ato logo
Search Suggestion:

Hướng dẫn bằng âm thanh - bằng (Tiếng Việt)

Last updated 13 April 2023

Hướng dẫn bằng âm thanh của chúng tôi là một cách dễ dàng để tìm hiểu về thuế và tiền hưu trí bằng cách nghe thông tin bằng ngôn ngữ mà quý vị thường dùng.

Hướng dẫn bằng âm thanh cung cấp cho quý vị một phương thức khác để tiếp cận thông tin quan trọng.

Quý vị có thể nghe hướng dẫn bằng âm thanh của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút phát cho các chủ đề dưới đây. Chúng tôi có thông tin về việc nộp tờ khai thuế của quý vị, mở một doanh nghiệp nhỏ, giữ an toàn trước những trò lừa đảo, và nhiều hơn nữa.

Thuế: sự hoạt động của thuế và vì sao chúng ta phải nộp thuế

Tìm hiểu thuế là gì, tại sao chúng ta nộp thuế và cách nộp thuế.

Media: Thuế: sự hoạt động của thuế và vì sao chúng ta phải nộp thuế
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrg4ubExternal Link (Duration: 00:01:11)

Hưu bổng: hưu bổng là gì và tại sao nó lại quan trọng

Tìm hiểu hưu bổng là gì và tại sao nó lại quan trọng.

Media: Hưu bổng: hưu bổng là gì và tại sao nó lại quan trọng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrm76yExternal Link (Duration: 00:00:45)

Học tập ở Úc

Tìm hiểu về những gì quý vị cần biết khi du học tại Úc.

Media: Học tập ở Úc
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4obt5aExternal Link (Duration: 00:00:27)

Bắt đầu công việc đầu tiên

Tìm hiểu số hồ sơ thuế (TFN) là gì, tại sao quý vị cần số hồ sơ thuế và làm thế nào cất giữ nó cho an toàn.

Media: Bắt đầu công việc đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4kpmExternal Link (Duration: 00:00:50)


Tìm hiểu về những điều có thể quý vị cần biết khi bắt đầu công việc đầu tiên, bao gồm điền đơn khai báo số hồ sơ thuế (TFN), mức thuế quý vị phải trả và tiền hưu bổng.

Media: Bắt đầu công việc đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz43c7External Link (Duration: 00:01:38)


Tìm hiểu để biết quý vị là một nhân viên hay nhà thầu và các quyền và nghĩa vụ của mình tại nơi làm việc.

Media: Bắt đầu công việc đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz9kqhExternal Link (Duration: 00:01:01)

Nộp tờ khai thuế đầu tiên

Tìm hiểu để biết về thủ tục nộp tờ khai thuế.

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizr4gtExternal Link (Duration: 00:00:55)


Tìm hiểu về ai cần nộp tờ khai thuế, tại sao, khi nào và cách quý vị cần nộp tờ khai thuế, và quý vị cần bao gồm thông tin gì trong tờ khai thuế.

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizfqsxExternal Link (Duration: 00:02:01)


Tìm hiểu để biết quý vị cần kê khai những khoản thu nhập và xin những khoản khấu trừ nào trong tờ khai thuế của mình.

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizf7f1External Link (Duration: 00:01:14)

Mở một doanh nghiệp riêng

Tìm hiểu về những điều quý vị cần biết trước khi mở một doanh nghiệp, chẳng hạn như nhận biết đó là sự hoạt động kinh doanh hay là một sở thích và cách chọn đúng cấu trúc cho doanh nghiệp.

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrcuhbExternal Link (Duration: 00:01:17)


Tìm hiểu về cách thức đăng ký doanh nghiệp, xin một số hồ sơ thuế (TFN), số doanh nghiệp Úc (ABN) và đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và các loại thuế khác.

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrprckExternal Link (Duration: 00:01:33)


Tìm hiểu về làm báo cáo và nộp thuế, hồ sơ khai thuế của quý vị, làm và nộp các báo cáo hoạt động và xin các khoản khấu trừ và chước giảm cho doanh nghiệp.

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqmdoExternal Link (Duration: 00:01:36)


Tìm hiểu về việc trả lương cho nhân viên, các đơn khai báo số hồ sơ thuế (TFN), phần tiền chủ giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG), trả tiền hưu bổng, Single Touch Payroll (STP) (bảng lương gộp) và trả tiền cho các nhà thầu.

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqatiExternal Link (Duration: 00:01:43)


Tìm hiểu về việc lưu giữ hồ sơ kinh doanh.

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrxit9External Link (Duration: 00:00:25)

Giữ an toàn để tránh các vụ lừa đảo

Tìm hiểu về cách giữ an toàn để tránh các vụ lừa đảo.

Media: Giữ an toàn để tránh các vụ lừa đảo
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizdg3cExternal Link (Duration: 00:00:42)

Nhận trợ giúp

Tìm hiểu về cách quý vị có thể nhận trợ giúp

Media: Nhận trợ giúp
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4obxxmExternal Link (Duration: 00:01:26)

Xem thêm:

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Authorised by the Australian Government, Canberra.

QC70972