Show download pdf controls
 • Tulong sa online application system ng DASP

  Ang sumusunod na paksa ay tutulong sa iyo kapag ginagamit mo ang online application system ng DASP:

  Paglikha ng ibinabahaging sekreto

  Noong una mong ipinasok ang iyong impormasyon sa online na application system ng DASP, hihilingin ka na gumawa ng isang "ibinahaging sekreto" sa pamamagitan ng pagpili ng tanong at pagbibigay ng iyong sagot. Sa anumang panahong muli mong bibisitahin ang system, kailangan mong sagutin nang wasto ang tanong.

  Nilalayon nitong hadlangan ang mga di-awtorisadong tao sa pagtingin sa iyong aplikasyon. Para sa karagdagang seguridad, ang iyong tanong at sagot ay itatabi sa system gamit ang encrypted na format.

  Kapag nililikha mo ang iyong ibinihaging sekreto, may 10 tanong na maaari mong pagpipilian. Piliin ang tanong na ikaw lang ang nakakaalam sa sagot. Ang iyong sagot ay maaaring:

  • anumang teksto mula sa 1 hanggang 20 karakter ang haba
  • na isa o maraming salita
  • kinabibilangan ng mga numero.

  Kung may ipinasok ka na ekstrang mga puwang bago, sa pagitan, o pagkatapos ng iyong sagot, babalewalain ito ng system kapag na-save ang sagot.

  Ang pinakamahalagang bagay ay matandaan mo ang iyong sagot, dahil kailangan mong ipasok ito kapag bumalik ka sa system. Bibigyan ka ng tatlong pagkakataon na mag-type ng tamang sagot kung gusto mong muling magpasok ng impormasyon sa system.

  Nakalimutan ang sagot sa iyong ibinahaging sekreto?

  Maaari mo kaming kontakin sa pamamagitan ng telepono o email kung nakalimutan mo ang sagot sa iyong ibinahaging sekretong tanong.

  Kung mag-e-email ka sa amin, dapat mong ibigay ang iyong:

  • buong pangalan – pangalan, gitnang pangalan at apelyido
  • petsa ng kapanganakan
  • email address at numero ng telepono
  • bansa ng pasaporte
  • numero ng pasaporte
  • tax file number (TFN) – opsyonal ito; subalit, ang pagbibigay nito ay tutulong sa paghahanap ng iyong account at pagproseso ng iyong kahilingin
  • pinakahuling address sa Australia
  • pangalan ng super fund (kung alam).

  Tandaan: Ang email ay isang di protektadong channel at maaaring tatagal nang 28 araw bago ka makatanggap ng tugon.

  Impormasyon na kailangan mong ibigay kasama ng iyong aplikasyon

  Kung mag-aapply ka gamit ang online na application system ng DASP, kailangan mong magbigay ng iyong:

  • pangalan, petsa ng kapanganakan at iba pang mga personal na detalye
  • email address
  • bansa ng pasaporte
  • numero ng pasaporte
  • TFN (opsyonal)
  • mga detalye ng super account, kabilang ang Australian business number (ABN) ng iyong super fund (provider) – gagamitin mo ang system upang hanapin ang ABN batay sa pangalan ng fund.

  Kung may anumang rekord ka ng iyong super, awtomatikong ipapakita ng system ang aplikasyon para sa bawat super account na nakita sa panahon ng paghahanap. Kailangan mong magbigay hangga't maaari ng karagdagang impormasyon, kabilang ang numero ng super fund, pagkakakilanlan ng kliyente ng fund at ang petsa na sumali ka sa fund. Ang iyong mga superannuation statement ay tutulong sa iyong mahanap ang impormasyong ito.

  Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga kinakailangang impormasyon para sa mga aplikasyon na direktang isinagawa sa iyong super fund sa pamamagitan ng pagkumpleto ng papel na form, sumangguni sa Application for a departing Australia superannuation payment form (Form sa aplikayon para sa departing Australia superannuation payment) (NAT 7204).

  Kung hindi mo alam ang ABN ng iyong super fund, maaari mong gawin ang alinman sa:

  • pagkontak nang direkta sa fund
  • paggamit sa Super Fund Lookup upang hanapin ang pangkoreong address at ABN ng fund.

  Iyong TFN (opsyonal)

  Hindi mo kailangang magbigay ng iyong Australian tax file number (TFN), subalit, kung ipapasok mo ang iyong TFN sa DASP Online, maghahanap ang system ng iyong mga super account at ipapakita niya ito upang ma-claim mo ang iyong pera.

  Kung hindi ka magbibigay ng iyong TFN, kailangan mong magbigay ng mga detalye ng iyong mga super account upang maisagawa ang iyong aplikasyon.

  Maaari mong mahanap ang iyong TFN sa:

  • notice of assessment (NOA, abiso ng pagtatasa) ng iyong income tax
  • anumang sulat na ipinadala namin sa iyo
  • mga kopya ng mga buod ng pagbabayad na mula sa iyong tagapag-empleyo.

  Kung mayroon kang rehistradong ahente ng buwis, maaari mo silang hilingan ng iyong TFN.

  Kung hindi mo pa rin mahahanap ang iyong TFN, maaari mong gawin ang alinman sa:

  • tawagan kami sa telepono sa 13 28 61 o +61 2 6216 1111 mula sa ibayong-dagat – kailangan mong magbigay ng impormasyon para sa layunin ng beripikasyon bago namin talakayin ang iyong mga personal na detalye
  • kumpletuhin ang form na Tax file number – application or enquiry for an individual living outside Australia (Tax file number – aplikasyon o tanong para sa indibidwal na naninirahan sa labas ng Australia) at ibalik ito sa amin.

  Hindi tamang impormasyon sa visa

  Ang screen ng Impormasyon sa visa ay magpapayo sa iyo kung mayroon ka o hindi kailanman nagkaroon ng WHM na visa.

  Kapag naisumite mo na ang iyong aplikasyon, ang impormasyon sa iyong visa ay ifo-forward sa iyong super fund. Gagamitin ng fund ito upang tukuyin ang angkop na rate ng buwis ng DASP.

  Kung saan ang screen sa Impormasyon sa visa ay hindi tama (halimbawa, sinabi ng screen na nagkaroon ka ng WHM na visa pero hindi ka kailanman nagkaroon talaga ng WHM na visa), huwag isumite ang iyong online na aplikasyon.

  Kailangang mong mag-email sa GCN.admin@homeaffairs.gov.au upang makapagsiyasat sila sa iyong impormasyon sa visa at mag-email siya sa iyo at iyong super fund ng Certification of Immigration Status na nagpapakita ng mga tamang detalye sa visa.

  Kung ang iyong impormasyon sa visa ay hindi pa rin tama sa sertipiko, maaari mong kontakin ang Home AffairsExternal Link sa pamamagitan ng sagot na email. Kailangan mo ring kontakin ang iyong super fund upang malaman nila na kinokontak mo ang Home Affairs dahil sa hindi tamang impormasyon sa visa.

  Maaari ka pa ring magsumite ng iyong aplikasyon sa pamamagitan ng DASP Online pagkatapos na iwasto ng Home Affairs ang iyong impormasyon sa visa. Subalit, siguraduhin na ang iyong impormasyon sa visa sa screen ng Impormasyon sa visa ay tama bago mo isumite ang iyong aplikasyon.

  Bilang alternatibo, maaari kang magpadala ng nakumpletong papel na Application for a departing Australia superannuation payment form (Form sa aplikayon para sa departing Australia superannuation payment) (NAT 7204) nang direkta sa iyong super fund.

  Tandaan: Kung ang impormasyon sa visa sa DASP Online o sa Certification of Immigration Status mula sa Home Affairs ay hindi tama at isinumite mo pa rin ang iyong aplikasyon, maaari kang mapatawan ng buwis sa maling rate ng buwis ng DASP dahil gagamitin ng iyong super fund ang impormasyon sa visa na ibinigay sa pagkalkula ng buwis.

  Kung ang isang tagapamagitan ay mag-aapply para sa DASP sa iyong ngalan sa pamamagitan ng DASP Online, ipapakita rin sa kanila kung nagkaroon ka o hindi nagkaroon ng WHM na visa. Siguraduhing hawak mo ang tamang impormasyon sa visa at isumite lang ang aplikasyon na para sa iyo kung tama ang mga detalye. Kung ang iyong impormasyon sa visa ay hindi tama, maaari kang singilin ng hindi wastong rate ng buwis ng DASP.

  Ang mga tagapamagitan ay hindi makakagawa ng mga pagtatanong tungkol sa impormasyon sa visa sa Home Affairs sa ngalan mo, maliban kung bibigyan mo sila ng awtorisasyon sa Home Affairs na gawin ito.

  Tingnan rin:

  Kung hindi mahanap ng iyong DASP Online ang iyong super

  Kung alam mo na may super ka, pero hindi ito mahanap ng online na application system ng DASP, maaari mong piliin ang Idagdag ang aplikasyon sa pahina ng Magdagdag ng aplikasyon. Magsimula ng aplikasyon gamit ang Australian business number (ABN) na pagmamay-ari ng fund na humahawak sa iyong super.

  Kung hindi ka sigurado sa ABN ng iyong super fund, maaari mo itong tingnan sa statement ng fund o sa Super Fund LookupExternal Link.

  Muling pagpasok ng impormasyon sa online system

  Upang muling magpasok ng impormasyon sa online na application system ng DASP, kailangan mong magbigay ng iyong mga personal na detalye at sagutin ang ibinabahaging sekretong tanong na iyong nilikha.

  Upang makita ang iyong mga umiiral na aplikasyon, kailangan mong ipasok ang eksaktong parehong mga personal na detalye (TFN, pangalan, mga detalye ng passport at petsa ng kapanganakan) na iyong ginamit noong in-access mo ang system sa unang pagkakataon. Kung ibinigay mo ang iyong TFN sa unang pagkakataon, kailangan mo itong ibigay muli kapag muling nagbibigay ng impormasyon sa system. Kung hindi mo ibinigay ang iyong TFN sa unang pagkakataon, hindi mo ito dapat ibigay sa susunod na pagkakataon.

  Kung hindi ka magbibigay ng eksaktong parehong mga detalye, makakapaglikha ka pa rin ng bagong aplikasyon, pero hindi mo makikita ang mga umiiral na aplikasyon.

  Pagtingin sa mga aplikasyon na iyong nilikha

  Ang pahina ng Mga aplikasyon sa pagbabayad ay nagpapakita ng buod ng mga aplikasyon na iyong nilikha. Ipapakita ang mga aplikasyon batay sa kanilang kalagayan:

  • isinumite – kung naipadala na ito sa tagahawak ng iyong super
  • tinanggihan – kung tinanggihan ng fund ang aplikasyon
  • bagong aplikasyon – kung nilikha mo pero hindi pa naisumite ang aplikasyon
  • hindi ifo-forward – kung pinili mong i-hold ang aplikasyon
  • inilipat – kung tinanggihan ng fund ang aplikasyon dahil inilipat ito ng iyong super sa ibang fund, o sa amin.

  Kahit na maaari kang muling pumasok sa system at tingnan ang mga aplikasyon na iyong isinumite, hindi mo masasabi kung pinroseso ng iyong super fund ang aplikasyon.

  Sa pangkalahatan, ipoproseso ng super fund ang aplikasyon sa loob ng 28 araw, maliban kung nangangailangan sila ng mas maraming impormasyon mula sa iyo. Kontakin nang direkta sa fund para sa mga tanong tungkol sa aplikasyon.

  Kung ang aplikasyon na iyong na-save o isinumite ay hindi ipapakita, mas malamang na ipinasok mo ang ibang mga personal na detalye na orihinal mong ipinasok nang in-acces mo ang system ngayon.

  Kung kailangan mong baguhin ang iyong aplikasyon

  Kapag ang aplikasyon ay isinumite sa iyong fund, lilitaw ito sa pahina ng Mga isinumiteng aplikasyon sa online na application system ng DASP. Maaari itong tingnan, pero hindi mababago. Kung kaya't tingnan ang mga detalye nang mabuti bago mo isumite ang aplikasyon.

  Upang magsagawa ng mga pagbabago, kailangan mong kontakin nang direkta ang iyong fund. Ang mga detalye ng pagkontak sa fund ay ipinapakita rin sa pahina ng Mga isinumiteng aplikasyon.

  Posibleng tingnan ang i-update ang mga aplikasyon na iyong na-save sa DASP Online bago mo ito isumite sa iyong fund or sa amin. Upang ma-access ang aplikasyon, kailangan mong sagutin ang ibinahaging sekreto na iyong nilikha noong nag-save sa aplikasyon.

  Mga panahon sa pagtugon at pagproseso

  Beripikasyon ng pagiging karapat-dapat

  Karaniwang tatagal ng 45 segundo para magsagawa ang system ng online na pagsusuri at upang hanapin ang iyong super. Siguraduhin na ipinasok mo ang eksaktong parehong detalye na nasa iyong pasaporte upang makilala ka namin.

  Online na aplikasyon

  Ang mga online na aplikasyon ay tatagal nang mga 30 minuto upang makumpleto.

  Pagsusuri sa progreso ng iyong aplikasyon

  Ang pamantayan ng serbisyo para sa pagproseso ng DASP ay 28 araw mula nang una mong isinampa ang iyong nakumpleto aplikasyon.

  Kung, pagkatapos ng 28 araw, hindi mo pa natanggap ang iyong DASP, at ang iyong super money ay hinahawakan ng iyong fund, kontakin nang direkta ang iyong super fund upang magtanong tungkol sa progreso ng iyong aplikasyon.

  Kung, pagkatapos ng 28 araw, hindi mo pa natanggap ang iyong DASP, at ang iyong superannuation money ay hinahawakan namin, kontakin kami tungkol sa progreso ng iyong aplikasyon.

  Kapag nagsasampa ng iyong online na aplikasyon ng DASP, kung hinahawakan namin ang iyong super money, magpapakita ang iyong aplikasyon ng 'Kabayara ng hindi kinuhang superannuation money', 'Garantiya ng superannuation' o 'Superannuation holding accounts reserve' sa halip ng pangalan ng super fund.

  Tandaan: Ang online na application system ng DASP ay nagpapahintulot sa iyo na muling pumasok sa system upang tingnan ang iyong aplikasyon pero hindi ito nagbibigay sa katayuan o progreso ng iyong aplikasyon.

  Iba pang mga bagay

  Pag-apply para sa super ng isang namatay na pansamantalang residente

  Kung naniniwala ka na maaaring karapat-dapat ka na tumanggap ng mga benepisyo ng super ng isang namatay na pansamantalang residente, hindi mo magagamit ang application system upang mag-apply. Magagamit lang ang system ng:

  • mga pansamantalang residente upang mag-apply para sa sarili nilang super
  • mga tagapamagitan ng DASP na binigyan ng awtorisasyon upang mag-apply sa ngalan ng kanilang mga kliyente na pansamantalang residente.

  Upang mag-apply para sa super na hinahawakan ng fund para sa isang namatay na pansamantalang residente, kontakin nang direkta ang fund.

  Kung naniniwala ka na karapat-dapat ka upang kunin ang super na hinahawakan namin para sa isang namatay na pansamantalang residente, kailangan mong kumpletuhin ang form ng super na hinahawakan ng ATO.

  Tingnan rin:

  Hindi ka makakasumite ng iyong aplikasyon bago umalis sa Australia

  Kung nasa Australia ka pa rin, o may hinahawakan kang aktibong visa, maaari kang magsimula at mag-save ng aplikasyon sa DASP gamit ang online na application system, pero hindi mo ito maisusumite hanggang sa karapat-dapat ka nang mag-apply.

  Bawat pagkakataon na mag-aaccess ka sa system, kailangan mong ipasok na parehong eksakto ang iyong mga personal na detalye kagaya sa mga nagdaang pagkakataon.

  Kung umalis ka na sa Australia pero may-bisa pa rin ang iyong visa

  Kung umalis ka na sa Australia, hindi mo maisusumite ang aplikasyon sa DASP kung kasalukuyan pa rin ang iyong pansamantalang panresidenteng visa.

  Para sa karagdagang impormasyon sa katayuan ng iyong visa, bumisita sa website ng Home Affairs.

  Pagbabalik sa Australia sa kalaunan gamit ang bagong visa

  Ang pagkuha ng DASP ay hindi makakaapekto sa anumang aplikasyon sa visa sa hinaharap.

  Permanenteng pagbabalik sa Australia

  Kung nakabalik ka na sa Australia bilang permanenteng residente at inilipat ng iyong super fund ang iyong super sa amin bilang 'nakaraang pansamantalang residente - hindi nakuhang super', maaari mong gawin ang alinman sa:

  • ilipat pabalik ang pera na ito sa super fund ng Australia
  • mag-apply para direkta itong ibayad sa iyo, kung natugunan mo ang lahat ng mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.

  Alinman sa ito, ang kabayaran ay ituturing pa ring DASP at ipapataw ang ankop na rate ng buwis ng DASP.

  Upang ilipat ang iyong super pabalik sa telepono ng super fund, tawagan ang aming linya sa mga tanong tungkol sa superannuation sa 13 10 20.

  Upang mag-apply para sa DASP, kung nakabalik ka na nang permanente sa Australia, gamitin ang Application for payment of ATO-held superannuation money (Aplikasyon para sa pagbabayad ng superannuation money na hinahawakan ng ATO) (NAT 74880) at direktang ipadala ito sa amin.

  Tingnan rin:

  Kontakin kami

  • bumisita sa ato.gov.au/departaustralia
  • tawagan kami  
   • sa 13 10 20 sa pagitan ng 8.00am at 6.00pm Lunes hanggang Biyernes kung ikaw ay nasa Australia
   • sa +61 2 6216 1111 sa pagitan ng 8.00am at 5.00pm Lunes hanggang Biyernes (Eastern Standard Time ng Australia o Eastern Daylight-saving Time) at humiling na makipag-usap sa tanggapan ng mga pagtatanong tungkol sa Superannuation kung ikaw ay nasa labas ng Australia
   • Kung hindi ka nagsasalita nang mabuti ng Ingles at kailangan mo ng tulong mula sa ATO, tawagan ang Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-interpret sa 13 14 50.
   • Kung bingi ka, o nahihirapan sa panghihina ng pandinig o pananalita, kontakin kami sa pamamagitan ng National Relay Service (NRS) sa mga numero na nakalista sa ibaba   
     
    • Sa mga gumagamit ng TTY, tumawag sa 13 36 77, at hilingin ang numero ng ATO na iyong kinakailangan
    • Sa mga gumagamit ng Speak and listen (Speech-to-speech relay), tumawag sa 1300 555 727 at hilingin ang numero ng ATO na iyong kinakailangan.
  • mag-email sa amin sa DASPmail@ato.gov.au  
   • Kung mag-e-email ka sa amin, dapat mong ibigay ang lahat ng mga sumusunod na detalye upang iwasan ang anumang pagka-antala ng iyong aplikasyon sa DASP  
    • buong pangalan – pangalan, gitnang pangalan at apelyido
    • petsa ng kapanganakan
    • email address at numero ng telepono
    • bansa ng pasaporte
    • numero ng pasaporte
    • tax file number (TFN) – opsyonal ito; subalit, ang pagbibigay nito ay tutulong sa paghahanap ng iyong account at pagproseso ng iyong kahilingin
    • pinakahuling address sa Australia
    • pangalan ng super fund (kung alam)
    • paglalarawan ng kamalian kapag ginagamit mo ang online na application system ng DASP
   • Tandaan: Ang email ay isang di protektadong channel at maaaring tatagal nang 28 araw bago ka makatanggap ng tugon.
  • sumulat sa amin sa:

  Australian Taxation Office
  PO Box 3100
  Penrith NSW 2740
  Australia

  • Bumisita sa website ng Home Affairs – para sa karagdagan pang impormayon tungkol sa mga visa at sa Certification of Immigration Status.
   Last modified: 23 Jul 2020QC 63260