ato logo
Search Suggestion:

Phần tiền chủ nhân giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG withholding)

Last updated 7 April 2020

Với tư cách là một chủ lao động, quý vị có một vai trò trong việc giúp người nhận tiền của mình đáp ứng các khoản nợ thuế cuối năm của họ. Quý vị thực hiện việc này bằng cách thu phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG) từ khoản thanh toán mà quý vị trả cho:

  • nhân viên của quý vị
  • những công nhân khác, chẳng hạn như những người làm hợp đồng, mà quý vị có thỏa thuận tự nguyện
  • các doanh nghiệp không trích dẫn số doanh nghiệp Úc (ABN)

Một số điều cần nhớ:

  • Quý vị phải đăng ký phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó trước khi quý vị được yêu cầu giữ lại một khoản tiền từ khoản thanh toán đầu tiên.
  • Nếu quý vị không còn là chủ lao động thì quý vị nên hủy đăng ký phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó.
  • Trước khi quý vị ký kết thỏa thuận hoặc hợp đồng làm việc, quý vị cần kiểm tra xem người lao động có được phép làm việc hợp pháp tại Úc không.
  • Phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó khác với thuế bảng lương. Thuế bảng lương là thuế nhà nước.

Điều quan trọng là quý vị phải giữ hồ sơ nghiêm chỉnh.

Tìm hiểu về:

Bước tiếp theo:

Xem thêm:

QC42362