ato logo
Search Suggestion:

GST trong mua bán bất động sản

Last updated 16 July 2019

Từ 1 tháng 7 năm 2018, hầu hết những người mua:

  • khu căn hộ mới xây
  • hoặc đất có thể được sử dụng để xây dựng khu nhà ở mới ('đất thổ cư tiềm năng')

sẽ được yêu cầu trả khoản khấu trừ từ giá hợp đồng tại ngày bàn giao nhà. Khoản này được trả trực tiếp cho ATO chứ không phải cho nhà cung cấp tài sản.

Nếu quý vị đang bán bất động sản

Nếu quý vị đang bán khu căn hộ để ở hoặc đất thổ cư tiềm năng, quý vị phải:

  • thông báo cho người mua bằng văn bản (thông báo của nhà cung cấp)
  • tư vấn xem họ có cần trả số tiền khấu trừ - hay không cần trả - từ giá hợp đồng cho tài sản
  • ghi rõ số tiền khấu trừ.

Điều khoản này có thể được ghi trong hợp đồng mua bán hoặc trong một văn bản riêng, trước khi giao nhà. Hầu hết các tiểu bang đều đã cập nhật hợp đồng tiêu chuẩn có ghi bổ sung thông tin này.

Nếu quý vị nhận ra mình có sai sót trong thông báo, quý vị có nghĩa vụ phải cung cấp cho người mua một văn bản sửa đổi.

Quý vị có thể phải chịu phạt nếu quý vị không cung cấp thông báo cần thiết.

Người mua thanh toán số tiền khấu trừ trực tiếp cho ATO tại thời điểm giao nhà - thay vì cho quý vị.

Nếu quý vị đang mua bất động sản

Nếu quý vị đang mua bất động sản, cần nhớ kĩ là quý vị có một thông báo bằng văn bản tư vấn cho quý vị có cần phải thực hiện nghĩa vụ khấu trừ trên giá trị tài sản đó hay không.

Nghĩa vụ khấu trừ

Nếu quý vị có nghĩa vụ khấu trừ, quý vị phải:

  • đảm bảo quý vị có thông báo bằng văn bản từ nhà cung cấp nêu rõ việc mua bán này có phải tuân theo GST hay không
  • Mẫu đơn một: Thông báo khấu trừ GST trong mua bán bất động sản
  • Mẫu đơn hai: Xác nhận ngày bàn giao bất động sản GST
  • trả số tiền khấu trừ cho chúng tôi.

Quý vị không cần phải đăng ký GST chỉ vì quý vị có nghĩa vụ khấu trừ.

Nếu quý vị không chắc chắn hoặc cần tư vấn thêm về thông tin trong thông báo của nhà cung cấp, quý vị nên liên hệ với chúng tôi hoặc chuyên gia thuế của quý vị để nhận được lời khuyên.

Quý vị có thể phải chịu phạt nếu quý vị không nộp các mẫu đơn và thanh toán cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không xử phạt khi quý vị có lý do dựa vào thông báo từ nhà cung cấp. Tuy nhiên, nếu quý vị biết một nhà cung cấp đã đăng ký GST và họ đang bán các khu căn hộ mới xây chưa được bán trước đó thì không có lý do gì để không khấu trừ và trả một khoản tiền cho chúng tôi khi bàn giao nhà.

Sử dụng người đại diện

Nếu quý vị ủy quyền cho người đại diện thay mặt quý vị nộp các mẫu đơn này, quý vị phải cung cấp cho họ một văn bản xác nhận có chữ ký.

Lưu ý: Luật sư bất động sản không thể cung cấp lời khuyên GST trừ phi họ là đại diện thuế hoặc đại diện BAS

Xem thêm:

Xem thêm bằng tiếng Anh:

QC59689