ato logo
Search Suggestion:

Nepali language home page

Last updated 5 April 2022

यो पृष्ठले अष्ट्रेलियामा करको बारेमा तपाईको आफ्नो अधिकार बुझ्न र कर दायित्व पूरा गर्ने जानकारी लिन मद्दत गर्दछ ।

यदि तपाईंलाई यी वेब पृष्ठ का जानकारीहरुले तपाईंको परिस्थिति बारेमा समेटेको छैन भने, वा तपाईंलाई यो कसरी लागू हुन्छ पक्का नभएमा, तपाईंले हामीबाट अझ थप मद्दतको लागि भन्न सक्नुहुनेछ।

हाम्रा केही जानकारीहरु पोर्टेबल दस्तावेज स्वरूप (Portable Document Format (PDF)) मा प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईले PDF फाइल हेर्न वा प्रिन्ट गर्नकोलागि तपाईंको कम्प्युटरमा Adobe Acrobat ReaderExternal Link हुनु आवश्यकता हुनेछ। तपाईंले Adobe को वेबसाइट बाट निशुल्कमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

हामीले तपाईहरुलाई उपयोगी जानकारी प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। तपाईंको प्रतिक्रिया, टिप्पणी र सुझावले हामीलाई तपाईं र तपाईको आफ्नो समुदायलाई सेवा गर्ने सामाग्रीहरुमा (पद्दती) सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंले आफ्नो प्रतिक्रिया diversity@ato.gov.au मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ।

यदि तपाईं लाई कर जांचको जिज्ञासा भएमा सम्पर्क गर्ने फोन:

  • व्यक्तिगत कर जिज्ञासा को – 13 28 61
  • व्यापारिक कर जिज्ञासा को – 13 28 66
  • सुपरयनियसन (Superannuation) जिज्ञासा को – 13 10 20

यदि तपाईं राम्रो अंग्रेजी बोल्नुहुन्न र ATO संग कुरा गर्न चाहँदैहुनुहुन्छ भने, अनुवाद र व्याख्या सेवा (Translating and Interpreting Service) को फोन 13 14 50 मा सम्पर्क गर्नुहोला। फोन नंम्बर खुल्ला हुने समयहरु: बिहान ८ बजे देखी दिऊँसो ६ बजे, सोमबार देखी शुक्रबार।

Individuals व्यक्तिगत

Tax essentials व्यक्तिगत

Business व्यवसाय

Superannuation (निवृतीभरण)

Audio guides अडियो गाइड - नेपालीमा

QC45363