ato logo
Search Suggestion:

បទឧក្រិដ្ឋអត្តសញ្ញាណ

Last updated 15 April 2020

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកគឺជាគន្លឹះតែមួយគត់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក។ កិច្ចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក គឺសំខាន់ដូចគ្នានឹងការចាក់សោទ្វារមុខផ្ទះរបស់លោកអ្នកដែរ។

តើលោកអ្នកដឹងថាមានអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកត្រូវការពារឬទេ ហើយដោយរបៀបណា? សូមមើលខ្សែវីឌីអូរបស់យើង
ហើយរៀបចំកិច្ចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ឲ្យបានជាផ្នែកនៃកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។

សូមមើល

Media: Protect your personal information (Khmer) ការពារនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunw17ku8External Link (Duration: 2:19)

ខ្សែវីឌីអូនេះមានរយៈពេលប្រហែល 138 វិនាទី។ សូមជ្រើសរើសប៊ូតុងចាក់មើលនៅលើរូបភាព ដើម្បីពិនិត្យ​មើល ឬអានអត្ថបទ។ អត្ថបទនេះមានផ្តល់ជាភាសា

តើបទឧក្រិដ្ឋអត្តសញ្ញាណជាអ្វី?

បទឧក្រិដ្ឋអត្តសញ្ញាណកើតឡើងនៅពេលនរណាម្នាក់ប្រើបា្រស់អត្តសញ្ញាណចោរលួច រៀបចំដោយប៉ិនប្រសប់ ឬក្លែងក្លាយ ដើម្បីប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ ឬបទឧក្រិដ្ឋដទៃទៀត។ វាអាចទាក់ទិននឹងការបង្កើតអត្តសញ្ញា​ណ​ថ្មី អត្តសញ្ញាណក្លែងបន្លំ ឬប្រើបា្រស់ព័ត៌មានចោរលួចដើម្បីក្លែងបន្លំខ្លួនជានរណាម្នាក់ទៀត។

ជនឧក្រិដ្ឋអាចចាប់ផ្តើមប្រើបា្រស់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក​ ដែលមានព័ត៌មានលំអិតចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងអាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។ ប្រសិនបើអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចោរលួច វាអាចចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ហើយលោកអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៀតផង។ លោកអ្នកក៏អាចមានបញ្ហាក្នុងការរកការងារធ្វើ ការទទួលបា្រក់កម្ចី ការជួលផ្ទះសម្បែង ឬការដាក់ពាក្យសុំកិច្ចបំរើ ឬបា្រក់ជំនួយរដ្ឋា
ភិបាល។

ជនឧក្រិដ្ឋអត្តសញ្ញាណ យកបានព័ត៌មានលំអិតរបស់មនុស្សដទៃទៀតដោយៈ

 • លួចកាបូបលុយ កាបូបយួរ សំបុត្រ ឬទូរស័ព្ទចល័ត
 • រុករកចេញពីសម្រាម
 • ស្នើសុំលេខសំណុំពន្ធដារ (TFN) របស់លោកអ្នក ជាផ្នែកនៃដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើការងារក្លែងក្លាយ
 • អាននូវអ្វីដែលលោកអ្នកបានចែករំលែកនៅលើទីតាំងបណ្តាញសង្គមតាមអ៊ីនធើណិត
 • សួរសំណួរ ខណៈក្លែងបន្លំជាមនុស្សមកពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាល ឬធនាគារ ហើយស្នើសុំជួយលោកអ្នកបំពេញរបាយការណ៍ពន្ធដារលើបា្រក់ចំណូល ឬឯកសារផ្លូវការដទៃទៀត
 • ល្បួងបញ្ឆោតលោកអ្នកឲ្យចុចលើកន្លែងតភ្ជាប់វ៉ិបសាយ ឬអ៊ីម៉េលមួយដែលចាប់បានព័ត៌មានលំអិតរបស់លោកអ្នក។

ជនឧក្រិដ្ឋអាចប្រើបា្រស់អត្តសញ្ញាណចោរលួចរបស់លោកអ្នក ដើម្បីៈ

 • រស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលីក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋ
 • មានលទ្ធភាពប្រើបា្រស់គណនីធនាគាររបស់លោកអ្នក ហើយដើរទិញឥវ៉ាន់ដោយប្រើប័ណ្ណឥណទានរបស់លោកអ្នក
 • គេចវាសការបង់ពន្ធដារ ប្រាក់ចិញ្ចឹមកូន ឬការសងបា្រក់កម្មវិធីផ្តល់បា្រក់កម្ចីសម្រាប់ការអប់រំជាន់ខ្ពស់ (HELP)
 • លួចបា្រក់សោធននិវត្តន៍របស់លោកអ្នក
 • ដាក់ពាក្យសុំបា្រក់ជំនួយរដ្ឋាភិបាល
 • លក់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក
 • គេចវាសពីការបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះតុលាការ ឬជាប់ពន្ធនាគារ។

ដំបូន្មានសំខាន់ៗរបស់ ATO ដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក

1 ដឹងពីអ្វីខ្លះដែលត្រូវការពារ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៃអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក។ តើលោកអ្នកដឹងថាមានអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកត្រូវការការពារឬទេ ហើយដោយរបៀបណា?

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមានរួមទាំងៈ

 • ឈ្មោះពេញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
 • អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
 • លេខគណនីធនាគារ
 • ព័ត៌មានលំអិតនៃប័ណ្ណឥណទាន
 • ​លេខសំណុំពន្ធដារ (TFN)​
 • ព័ត៌មានលំអិតនៃប័ណ្ណបើកបរ
 • ព័ត៌មានលំអិតនៃលិខិតឆ្លងដែន។

2 តើលោកអ្នកគួរចែករំលែកព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកឬទេ?

 • លោកអ្នកគួរចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ជាមួយមនុស្សដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត ឬជាមួយអង្គការទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីត្រូវការព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ។
 • ចោរលួចអត្តសញ្ញាណ ជួនកាលអាចប្រើឧបាយកលទាក់ទាញលោកអ្នកឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតដោយអះអាងថាលោកអ្នកបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងមួយ ឬដោយអះអាងថាជាតំណាងអង្គការសប្បុរសធម៌ណាមួយ ហើយស្នើសុំវិភាគទាន។

3 រក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅកន្លែងដែលមានសន្តិសុខ

 • ជៀសវាងការយកឯកសារទាំងឡាយមកតាមខ្លួនដូចជាសំបុត្រកំណើត ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ្នកដាក់ក្នុងកាបូបលុយ ឬកាបូបយួរ លើកលែងតែលោកអ្នកត្រូវការវា។ កុំរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា TFN ពាក្យសម្ងាត់ និងលេខសម្ងាត់ក្នុងទូរស័ព្ទចល័តរបស់លោកអ្នកឲ្យសោះ។
 • កុំទុកក្រដាសស្នាមចុះបញ្ជី ប័ណ្ណបើកបរផុតកំណត់ វិក្កយបត្រទឹកភ្លើង ឧស្ម័ន ឬទូរស័ព្ទ កូនសោផ្ទះបម្រុងទុកក្នុងប្រអប់
  រថយន្តឲ្យសោះ ទោះបីជាបានចាក់សោជាប់ក្តី។ ប្រើប្រអប់សំបុត្រចាក់សោ ឬប្រអប់ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលសំបុត្រមនចំនួនច្រើនជាទៀងទាត់។
 • កាត់ជាបំណែកតូចៗ ឬបំផ្លាញឯកសារដែលមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។
 • ប្រុងប្រយ័ត្នអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកនិយាយនៅទីសាធារណៈ – ចោរលួចអត្តសញ្ញាណ អាចទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនអំពីលោកអ្នក ដោយលួចស្តាប់ការហៅទូរស័ព្ទចល័តរបស់លោកអ្នក និងការសន្ទនារបស់លោកអ្នកជាមួយមិត្តភក្តិលោកអ្នក។

4 ការចាប់ផ្តើមការងារថ្មី

ផ្តល់ TFN របស់លោកអ្នកទៅឲ្យនិយោជកថ្មី ក្រោយពេលលោកអ្នកបានចាប់ផ្តើមការងារប៉ុណ្ណោះ។

ប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគម្រោងការបោកបញ្ឆោតអំពីការងារ – គម្រោងការទាំងនេះមានដាក់នៅទីនោះដើម្បីលួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និង/ឬហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះអាចលេចឡើងជាអ៊ីម៉េល ការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើក្តារបិទប្រកាស ឬនៅតាមអ៊ីនធើណិត។ វាអាចជាគំនិតលាក់កំបាំង សម្រាប់ការលាងលុយក្រខ្វក់ដែរ។

សញ្ញាព្រមានទាំងឡាយដែលការងារផ្តល់ឲ្យអាចពុំពិតបា្រកដ មានរួមទាំងៈ

 • សន្យាបានបា្រក់ចំណូលដែលមានការធានា ដោយពុំត្រូវការធ្វើសម្ភាសន៍
 • ស្នើសុំឲ្យលោកអ្នកបង់ថ្លៃចុះបញ្ជី ឬថ្លៃឈ្នួលជាមុន (សម្រាប់ 'ការចាត់ចែង' )
 • អះអាងថាលោកអ្នកអាចរកបា្រក់បានច្រើនយ៉ាងងាយ ដោយប្រើខុមព្យូធើររបស់លោកអ្នក
 • គ្រាន់តែត្រូវការឲ្យលោកអ្នកផ្ទេរបា្រក់សម្រាប់នរណាម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ
 • ស្នើសុំឲ្យលោកអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយដូចតទៅនេះ៖ 
  • អាសយដ្ឋានផ្ទះ
  • ព័ត៌មានលំអិតនៃគណនីធនាគារ ឬប័ណ្ណឥណទាន
  • ប័ណ្ណបើកបរ ឬព័ត៌មានលំអិតអំពីលិខិតឆ្លងដែន
  • TFN
  • ព័ត៌មានពុំទាក់ទិននឹងការងារ ដូចជារូបរាងខាងក្រៅ ឬស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកអ្នកជាដើម
  • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដទៃទៀតដែលពុំពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗនឹងការងារ។ 
   

វាដូចជាសាមញ្ញពេក ពីព្រោះការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអះអាងថាជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ពុំបា្រកដមានន័យថាវាជាការពិតឡើយ – ឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតយូរមកហើយ និង/ឬក្រុមហ៊ុនធំៗ ពុំដែលប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េលឥតបង់ថ្លៃនៅក្នុងការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់គេឡើយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកព្រួយបារម្ភ ចូរឆែកមើលជាប្រចាំ ហើយៈ

 • កុំចុចលើកន្លែងតភ្ជាប់ណាមួយ នៅក្នុងការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬអ៊ីម៉េលឲ្យសោះ
 • ចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីរកមើលព័ត៌មានលំអិតជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសៀវភៅទូរស័ព្ទ White Pages ហើយទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរអំពីការងារ។

5 មិនត្រូវចែករំលែក TFN របស់លោកអ្នកនៅលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គមឡើយ

 • TFN របស់លោកអ្នក គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកពេញមួយជីវិត។ មានតែមនុស្សជាក់លាក់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធស្នើសុំ TFN របស់លោកអ្នក មានរួមទាំង ATO, ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតដូចជា Centrelink មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ធនាគារ ឬវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។

6 ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ណាមួយដែលលោកអ្នកបានចែករំលែក

ពាក្យសម្ងាត់គួរមានតែមួយគត់សម្រាប់លោកអ្នក។ របៀបប្រសើរបំផុតដើម្បីការពារខ្លួនលោកអ្នក គឺមិនត្រូវចែករំលែកវាឲ្យសោះ។ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកបានចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់របស់លោកអ្នក ចូរបា្រកដឲ្យបានច្បាស់ថាលោកអ្នកបានកែប្រែ និងផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ទាំងនេះជាទៀងទាត់។

7 ការពារខុមព្យូធើរ និងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

ចំណាយពេល​ដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រ៉ូក្រាមសន្តិសុខទាន់បច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងខុមព្យូធើរ និងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

8 ឲ្យបានច្បាស់បា្រកដថា ភ្នាក់ងារពន្ធដាររបស់លោកអ្នកបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់

លោកអ្នកអាចឆែកមើលជាភាសាអង់គ្លេស ថាតើភ្នាក់ងារពន្ធដាររបស់លោកអ្នកបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ឬអត់ នៅលើ
វ៉ិបសាយក្រុមប្រឹក្សាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈផ្នែកពន្ធដារនៅត្រង់ tpb.gov.au/onlineregisterExternal Link

  ចូរចងចាំ

មានតែភ្នាក់ងារពន្ធដារចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចគិតថ្លៃឈ្នួលពីលោកអ្នកដើម្បីរៀបចំ និងដាក់របាយការណ៍ពន្ធដារលើបា្រក់ចំណូលរបស់លោកអ្នក។

របៀបដែលយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន

សូមរាយការណ៍អំពីការបាត់បង់ ឬការលួច TFN របស់លោកអ្នកដោយមិនបង្អង់។

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកបានបាត់ TFN របស់លោកអ្នក ហើយមិនសង្ស័យថាមានការប្រើបា្រស់ពុំត្រឹមត្រូវ សូមទូរស័ព្ទមកយើងលេខ 13 28 61 រវាងម៉ោង 8.00 ព្រឹក និង 6.00 ល្ងាច ថ្ងៃច័ន្ទ ទៅថ្ងៃសុក្រ។
 • ប្រសិនបើ TFN របស់លោកអ្នក ត្រូវបានចោរលួច ឬប្រើបា្រស់ពុំត្រឹមត្រូវ សូមទូរស័ព្ទមកយើងលេខ 1800 467 033 រវាងម៉ោង 8.00 ព្រឹក និង 6.00 ល្ងាច ថ្ងៃច័ន្ទ ទៅថ្ងៃសុក្រ។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកពុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អទេ ហើយចង់និយាយជាមួយបុគ្គលិកពន្ធដារ សូមទូរស័ព្ទទៅ
  កិច្ចបំរើអ្នកបកប្រែភាសាសរសេរ និងនិយាយ លេខ​ 13 14 50 ដើម្បីសុំជំនួយលើការហៅទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយលោកអ្នកអាចក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋ អត្តសញ្ញាណ យើងក៏អាចជួយបានដែរ ដោយត្រួតពិនិត្យការប្រើបា្រស់ TFN របស់លោកអ្នក។

សូមចងចាំ

 • ការប្រើបា្រស់ TFN របស់អ្នកដទៃ ការប្រើបា្រស់ TFN របស់លោកអ្នកពុំត្រឹមត្រូវ​​ ឬអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃទៀតប្រើប្រាស់ និង 'ការទិញ' ឬ 'ការលក់' TFN ទាំងនេះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចបណ្តាលឲ្យបង់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ ឬជាប់ពន្ធនាគារ។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានលទ្ធភាពប្រើបា្រស់ព័ត៌មានលំអិតនៃអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សដទៃទៀតត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ មានរួមទាំង TFN របស់គេផងដែរ លោកអ្នកត្រូវរក្សាព័ត៌មានឲ្យបានសន្តិសុខ។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេស សូមរកមើលទំព័រដូចតទៅនេះនៅតាមវ៉ិបសាយ ato.gov.au:

For more information about tax and super in your language, visit ato.gov.au/otherlanguages

QC43326