ato logo
Search Suggestion:

Sửa chữa sai sót BAS hoặc điều chỉnh

Last updated 20 April 2021

Sửa chữa sai sót trên bản khai BAS trước đây khác với việc điều chỉnh chúng.

  • Sai sót hoặc lỗi là liên quan đến một số tiền không chính xác tại thời điểm nộp.
  • Điều chỉnh liên quan đến thương vụ bán hoặc mua đã báo cáo chính xác tại thời điểm nộp, nhưng có sự việc xảy ra sau đó đã thay đổi giá trị của GST được báo cáo.

Khi nào sửa sai sót

Ví dụ về các sai sót bao gồm:

  • Lỗi văn thư hoặc số bị đổi vị trí
  • Phân loại hàng bán hoặc mua được miễn GST thành hàng chịu thuế
  • Phân loại hàng bán hoặc mua chịu thuế thành hàng miễn GST
  • Tính nhân đôi số lượng hàng mua của quý vị.

Cách sửa sai sót

Quý vị có thể sửa sai sót trên BAS kế tiếp hoặc sửa lại BAS gốc. Điều kiện áp dụng tùy thuộc vào sai sót về tín dụng hay ghi nợ.

Nhiều sai sót liên quan đến GST và tín dụng thuế nhiên liệu có thể được sửa chữa trong BAS kế tiếp của quý vị. Nếu quý vị không thể sửa sai sót trong BAS kế tiếp thì quý vị cần phải nộp một bản sửa đổi.

Xem thêm:

Khi nào cần điều chỉnh

Khi quý vị nhận thấy sự cần thiết phải điều chỉnh, quý vị thường báo cáo nó trong tờ tường hoạt động cho giai đoạn báo cáo hiện tại của mình.

Ví dụ về thời điểm thực hiện điều chỉnh:

  • Nếu giá bán hoặc mua thay đổi
  • Nếu hàng hóa được trả lại và việc bán hàng bị hủy bỏ.

Xem thêm:

Cách thức nộp tờ khai thuế

Quý vị có thể nộp bằng cách:

Đại diện thuế hoặc BAS đã đăng ký của quý vị có thể hỗ trợ thông qua các dịch vụ trực tuyến.

Xem thêm:

QC58529