ato logo
Search Suggestion:

Những điều cơ bản về tiền hưu bổng

Last updated 27 June 2022

Hướng dẫn cơ bản về tiền hưu bổng là gì, làm thế nào để tiết kiệm tiền hưu bổng và làm gì để tiền hưu bổng ngày càng tăng.

Ở trang này

Tiền hưu bổng là gì?

Tiền hưu bổng, hay còn gọi là 'super', là tiền được chủ lao động của quý vị để riêng ra trong suốt cuộc đời đi làm của quý vị để khi nghỉ hưu quý vị sẽ sống bằng số tiền này.

Tiền hưu bổng quan trọng đối với quý vị, bởi vì số tiền dành dụm được càng lớn, thì quý vị sẽ có càng nhiều tiền để nghỉ hưu.

Quý vị chỉ có thể rút tiền hưu bổng của mình trong một số trường hợp nhất định – ví dụ, khi quý vị nghỉ hưu hoặc đủ 65 tuổi.

Tôi dành dụm tiền hưu bổng bằng cách nào?

Đối với hầu hết mọi người, chủ lao động trả – 'các khoản đóng góp' – vào một tài khoản hưu bổng cho quý vị. Chúng ta gọi đây là ‘tiền hưu bảo đảm’. Họ trả các khoản đóng góp này ngoài tiền lương và tiền công mà họ trả cho quý vị. Có các luật lệ về mức hưu bổng mà chủ lao động phải trả cho quý vị.

Kể từ ngày 1 tháng 7, 2022, chủ lao động có thể phải góp tiền hưu bổng cho quý vị bất kể quý vị được trả lương bao nhiêu mỗi tháng. Nếu dưới 18 tuổi, một tuần quý vị phải làm trên 30 giờ để hội đủ điều kiện.

Khả năng hội đủ điều kiện được thẩm định dựa vào thời điểm được trả lương hay tiền công, mà không phải khi nào có được thu nhập. Điều này có nghĩa là nếu được trả tiền vào ngày 1 tháng 7, 2022, quý vị sẽ được trả tiền hưu bổng bất kể tiền kiếm được là bao nhiêu. Luật này áp dụng cho dù phần nào của thời kỳ lương là trước ngày 1 tháng 7, 2022.

Thời gian trước và cho đến ngày 1 tháng 7, 2022, quý vị phải lãnh $450 hoặc hơn (trước thuế) một tháng niên lịch thì mới được trả tiền hưu bổng.

Luật này áp dụng bất kể quý vị làm việc thời vụ, bán thời hoặc toàn thời, hoặc nếu quý vị là người tạm trú. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị là nhà thầu được trả tiền chủ yếu cho lao động, ngay cả khi quý vị có số doanh nghiệp Úc (ABN).

Tiền được trả vào quỹ hưu bổng của tôi như thế nào?

Chủ lao động của quý vị phải trả một khoản tiền hưu bổng tối thiểu dựa trên mức hưu bổng bảo đảm hiện hành cho tiền lương làm giờ thông thường của mình. Mức này được định sẽ tăng dần trong những năm tới.

Tiền lương làm giờ thông thường là số tiền mà thông thường quý vị lãnh làm giờ thông thường, bao gồm các khoản tiền trả ngoài quy chế lương, khoản tiền thưởng nhất định, phụ cấp và một vài loại lương nghỉ phép. Các khoản tiền trả của giờ làm phụ trội thường không được tính trong tiền lương làm giờ thông thường.

Quý vị cũng có thể dùng tiền của mình để trả thêm vào tài khoản tiết kiệm hưu bổng, và đôi khi Chính phủ Úc cũng bỏ tiền vào nữa.

Nếu chủ lao động của tôi không trả đúng số tiền hưu bổng thì sao?

Hãy nói chuyện với chủ lao động của quý vị. Hãy hỏi họ:

  • mức độ thường xuyên họ trả tiền hưu bổng cho quý vị
  • họ trả vào quỹ hưu bổng nào
  • số tiền họ trả là bao nhiêu.

Quý vị cũng có thể dùng công cụ ước tính tiền hưu bổng để tính xem nếu:

  • quý vị hội đủ điều kiện được các khoản đóng góp tiền hưu bảo đảm
  • chủ lao động đang trả đúng số tiền hưu bổng cho mình.

Hãy xem bản báo cáo cho Thành viên (Member Statement) mới nhất từ quỹ hưu bổng của quý vị hoặc liên lạc quỹ này để xác định chủ lao động của quý vị có trả tiền hưu bổng cho mình.

Nếu sau đó quý vị tin rằng chủ lao động không có trả những khoản tiền hưu bổng được hưởng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số 13 10 20.

Tôi có nên cảnh giác các công ty quảng bá dịch vụ lấy tiền hưu dành dụm được ra sớm không?

Hãy cảnh giác các công ty quảng bá các chương trình lấy tiền hưu dành dụm được của quý vị ra sớm để dùng, trước khi quý vị nghỉ hưu. Các công ty quảng bá các chương trình này sẽ nói là họ có thể giúp quý vị lấy tiền hưu dành dụm được của mình cho các mục đích như để trả nợ, mua nhà hay xe hơi, hoặc ngay cả đi du lịch. Các chương trình này là bất hợp pháp và sẽ có mức phạt nặng nếu quý vị tham gia.

Ví dụ: Phil tránh bị mắc bẫy

Suốt mấy tháng qua, tôi đã dành dụm tiền để mua một chiếc xe hơi. Một người bạn ở chỗ làm bảo với tôi rằng một người bạn của anh ta có thể giúp tôi rút một ít tiền hưu bổng của tôi ra để trả tiền mua xe.

Thật may là tôi đã kiểm tra trên trang mạng của ATO và phát hiện làm như vậy là bất hợp pháp. Nếu mà tôi rút số tiền đó ra thì tôi đã bị đánh thuế ở mức 45% rồi. Tôi cũng sẽ bị phạt tiền và có khả năng phải ngồi tù vì việc này – một lỗi lầm rất đắt giá.

End of example

Thông tin này cũng có bằng các ngôn ngữ khác.

Làm thế nào để chọn một quỹ hưu bổng?

Hầu hết mọi người có thể chọn quỹ hưu bổng mà họ muốn các khoản đóng góp của họ được trả vào đó. Nếu quý vị đủ điều kiện, chủ lao động của quý vị phải cung cấp cho quý vị Mẫu đơn tiêu chuẩn chọn quỹ hưu bổng trong vòng 28 ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu làm việc cho họ, để quý vị có thể đưa ra lựa chọn đó bằng văn bản.

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, nếu quý vị không chọn một quỹ hưu bổng, thì chủ lao động có thể phải thực hiện thêm một thủ tục để tuân thủ với luật lệ chọn quỹ hưu bổng. Có thể họ cần yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết cho một quỹ hưu bổng kẹp theo nếu quý vị không chỉ định một quỹ hưu bổng.

Một quỹ hưu bổng kẹp theo là một tài khoản quỹ hưu bổng có sẵn, được kết nối hoặc 'kẹp theo' một nhân viên để tài khoản này sẽ theo họ khi họ đổi việc.

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nếu chủ lao động yêu cầu một quỹ hưu bổng kẹp theo và chi tiết quỹ mà chúng tôi đã cung cấp.

Tất cả các chủ lao động đều có một quỹ hưu bổng chỉ định, hay ‘quỹ mặc định’ mà họ dùng để trả các khoản tiền hưu bảo đảm vào đó cho những nhân viên nào đã không chọn một quỹ theo ý mình và không có một quỹ hưu bổng kẹp theo.

Nếu quý vị muốn các khoản đóng góp của mình được trả vào một tài khoản hưu bổng có sẵn nhưng không nhớ chi tiết của tài khoản quỹ hưu bổng này, thì quý vị có thể sử dụng myGov để xem toàn bộ các tài khoản hưu bổng của mình.

YourSuper comparison tool (công cụ so sánh quỹ hưu bổng) sẽ giúp quý vị so sánh các sản phẩm MySuper và chọn một quỹ hưu bổng nào đáp ứng các nhu cầu của mình.

Không bao giờ là quá sớm cả để theo dõi tiền hưu bổng của mình. Chọn quỹ hưu bổng cho mình và thường xuyên theo dõi nó bởi vì các lựa chọn quý vị đưa ra hôm nay sẽ giúp định hình các lựa chọn mình có về lối sống sau này.

Làm thế nào để tôi theo dõi tiền hưu dành dụm được của mình?

Việc đảm bảo quỹ hưu bổng của quý vị có Số Hồ sơ Thuế (TFN) sẽ giúp quý vị dễ dàng theo dõi tiền hưu bổng của mình, chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau, và nhận tiền hưu bổng từ chủ lao động hoặc chính phủ.

Quý vị có thể kiểm tra quỹ có TFN của mình hay không trong các báo cáo mà họ gửi cho quý vị

Theo dõi tiền hưu bổng bằng cách sử dụng myGov

Quý vị có thể tạo tài khoản myGov và liên kết ATO với tài khoản này để quý vị có thể:

  • xem chi tiết của tất cả các tài khoản hưu bổng của mình, kể cả các tài khoản nào mà quý vị quên theo dõi hoặc quên nó
  • dùng YourSuper comparison tool để so sánh hiệu suất và các lệ phí của các tài khoản quỹ hưu bổng của mình với các sản phẩm MySuper khác
  • tìm tiền hưu bổng ATO đang giữ. Nếu chính phủ, quỹ hưu bổng hoặc chủ lao động của quý vị không tìm được một tài khoản để chuyển tiền hưu bổng của quý vị vào đó, thì chúng tôi sẽ giữ nó cho quý vị
  • kết hợp các tài khoản hưu bổng lại bằng cách chuyển tiền hưu bổng vào tài khoản hưu bổng ưu tiên của quý vị – nếu chuyển từ quỹ này sang quỹ khác thì thông thường việc này thực hiện xong trong vòng ba ngày làm việc.

Các bước tiếp theo:

Làm thế nào để tăng số tiền hưu bổng của tôi?

Ngoài các khoản đóng góp mà chủ lao động trả, quý vị có thể tự góp thêm những khoản tiền vào quỹ hưu bổng của mình. Quý vị có thể 'hy sinh tiền lương' để đóng hưu bổng từ khoản lợi tức trước thuế hoặc góp vào quỹ hưu bổng sử dụng khoản lợi tức sau thuế của mình.

Có các mức giới hạn được gọi là ‘mức tối đa’ cho số tiền mà quý vị có thể góp vào quỹ hưu bổng mỗi năm tài chính mà không phải trả thêm thuế. Nếu quý vị góp nhiều hơn các mức tối đa này thì có thể quý vị phải trả thêm thuế. Nếu quý vị đang dự định góp hơn $27,500 vào quỹ hưu bổng của mình (tính cả các khoản đóng góp của chủ lao động), hãy tìm lời khuyên của một chuyên viên có bằng thích hợp.

Các khoản đóng góp của chính phủ cho tiền hưu bổng

Nếu quý vị là người có lợi tức thấp hoặc trung bình thì quý vị có thể hội đủ điều kiện được các khoản đóng góp tiền hưu bổng từ Chính phủ Úc.

Hãy nộp hồ sơ khai thuế để chúng tôi có thể xem xét nếu quy vị hội đủ điều kiện được khoản cùng đóng góp tiền hưu bổng lên đến $500. Điều quan trọng là hãy nộp hồ sơ khai thuế cho dù quý vị nghĩ rằng mình sẽ không được một khoản tiền bồi hoàn. Quý vị không cần phải làm đơn xin khoản cùng đóng góp tiền hưu bổng.

Làm thế nào để hưởng được các phúc lợi hưu bổng?

Thông thường, quý vị có thể sử dụng tiền hưu bổng của mình khi quý vị nghỉ hưu. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà quý vị có thể rút tiền hưu bổng dành dụm được sớm hơn, chẳng hạn như tình trạng khó khăn tài chính trầm trọng và do có các căn bệnh cụ thể.

Nếu quý vị cần rút một khoản tiền hưu bổng dành dụm được của mình sớm hơn một cách hợp pháp, hãy hỏi quỹ hưu bổng của quý vị xem liệu quý vị có thể rút số tiền đó không trước khi làm đơn xin.

Người tạm trú rời khỏi nước Úc

Nếu quý vị là người tạm trú đang làm việc tại Úc và quý vị hội đủ điều kiện cho tiền hưu bổng, chủ lao động của quý vị phải trả các khoản đóng góp bảo đảm tiền hưu bổng cho quý vị. Quý vị có thể được trả số tiền hưu bổng của mình sau khi quý vị rời khỏi Úc. Khoản tiền này được gọi là Departing Australia super payment (DASP). (Khoản tiền hưu bổng được trả khi rời khỏi nước Úc).

Công dân New Zealand và thường trú nhân của Úc không hội đủ điều kiện nhận khoản này.

Để xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không, và nộp đơn xin DASP trực tuyến hoặc để tải về mẫu đơn bằng giấy, hãy truy cập Người tạm trú và tiền hưu bổng.

Tiền hưu bổng ở nước ngoài

Nếu quý vị đang mang tiền riêng của mình hay tiền hưu trí của mình từ nước ngoài về, thì có thể quý vị cần biết về các luật lệ thuế đặc biệt. Hãy nói chuyện với cố vấn tài chính hoặc đại diện di trú của quý vị.

Thông tin thêm

Nếu muốn biết thêm về tiền hưu bổng, hãy truy cập ato.gov.au/individuals/super hoặc điện thoại cho chúng tôi qua số 13 10 20.

Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên thuế vụ, xin hãy điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch qua số 13 14 50 để được giúp với cú gọi của mình.

QC38430