ato logo
Search Suggestion:

Hỗ trợ an sinh cho quý vị

Last updated 12 January 2020

Nếu quý vị cảm thấy quá mệt mỏi hoặc không thể theo kịp các thông tin về các nghĩa vụ thuế và hưu bổng của mình, hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể để chúng tôi có thể làm việc với quý vị nhằm tìm ra giải pháp. Sẽ không bao giờ là quá muộn để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu giúp đỡ.

Chúng tôi hiểu rằng có một loạt các yếu tố có thể ảnh hưởng đến vấn đề an sinh của quý vị, bao gồm:

  • căng thẳng, lo lắng và trầm cảm
  • các vấn đề cá nhân
  • tài chính bấp bênh
  • ốm nặng
  • vấn đề sức khỏe tâm thần
  • điều kiện kinh tế đầy thách thức
  • thảm họa thiên nhiên

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các cam kết thuế vụ và hưu bổng vì bất kỳ lý do nào trong số những lý do này, chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị để bắt nhịp lại với mọi việc, hãy gọi cho chúng tôi theo số:

  • Cá nhân 13 28 61.
  • Doanh nghiệp nhỏ 13 28 66.

Quý vị có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi hoặc quý vị có thể đề xuất một người nào đó thay mặt cho quý vị nói chuyện với chúng tôi. Quý vị cũng có thể muốn nói chuyện với chuyên gia thuế của quý vị về tình huống của quý vị và các hỗ trợ có sẵn.

Nếu quý vị không nói rành tiếng Anh và cần sự giúp đỡ của ATO, xin vui lòng gọi điện cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS National) theo số 13 14 50.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần và cần sự hỗ trợ ngay lập tức, quý vị có thể gọi điện thoại cho Beyond Blue bất cứ lúc nào theo số 1300 224 636 hoặc Lifeline qua số 13 11 14.

Xem thêm:

QC61094