ato logo

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိအခြန္ - သင္ သိရွိရန္လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား

Last updated 21 September 2021

သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ အသစ္ေရာက္ရွိလာသူျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စကားမွာ သင္၏ ဒုတိယဘာသာစကားျဖစ္လွ်င္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ဤသံုးသပ္ခ်က္ က ကူညီေျဖဆိုေပး မည္ျဖစ္သည္။ ဤထုတ္ေဝမႈကို သင္ ႏွစ္သက္ေသာဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သင့္အေနျဖင့္ ဤအခ်က္အလက္မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို သယ္ရလြယ္ေသာ စာရြက္ပံုစံျဖင့္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏိုင္ပါ သည္ – ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိအခြန္ - သင္ သိရွိရန္လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ား (PDF, 427KB)။This link will download a file

ဤလမ္းညႊန္ထဲတြင္ -

အဘယ့္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခြန္ေပးရသနည္း

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္၊ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပံ့ပိုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ - ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ား) ကို ရရွိခံစားရပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအခြန္ရံုး (ATO) မွ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္ ဤအခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံပါသည္ -

 • က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
 • ပညာေရး
 • ကာကြယ္ေရး
 • ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ သံလမ္းမ်ား
 • လူမႈဖူလံုေရး၊ ကပ္ေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အၿငိမ္းစားလစာမ်ားအတြက္ ေပးေငြမ်ား

သင္ စတင္အလုပ္မလုပ္မီ

ဤက႑တြင္ -

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္

သင္သည္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ စတင္အလုပ္မလုပ္မီ Department of Home Affairs မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ Home Affairs မွ သင့္အား ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္ဗီဇာမ်ားက အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးသည္အပါအဝင္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

ေနာက္အဆင့္ -

 • Home AffairsExternal Link (ျပင္ပဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္လင့္ခ္မ်ား)

Tax file number (အခြန္ဖိုင္နံပါတ္) တစ္ခု ရရွိရန္

သင္၏ tax file number (TFN) ဆိုသည္မွာ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ ရည္ညႊန္းနံပါတ္ျဖစ္သည္။ TFN တစ္ခု အခမဲ့ ရရွိႏုိုင္သည္။

သင့္အေနျဖင့္ စတင္အလုပ္မလုပ္မီ သို႔မဟုတ္ အလုပ္စတင္လုပ္ၿပီးမၾကာမီ တြင္ TFN တစ္ခု ရရွိရမည္၊ သို႔မဟုတ္ပါက အခြန္ပို၍ေပးရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ဦးခ်င္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ကိစၥမ်ားအတြက္ TFNs ထုတ္ေပးပါသည္။

သင္၏ TFN ေလွ်ာက္ထားပံုမွာ သင့္အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။

သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္သည့္အခါ သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

သင္၏ TFN ေလွ်ာက္လႊာကို စီမံျပင္ဆင္ရန္ 28 ရက္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး သင္၏ TFN ကို သင္၏လိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ပါမည္။

သင္၏ TFN ကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ ယင္းကို လံုၿခံဳစြာသိမ္းဆည္း ၿပီး အျခားမည္သူ႔ကိုမွ် ေပးမသံုးျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေနာက္အဆင့္ -

Australian business number (ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ စီပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ နံပါတ္) (ABN) မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္သည္

Australian business number (ABN) တစ္ခု ရရွိရန္ မည္သူကိုမွ် မသတ္မွတ္ထားပါ သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ပါ။ ABN တစ္ခုရွိျခင္းမွာ သင္သည္ -

 • သင့္ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည္
 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သင့္ကိုယ္ပိုင္အခြန္ ေပးရမည္
 • သင္၏ကိုင္ပိုင္သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာအတြက္ ေပးရန္ လိုအပ္ႏုိင္သည္
 • သင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရပါက သင့္ကို အာမခံမရရွိႏုိင္ပါ။

ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

သင္ စတင္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ

ဤက႑တြင္ -

Tax file number ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း

သင္ စတင္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ သင့္အလုပ္ရွင္မွ သင္၏ TFN ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔အား ေျပာျပရန္ သင့္အား Tax file number declaration (အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ ေၾကညာခ်က္) တစ္ခု ျဖည့္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။

၎တို႔မွ သင့္အေနျဖင့္ အခြန္မည္မွ်ေဆာင္ရမည္ကို တြက္ခ်က္ရန္ ဤေၾကညာခ်က္ကို အသံုးျပဳပါသည္။ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ျဖည့္စြက္ရန္ သင့္မွာ အခ်ိန္ 28 ရက္ရွိၿပီး ၎ကို သင့္အလုပ္ရွင္အား ေပးပါ။ သင္မျဖည့္စြက္ပါက ၎တို႔သည္ သင္၏လစာမွ အခြန္အတြက္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္မည္ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ အခြန္ကိစၥမ်ားအတြက္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ပါက သင္၏ေၾကျငာခ်က္ကို ျဖည့္စြက္သည့္အခါ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ပမာဏတစ္ခု ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ၏ ပထမ $18,200 အတြက္ အခြန္ေဆာင္စရာ မလိုပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးထံမွ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ပမာဏတစ္ခုသာ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။ သင့္မွာ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးထက္ပို၍ ရွိပါက လစာ သို႔မဟုတ္ လုပ္အားခ အျမင့္ဆံုးေပးသည့္ အလုပ္ရွင္ထံမွ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ပမာဏတစ္ခု ေတာင္းဆိုသင့္သည္။

ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

အခြန္ေပးျခင္း

သင့္အလုပ္ရွင္မွ သင့္အား လစာ သို႔မဟုတ္ လုပ္အားခ ေပးသည့္အခါ အခြန္အတြက္ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီကို ပို႔ေပးပါသည္။ သင္၏လစာရွင္းတမ္းစာရြက္မွ သင္ အခြန္မည္မွ်ေပးေဆာင္ရသည္ကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္အဆံုးတြင္ သင္၏ဝင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း သို႔မဟုတ္ ေပးေငြ မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ သင္၏အလုပ္ရွင္ထံမွရရွိသည့္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြႏွင့္ အခြန္အတြက္ ၎တို႔ မည္မွ်ုျဖတ္ထားသည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလိမ့္မည္။ သင္၏ဝင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို myGov မွတစ္ဆင့္ ATO online services တြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

သင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ ပမာဏမွာ ေအာက္ပါတို႔ေပၚတြင္ မူတည္သည္ -

အခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဘဏ္အေကာင့္မွေပးေခ်ျခင္းထက္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းကို ပိုႏွစ္သက္သည္။ ၎တုိ႔က ေအာက္ပါတို႔ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်င္ ယင္းမွာ အဆင္ေျပပါသည္ -

 • သင့္ကို ေပးေခ်သည့္ေငြမွ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
 • အခြန္ မည္မွ်ျဖတ္ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ လစာရွင္းတမ္းစာရြက္မ်ား သင့္ကိုေပးျခင္း
 • သင့္ကိုယ္စား သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးျခင္း (သင့္မွာ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာ ရပိုင္ခြင့္ရွိလွ်င္)။

သင္သည္ TFN တစ္ခုမရွိမီ အလုပ္စတင္အလုပ္လုပ္ပါက သင့္မွာ TFN တစ္ခုရရွိရန္ အခ်ိန္ 28 ရက္ ရွိၿပီး ၎ကို သင့္အလုပ္ရွင္ကို ေပးပါ။ သင့္မွာမရွိပါက သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင္၏လစာမွ အခြန္အတြက္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္သည္။

ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာ

သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာ (သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာ) ဆိုသည္မွာ သင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြင္း သင္၏အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္ကိုပံ့ပိုးရန္ စုထားသည့္ ေငြျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သစ္တစ္ခု စတင္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာ မည္သို႔အလုပ္လုပ္သည္ႏွင့္ သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။

သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာေငြကို သင့္လစာအျပင္ အပိုေဆာင္းေပးသည္။ သင္သည္ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစား လစာရရွိရန္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါက သင့္အလုပ္ရွင္မွ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာရန္ပံုေငြ အေကာင့္ ထဲသို႔ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုတို႔သည္ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာရန္ပံုေငြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ယင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေပးေခ်ရသည္။

သင္၏ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာအေကာင့္ထဲသို႔ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစား လစာေပးေခ်မႈမ်ား မွန္ကန္စြာ ေပးေခ်မႈရွိမရွိေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္ သင္၏ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာပို ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္ အေရးႀကီး သည္။

ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပရမည့္ သင္၏ဝင္ေငြစာရင္း

ဤက႑တြင္ -

အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပရမည့္ ဝင္ေငြစာရင္းကို မည္သူတို႔ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သနည္း။

တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ သင္သည္ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပရမည့္ ဝင္ေငြစာရင္းကို ဤသို႔ျဖစ္ပါက တင္ျပရမည္ -

 • အခြန္ႏွစ္ (ဇူလိုင္လ 1 ရက္ေန႔မွာ ဇြန္လ 30 ရက္) အတြင္း သင့္လစာမွ ျဖတ္ယူထားေသာ အခြန္ရွိခဲ့လွ်င္
 • (ၾသစေၾတးလ်အစိုးရမွေပးသည့္ ေငြအခ်ိဳ႕အပါအဝင္) သင္ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြမွာ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ပမာဏထက္ မ်ားေနခဲ့လွ်င္
 • သင္သည္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး (အေျခခ်ေနထိုင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ေကာက္ခံထားသည့္အခြန္ ဝင္ေငြကို ခ်န္လွပ္၍) အခြန္ႏွစ္အတြင္း $1 သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ ဝင္ေငြရွိခဲ့လွ်င္
 • သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ရာသက္ပန္ သို႔မဟုတ္ အခြန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ ထြက္ခြာသြားလွ်င္။

သင့္အေနျဖင့္ အခြန္ပိုေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္မလိုအပ္ သို႔မဟုတ္ ေငြ (အခြန္ျပန္အမ္းေငြ) ျပန္ရရွိႏုိင္ မရရွိႏုိင္ကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပရမည့္ သင္၏ဝင္ေငြစာရင္းမွ သင္၏ဝင္ေငြႏွင့္ သင္ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြပမာဏကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳပါသည္။

ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

တင္သြင္းရန္ သင္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပရမည့္ ဝင္ေငြစာရင္းတစ္ခုတင္သြင္းရန္ ဤသည္တို႔ကို သင္ သိရွိရန္ လိုအပ္သည္ -

 • (ေငြသားေပးေခ်မႈမ်ားအပါအဝင္) အလုပ္မွ၊ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား၏ အတိုး သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ သင့္ဝင္ေငြပမာဏ
 • သင့္ဝင္ေငြမွ အခြန္အတြက္ ႀကိဳတင္ထုတ္ယူထားသည့္ပမာဏ (သင့္အလုပ္ရွင္က သင့္လစာမွ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံေပးပို႔သည့္ပမာဏ)
 • သင္ေတာင္းဆုိထားသည့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေထလိုက္ေသာ အခြန္ေငြမ်ားအေၾကာင္း။

ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားမွာ သင့္အခြန္ေလ်ာ့ေစရန္ သင္ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္ စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ျဖတ္ေတာက္မႈအမ်ားစုမွာ အလုပ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သင္၏ဝင္ေငြရရွိေအာင္ အေထာက္အကူေပးသည့္ တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ သင္အသုံးျပဳသည့္ေငြျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ျပႏုိင္ရမည္ -

 • ရရွိေသာဝင္ေငြႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား
 • ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ သဘာဝအားျဖင့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာမျဖစ္ရပါ
 • သင္သည္ သင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသက္ေသျပရန္ မွတ္တမ္းတစ္ခုရွိရပါမည္ (ဥပမာ ျဖတ္ပိုင္းတစ္ခု)။

သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ကုိ ဝင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ေပးရန္ လုိသည္။ ယင္းသည္ သင္မည္မွ်ဝင္ေငြရွိၿပီး သင္မည္မွ်အခြန္ေပးေဆာင္ထားသည္ကို ျပသည္။

ေနာက္အဆင့္မ်ား -

မွတ္တမ္းသိမ္းထားျခင္း

သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ ဝင္ေငြစာရင္း တင္သြင္းသည့္အခါ သင့္အေနျဖင့့္ မွန္ကန္ေသာ အခြန္ပမာဏေပးထားျခင္းရွိမရွိ သိရွိရန္ ၎ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး တြက္ခ်က္သည္။ သင့္ထံသုိ႔ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈသတိေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ၿပီး အေျဖကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိေပးပါမည္။

သင္ေတာင္းဆုိေသာ ျဖတ္ေတာက္မႈတစ္ခုခုအတြက္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ မွတ္တမ္းမ်ားကို သင္ သိမ္းထားရမည္။ သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္း တင္သြင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ဤမွတ္တမ္းမ်ားကို အနည္းဆံုးငါးႏွစ္အထိ သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဤမွတ္တမ္းမ်ား ျပသေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က သင့္ကို ေတာင္းဆုိေကာင္းေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။

myDeductions သည္ သင္၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ အဆင္ေျပေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏စမတ္ဖုန္း/ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ATO app ကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲၿပီး myDeductions အုိင္ကြန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္းကို ျဖည့္စြက္ၿပီး တင္သြင္းပါ

ဤက႑တြင္ -

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တင္သြင္းရမည္

သင္သည္ myTax ကုိ အသုံးျပဳ၍အြန္လုိင္းမွလည္းေကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အခြန္ကုိယ္စားလွယ္မွ တစ္ဆင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္း စာရြက္ကို ျဖည့္စြက္၍ လည္းေကာင္း တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္းသည္ ဇူလုိင္ 1 ရက္ေန႔မွ ဇြန္ 30 ရက္ေန႔အထိ ဝင္ေငြႏွစ္အက်ဳံးဝင္သည္။ သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ ဝင္ေငြစာရင္းကုိ ေအာက္တိုဘာ 31 ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား တင္သြင္းရမည္ သို႔မဟုတ္ အခြန္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္။

သင္သည္ myTax ကို အသုံးျပဳ၍ အြန္လုိင္းမွတင္သြင္းသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အခြန္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အသုံးျပဳသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသားအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သင္၏အခြန္ စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္းကို ႀကိဳတင္ျဖည့္စြက္ပါမည္။ ဥပမာ အလုပ္ဝင္ေငြႏွင့္ ဘဏ္တုိး။ လူအမ်ားစုအတြက္ ယင္းမွာ ဇူလုိင္လကုန္ေနာက္ဆုံးထား၍ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါမည္။ သင္၏အခ်က္အလက္ မ်ားကို ႀကိဳတင္ျဖည့္စြက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းသည္ သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ ဝင္ေငြစာရင္းကုိ ပို၍လြယ္ကူေအာင္ႏွင့္ ပို၍တိက်ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၎ကိုရရွိသည္ႏွင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျဖည့္စြက္ပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွန္ကန္မႈရွိမရွိစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေနသည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

myTax ကို အသုံးျပဳ၍ အြန္လိုင္းမွတင္သြင္းျခင္း

သင္သည္ myTax ကို အသုံးျပဳ၍ သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္းကို အြန္လုိင္းမွ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသည္ အြန္လုိင္းမွတင္သြင္းရန္ ျမန္ဆန္ လြယ္ကူၿပီး စိတ္ခ်လုံၿခဳံေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

myTax ကို အသုံးျပဳရန္ သင့္အေနျဖင့္ ပထမဆံုး myGov အေကာင့္တစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး သင့္အေကာင့္ကို ATO online services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုသည္။ သင္သည္ အဆက္အသြယ္အားလုံးရရွိရန္ႏွင့္ သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားမရွိေစရန္အတြက္ အခြန္တင္သြင္းခ်ိန္ (ဇူလုိင္လ 1 ရက္) မတုိင္မီ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။

သင္သည္ ATO online services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးပါက သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပသည့္ ဝင္ေငြစာရင္းကုိ တင္သြင္းရန္ myTax ကို အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ေနာက္အဆင့္ -

မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အခြန္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအသုံးျပဳ၍ တင္သြင္းျခင္း

သင့္အေနျဖင့္ သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး တင္သြင္းရန္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အခြန္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ ၎တို႔ကို ေအာက္တုိဘာလ 31 ရက္ေန႔မတုိင္မီ ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေနာက္အဆင့္ -

တင္သြင္းရန္ အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ

အခြန္တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ သင္သည္ သင့္အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္အခမဲ့ အကူအညီရရွိႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Tax Help ဝန္ေဆာင္မႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ $60,000 ခန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းေအာက္ရရွိေသာ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ သင္၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္းကို ျဖည့္စြက္ရန္ အကူအညီလိုအပ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သင္တန္းဆင္း လုပ္အားေပးမ်ားက သင့္ကို ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႔က လူမ်ားကို myTax အသုံးျပဳ၍ ၎တို႔၏အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ တင္ျပသည့္ဝင္ေငြစာရင္းကုိ ျဖည့္စြက္ရာတြင္ ကူညီၿပီး အခမဲ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါမည္။

Tax Help သည္ ႏွစ္စဥ္ ဇူလုိင္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားအားလုံးႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားစြာတြင္ ရွိပါသည္။

ေနာက္အဆင့္ -

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ပါ

သင့္ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

သင္၏ TFN သည္ သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး သင္ႏွင့္အတူ ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ကို လုံၿခဳံစြာ သိမ္းထားပါ။ သင္၏အမည္ သို႔မဟုတ္ လိပ္စာ၊ အလုပ္မ်ား ေျပာင္းသြားျခင္း၊ ျပည္နယ္ေျပာင္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားထြက္သြားလွ်င္ပင္ TFN တစ္ခုတည္းသာ ရွိပါမည္။

သင္၏ TFN ကုိ အျခားသူတစ္ေယာက္ကုိ ေပးမသုံးပါႏွင့္၊ မိတ္ေဆြ သုိ႔မဟုတ္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကိုပင္ ေပးမသုံးပါႏွင့္။ အျခားသူတစ္ေယာက္ကုိ သုံးခြင့္ျပဳျခင္း၊ ၎ကို ေပးလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ TFN ကုိ ေအာက္ပါတို႔ကုိသာ ေပးပါ -

 • သင့္အခြန္မွတ္တမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပးပါ
 • သင္အလုပ္စတင္လုပ္သည့္အခါ သင့္အလုပ္ရွင္ကို ေပးပါ သို႔ေသာ္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ထည့္မေပးပါႏွင့္။
 • သင္၏ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
 • Services Australia
 • သင္၏မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အခြန္ကိုယ္စားလွယ္
 • သင္၏ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားလစာရန္ပုံေငြ
 • Higher Education Loan Program (HELP) ကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားေခ်းေငြရယူရန္ သင္၏အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ပံ့ပိုးသူ သုိ႔မဟုတ္ တကၠသုိလ္။

သင္၏ TFN ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္၊ ခိုးယူခံရသည္ သို႔မဟုတ္ တလြဲအသုံးျပဳခံရသည္ဟု ထင္ျမင္လွ်င္ ယင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို လုံၿခဳံေအာင္သိမ္းထားပါ။ လူမ်ား၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္အသုံးျပဳသည့္အခါ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ မွတ္ထားရန္ -

 • သင္၏ myGov သုိ႔မဟုတ္ အျခားအြန္လုိင္းစကားဝွက္မ်ားကို မည္သူႏွင့္မွ် မမွ်ေဝပါႏွင့္ - (သင္အခြန္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအသုံးျပဳပါက) သင္၏ အခြန္ကိုယ္စားလွယ္က ၎တုိ႔ကို လိုအပ္လွ်င္ပင္မမွ်ေဝပါႏွင့္
 • သင္၏ TFN စကားဝွက္ သို႔မဟုတ္ အျခားအထိခိုက္မခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အီးေမးလ္မ်ားတြင္ မထည့္ပါႏွင့္။

လိမ္ညာေသာ အီးေမးလ္းမ်ား၊ ဖက္စ္မ်ား၊ စာတိုေပးပို႔မႈမ်ားႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားသည္ အလြန္လက္ခံယုံၾကည္ခ်င္စရာ ေကာင္းႏုိင္သည္။ သတိထားၿပီး မည္သူက ဆက္သြယ္သည္ကို သင္မေသခ်ာပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ လိမ္ညာမႈတစ္ခုကို စစ္ေဆးရန္ သို႔မဟုတ္ သတင္းပို႔ရန္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

ဤသည္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ -

QC63664