging sekreto?

Maaari mo kaming kontakin sa pamamagitan ng telepono o email kung nakalimutan mo ang sagot sa iyong ibinahaging sekretong tanong.

Kung mag-e-email ka sa amin, dapat mong ibigay ang iyong:

 • buong pangalan – pangalan, gitnang pangalan at apelyido
 • petsa ng kapanganakan
 • email address at numero ng telepono
 • bansa ng pasaporte
 • numero ng pasaporte
 • tax file number (TFN) – opsyonal ito; subalit, ang pagbibigay nito ay tutulong sa paghahanap ng iyong account at pagproseso ng iyong kahilingin
 • pinakahuling address sa Australia
 • pangalan ng super fund (kung alam).

Tandaan: Ang email ay isang di protektadong channel at maaaring tatagal nang 28 araw bago ka makatanggap ng tugon.

Impormasyon na kailangan mong ibigay kasama ng iyong aplikasyon

Kung mag-aapply ka gamit ang online na application system ng DASP, kailangan mong magbigay ng iyong:

 • pangalan, petsa ng kapanganakan at iba pang mga personal na detalye
 • email address
 • bansa ng pasaporte
 • numero ng pasaporte
 • TFN (opsyonal)
 • mga detalye ng super account, kabilang ang Australian business number (ABN) ng iyong super fund (provider) – gagamitin mo ang system upang hanapin ang ABN batay sa pangalan ng fund.

Kung may anumang rekord ka ng iyong super, awtomatikong ipapakita ng system ang aplikasyon para sa bawat super account na nakita sa panahon ng paghahanap. Kailangan mong magbigay hangga't maaari ng karagdagang impormasyon, kabilang ang numero ng super fund, pagkakakilanlan ng kliyente ng fund at ang petsa na sumali ka sa fund. Ang iyong mga superannuation statement ay tutulong sa iyong mahanap ang impormasyong ito.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga kinakailangang impormasyon para sa mga aplikasyon na direktang isinagawa sa iyong super fund sa pamamagitan ng pagkumpleto ng papel na form, sumangguni sa Application for a departing Australia superannuation payment form (Form sa aplikayon para sa departing Australia superannuation payment) (NAT 7204).

Kung hindi mo alam ang ABN ng iyong super fund, maaari mong gawin ang alinman sa:

 • pagkontak nang direkta sa fund
 • paggamit sa Super Fund Lookup upang hanapin ang pangkoreong address at ABN ng fund.

Iyong TFN (opsyonal)

Hindi mo kailangang magbigay ng iyong Australian tax file number (TFN), subalit, kung ipapasok mo ang iyong TFN sa DASP Online, maghahanap ang system ng iyong mga super account at ipapakita niya ito upang ma-claim mo ang iyong pera.

Kung hindi ka magbibigay ng iyong TFN, kailangan mong magbigay ng mga detalye ng iyong mga super account upang maisagawa ang iyong aplikasyon.

Maaari mong mahanap ang iyong TFN sa:

 • notice of assessment (NOA, abiso ng pagtatasa) ng iyong income tax
 • anumang sulat na ipinadala namin sa iyo
 • mga kopya ng mga buod ng pagbabayad na mula sa iyong tagapag-empleyo.

Kung mayroon kang rehistradong ahente ng buwis, maaari mo silang hilingan ng iyong TFN.

Kung hindi mo pa rin mahahanap ang iyong TFN, maaari mong gawin ang alinman sa:

 • tawagan kami sa telepono sa 13 28 61 o +61 2 6216 1111 mula sa ibayong-dagat – kailangan mong magbigay ng impormasyon para sa layunin ng beripikasyon bago namin talakayin ang iyong mga personal na detalye
 • kumpletuhin ang form na Tax file number – application or enquiry for an individual living outside Australia (Tax file number – aplikasyon o tanong para sa indibidwal na naninirahan sa labas ng Australia) at ibalik ito sa amin.

Hindi tamang impormasyon sa visa

Ang screen ng Impormasyon sa visa ay magpapayo sa iyo kung mayroon ka o hindi kailanman nagkaroon ng WHM na visa.

Kapag naisumite mo na ang iyong aplikasyon, ang impormasyon sa iyong visa ay ifo-forward sa iyong super fund. Gagamitin ng fund ito upang tukuyin ang angkop na rate ng buwis ng DASP.

Kung saan ang screen sa Impormasyon sa visa ay hindi tama (halimbawa, sinabi ng screen na nagkaroon ka ng WHM na visa pero hindi ka kailanman nagkaroon talaga ng WHM na visa), huwag isumite ang iyong online na aplikasyon.

Kailangang mong mag-email sa GCN.admin@homeaffairs.gov.au upang makapagsiyasat sila sa iyong impormasyon sa visa at mag-email siya sa iyo at iyong super fund ng Certification of Immigration Status na nagpapakita ng mga tamang detalye sa visa.

Kung ang iyong impormasyon sa visa ay hindi pa rin tama sa sertipiko, maaari mong kontakin ang Home AffairsExternal Link sa pamamagitan ng sagot na email. Kailangan mo ring kontakin ang iyong super fund upang malaman nila na kinokontak mo ang Home Affairs dahil sa hindi tamang impormasyon sa visa.

Maaari ka pa ring magsumite ng iyong aplikasyon sa pamamagitan ng DASP Online pagkatapos na iwasto ng Home Affairs ang iyong impormasyon sa visa. Subalit, siguraduhin na ang iyong impormasyon sa visa sa screen ng Impormasyon sa visa ay tama bago mo isumite ang iyong aplikasyon.

Bilang alternatibo, maaari kang magpadala ng nakumpletong papel na Application for a departing Australia superannuation payment form (Form sa aplikayon para sa departing Australia superannuation payment) (NAT 7204) nang direkta sa iyong super fund.

Tandaan: Kung ang impormasyon sa visa sa DASP Online o sa Certification of Immigration Status mula sa Home Affairs ay hindi tama at isinumite mo pa rin ang iyong aplikasyon, maaari kang mapatawan ng buwis sa maling rate ng buwis ng DASP dahil gagamitin ng iyong super fund ang impormasyon sa visa na ibinigay sa pagkalkula ng buwis.

Kung ang isang tagapamagitan ay mag-aapply para sa DASP sa iyong ngalan sa pamamagitan ng DASP Online, ipapakita rin sa kanila kung nagkaroon ka o hindi nagkaroon ng WHM na visa. Siguraduhing hawak mo ang tamang impormasyon sa visa at isumite lang ang aplikasyon na para sa iyo kung tama ang mga detalye. Kung ang iyong impormasyon sa visa ay hindi tama, maaari kang singilin ng hindi wastong rate ng buwis ng DASP.

Ang mga tagapamagitan ay hindi makakagawa ng mga pagtatanong tungkol sa impormasyon sa visa sa Home Affairs sa ngalan mo, maliban kung bibigyan mo sila ng awtorisasyon sa Home Affairs na gawin ito.

Tingnan rin:

Kung hindi mahanap ng iyong DASP Online ang iyong super

Kung alam mo na may super ka, pero hindi ito mahanap ng online na application system ng DASP, maaari mong piliin ang Idagdag ang aplikasyon sa pahina ng Magdagdag ng aplikasyon. Magsimula ng aplikasyon gamit ang Australian business number (ABN) na pagmamay-ari ng fund na humahawak sa iyong super.

Kung hindi ka sigurado sa ABN ng iyong super fund, maaari mo itong tingnan sa statement ng fund o sa Super Fund LookupExternal Link.

Muling pagpasok ng impormasyon sa online system

Upang muling magpasok ng impormasyon sa online na application system ng DASP, kailangan mong magbigay ng iyong mga personal na detalye at sagutin ang ibinabahaging sekretong tanong na iyong nilikha.

Upang makita ang iyong mga umiiral na aplikasyon, kailangan mong ipasok ang eksaktong parehong mga personal na detalye (TFN, pangalan, mga detalye ng passport at petsa ng kapanganakan) na iyong ginamit noong in-access mo ang system sa unang pagkakataon. Kung ibinigay mo ang iyong TFN sa unang pagkakataon, kailangan mo itong ibigay muli kapag muling nagbibigay ng impormasyon sa system. Kung hindi mo ibinigay ang iyong TFN sa unang pagkakataon, hindi mo ito dapat ibigay sa susunod na pagkakataon.

Kung hindi ka magbibigay ng eksaktong parehong mga detalye, makakapaglikha ka pa rin ng bagong aplikasyon, pero hindi mo makikita ang mga umiiral na aplikasyon.

Pagtingin sa mga aplikasyon na iyong nilikha

Ang pahina ng Mga aplikasyon sa pagbabayad ay nagpapakita ng buod ng mga aplikasyon na iyong nilikha. Ipapakita ang mga aplikasyon batay sa kanilang kalagayan:

 • isinumite – kung naipadala na ito sa tagahawak ng iyong super
 • tinanggihan – kung tinanggihan ng fund ang aplikasyon
 • bagong aplikasyon – kung nilikha mo pero hindi pa naisumite ang aplikasyon
 • hindi ifo-forward – kung pinili mong i-hold ang aplikasyon
 • inilipat – kung tinanggihan ng fund ang aplikasyon dahil inilipat ito ng iyong super sa ibang fund, o sa amin.

Kahit na maaari kang muling pumasok sa system at tingnan ang mga aplikasyon na iyong isinumite, hindi mo masasabi kung pinroseso ng iyong super fund ang aplikasyon.

Sa pangkalahatan, ipoproseso ng super fund ang aplikasyon sa loob ng 28 araw, maliban kung nangangailangan sila ng mas maraming impormasyon mula sa iyo. Kontakin nang direkta sa fund para sa mga tanong tungkol sa aplikasyon.

Kung ang aplikasyon na iyong na-save o isinumite ay hindi ipapakita, mas malamang na ipinasok mo ang ibang mga personal na detalye na orihinal mong ipinasok nang in-acces mo ang system ngayon.

Kung kailangan mong baguhin ang iyong aplikasyon

Kapag ang aplikasyon ay isinumite sa iyong fund, lilitaw ito sa pahina ng Mga isinumiteng aplikasyon sa online na application system ng DASP. Maaari itong tingnan, pero hindi mababago. Kung kaya't tingnan ang mga detalye nang mabuti bago mo isumite ang aplikasyon.

Upang magsagawa ng mga pagbabago, kailangan mong kontakin nang direkta ang iyong fund. Ang mga detalye ng pagkontak sa fund ay ipinapakita rin sa pahina ng Mga isinumiteng aplikasyon.

Posibleng tingnan ang i-update ang mga aplikasyon na iyong na-save sa DASP Online bago mo ito isumite sa iyong fund or sa amin. Upang ma-access ang aplikasyon, kailangan mong sagutin ang ibinahaging sekreto na iyong nilikha noong nag-save sa aplikasyon.

Mga panahon sa pagtugon at pagproseso

Beripikasyon ng pagiging karapat-dapat

Karaniwang tatagal ng 45 segundo para magsagawa ang system ng online na pagsusuri at upang hanapin ang iyong super. Siguraduhin na ipinasok mo ang eksaktong parehong detalye na nasa iyong pasaporte upang makilala ka namin.

Online na aplikasyon

Ang mga online na aplikasyon ay tatagal nang mga 30 minuto upang makumpleto.

Pagsusuri sa progreso ng iyong aplikasyon

Ang pamantayan ng serbisyo para sa pagproseso ng DASP ay 28 araw mula nang una mong isinampa ang iyong nakumpleto aplikasyon.

Kung, pagkatapos ng 28 araw, hindi mo pa natanggap ang iyong DASP, at ang iyong super money ay hinahawakan ng iyong fund, kontakin nang direkta ang iyong super fund upang magtanong tungkol sa progreso ng iyong aplikasyon.

Kung, pagkatapos ng 28 araw, hindi mo pa natanggap ang iyong DASP, at ang iyong superannuation money ay hinahawakan namin, kontakin kami tungkol sa progreso ng iyong aplikasyon.

Kapag nagsasampa ng iyong online na aplikasyon ng DASP, kung hinahawakan namin ang iyong super money, magpapakita ang iyong aplikasyon ng 'Kabayara ng hindi kinuhang superannuation money', 'Garantiya ng superannuation' o 'Superannuation holding accounts reserve' sa halip ng pangalan ng super fund.

Tandaan: Ang online na application system ng DASP ay nagpapahintulot sa iyo na muling pumasok sa system upang tingnan ang iyong aplikasyon pero hindi ito nagbibigay sa katayuan o progreso ng iyong aplikasyon.

Iba pang mga bagay

Pag-apply para sa super ng isang namatay na pansamantalang residente

Kung naniniwala ka na maaaring karapat-dapat ka na tumanggap ng mga benepisyo ng super ng isang namatay na pansamantalang residente, hindi mo magagamit ang application system upang mag-apply. Magagamit lang ang system ng:

 • mga pansamantalang residente upang mag-apply para sa sarili nilang super
 • mga tagapamagitan ng DASP na binigyan ng awtorisasyon upang mag-apply sa ngalan ng kanilang mga kliyente na pansamantalang residente.

Upang mag-apply para sa super na hinahawakan ng fund para sa isang namatay na pansamantalang residente, kontakin nang direkta ang fund.

Kung naniniwala ka na karapat-dapat ka upang kunin ang super na hinahawakan namin para sa isang namatay na pansamantalang residente, kailangan mong kumpletuhin ang form ng super na hinahawakan ng ATO.

Tingnan rin:

Hindi ka makakasumite ng iyong aplikasyon bago umalis sa Australia

Kung nasa Australia ka pa rin, o may hinahawakan kang aktibong visa, maaari kang magsimula at mag-save ng aplikasyon sa DASP gamit ang online na application system, pero hindi mo ito maisusumite hanggang sa karapat-dapat ka nang mag-apply.

Bawat pagkakataon na mag-aaccess ka sa system, kailangan mong ipasok na parehong eksakto ang iyong mga personal na detalye kagaya sa mga nagdaang pagkakataon.

Kung umalis ka na sa Australia pero may-bisa pa rin ang iyong visa

Kung umalis ka na sa Australia, hindi mo maisusumite ang aplikasyon sa DASP kung kasalukuyan pa rin ang iyong pansamantalang panresidenteng visa.

Para sa karagdagang impormasyon sa katayuan ng iyong visa, bumisita sa website ng Home Affairs.

Pagbabalik sa Australia sa kalaunan gamit ang bagong visa

Ang pagkuha ng DASP ay hindi makakaapekto sa anumang aplikasyon sa visa sa hinaharap.

Permanenteng pagbabalik sa Australia

Kung nakabalik ka na sa Australia bilang permanenteng residente at inilipat ng iyong super fund ang iyong super sa amin bilang 'nakaraang pansamantalang residente - hindi nakuhang super', maaari mong gawin ang alinman sa:

 • ilipat pabalik ang pera na ito sa super fund ng Australia
 • mag-apply para direkta itong ibayad sa iyo, kung natugunan mo ang lahat ng mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.

Alinman sa ito, ang kabayaran ay ituturing pa ring DASP at ipapataw ang ankop na rate ng buwis ng DASP.

Upang ilipat ang iyong super pabalik sa telepono ng super fund, tawagan ang aming linya sa mga tanong tungkol sa superannuation sa 13 10 20.

Upang mag-apply para sa DASP, kung nakabalik ka na nang permanente sa Australia, gamitin ang Application for payment of ATO-held superannuation money (Aplikasyon para sa pagbabayad ng superannuation money na hinahawakan ng ATO) (NAT 74880) at direktang ipadala ito sa amin.

Tingnan rin:

Kontakin kami

 • bumisita sa ato.gov.au/departaustralia
 • tawagan kami  
  • sa 13 10 20 sa pagitan ng 8.00am at 6.00pm Lunes hanggang Biyernes kung ikaw ay nasa Australia
  • sa +61 2 6216 1111 sa pagitan ng 8.00am at 5.00pm Lunes hanggang Biyernes (Eastern Standard Time ng Australia o Eastern Daylight-saving Time) at humiling na makipag-usap sa tanggapan ng mga pagtatanong tungkol sa Superannuation kung ikaw ay nasa labas ng Australia
  • Kung hindi ka nagsasalita nang mabuti ng Ingles at kailangan mo ng tulong mula sa ATO, tawagan ang Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-interpret sa 13 14 50.
  • Kung bingi ka, o nahihirapan sa panghihina ng pandinig o pananalita, kontakin kami sa pamamagitan ng National Relay Service (NRS) sa mga numero na nakalista sa ibaba   
    
   • Sa mga gumagamit ng TTY, tumawag sa 13 36 77, at hilingin ang numero ng ATO na iyong kinakailangan
   • Sa mga gumagamit ng Speak and listen (Speech-to-speech relay), tumawag sa 1300 555 727 at hilingin ang numero ng ATO na iyong kinakailangan.
    
   
 • mag-email sa amin sa DASPmail@ato.gov.au  
  • Kung mag-e-email ka sa amin, dapat mong ibigay ang lahat ng mga sumusunod na detalye upang iwasan ang anumang pagka-antala ng iyong aplikasyon sa DASP  
   • buong pangalan – pangalan, gitnang pangalan at apelyido
   • petsa ng kapanganakan
   • email address at numero ng telepono
   • bansa ng pasaporte
   • numero ng pasaporte
   • tax file number (TFN) – opsyonal ito; subalit, ang pagbibigay nito ay tutulong sa paghahanap ng iyong account at pagproseso ng iyong kahilingin
   • pinakahuling address sa Australia
   • pangalan ng super fund (kung alam)
   • paglalarawan ng kamalian kapag ginagamit mo ang online na application system ng DASP
    
  • Tandaan: Ang email ay isang di protektadong channel at maaaring tatagal nang 28 araw bago ka makatanggap ng tugon.
   
 • sumulat sa amin sa:

Australian Taxation Office
PO Box 3100
Penrith NSW 2740
Australia

 • Bumisita sa website ng Home Affairs – para sa karagdagan pang impormayon tungkol sa mga visa at sa Certification of Immigration Status.

QC63260