ato logo
Search Suggestion:

Các khoản khấu trừ cho doanh nghiệp nhỏ

Last updated 15 September 2021

Quý vị không thể yêu cầu một khoản khấu trừ cho hầu hết các chi phí phát sinh trong vận hành doanh nghiệp, ví dụ như tiền công cho nhân viên, chi phí tiếp thị, và các chi phí tài chính doanh nghiệp.

Hãy nhớ rằng - quý vị không thể yêu cầu các chi phí riêng tư và đảm bảo quý vị giữ hồ sơ hỗ trợ yêu cầu khấu trừ của mình.

Tôi có thể yêu cầu các chi phí di chuyển cho công việc nào?

Nếu quý vị hoặc nhân viên của quý vị đi lại cho mục đích công tác, quý vị có thể yêu cầu khấu trừ:

  • vé máy bay, tàu hỏa, tàu điện, xe buýt hay chi phí taxi
  • chi phí chỗ ở và chi phí bữa ăn cho chuyến đi công tác qua đêm - một số chi phí công tác của nhân viên có thể chịu thuế phụ bổng.

Tôi có thể khấu trừ phí tổn của một số tài sản ngay lập tức không?

Trong khung chiết giảm toàn bộ chi phí tạm thời, quý vị có thể khấu trừ ngay phần kinh doanh của chi phí tài sản khấu hao mới hoặc đã qua sử dụng đủ điều kiện.

Những tài sản đủ điều kiện này phải được giữ trước tiên và sử dụng hoặc được lắp đặt để sẵn sàng sử dụng lần đầu cho mục đích chịu thuế, trong khoảng thời gian từ 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Xem thêm:

Nếu khung chiết giảm toàn bộ chi phí tạm thời không áp dụng, trong khung khấu trừ thẳng tài sản, quý vị có thể khấu trừ ngay phần kinh doanh của chi phí tài sản khấu hao mới hoặc đã qua sử dụng đủ điều kiện. Chi phí của mỗi tài sản đủ điều kiện phải nhỏ hơn ngưỡng áp dụng cho giai đoạn mà tài sản đó được sử dụng lần đầu tiên hoặc được cài đặt sẵn sàng để sử dụng:

  • 150,000 Úc kim - từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 và được mua trong khoảng thời gian từ 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
  • 30,000 Úc kim - từ 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) ngày 2 tháng 4 năm 2019 đến ngày 11 tháng 3 năm 2020
  • 25,000 Úc kim - từ ngày 29 tháng 1 năm 2019 đến trước 7h30 tối (Giờ ban ngày miền Đông Úc) ngày 2 tháng 4 năm 2019
  • 25,000 Úc kim - trước ngày 29 tháng 1 năm 2019

Xem thêm:

Tôi có thể yêu cầu khấu trừ những gì nếu tôi kinh doanh tại nhà?

Nếu quý vị điều hành kinh doanh tại nhà, hoặc việc kinh doanh quý vị đặt tại nhà, thì quý vị có thể yêu cầu khấu trừ phần liên quan tới kinh doanh của một số chi phí bao gồm lãi suất thế chấp và điện dùng.

Nếu quý vị bán căn nhà này, quý vị có thể phải trả thuế tài sản gia tăng (CGT) cho phần sử dụng cho kinh doanh và khai báo trong tờ khai thuế.

Tìm hiểu về:

QC53352