Show download pdf controls
 • Paghahanap sa iyong super

  Kung nakapagtrabaho ka sa maraming tagapag-empleyo, maaaring magkaroon ka ng higit sa isang super account at ito ay maaaring nasa iba't ibang super fund.

  Kung hindi mo pa natanggap ang iyong DASP, ang iyong super fund ay maglilipat ng super money sa ATO bilang hindi kinuhang super money:

  • higit sa anim na buwan o higit pa mula nang umalis ka ng Australia, at
  • wala nang bisa ang iyong visa.

  Maaari naming hawakan ang iyong super bilang hindi nakuhang super money, garantiya ng super o sa superannuation holding account (SHA). Ito ay sama-samang tinatawag na super na hinahawakan ng ATO.

  Kung hindi ka sigurado kung nasaan ang iyong super, maaari mo itong hanapin sa pamamagitan ng:

  • paggamit ng online application system ng DASP kapag natugunan mo ang mga hinihiling para maging karapat-dapat at ibinigay mo ang iyong TFN
  • paggamit ng mga online service ng ATO o ng ATO app (pagkatapos lumikha ng myGov account at paglink nito sa ATO)
  • pagkontak sa amin sa pamamagitan ng telepono o email.

  Inaatasan ang mga taga-empleyo na magbayad ng mga kontribusyon sa super bawat tatlong buwan, kung kaya kailangang tanungin mo ang iyong taga-empleyo kung nabayaran ba ang lahat ng mga kontribusyon sa iyong fund bago ka magsumite ng iyong aplikasyon.

   Last modified: 23 Jul 2020QC 63260