ato logo
Search Suggestion:

Mẫu đơn mật báo hành vi sai trái

Last updated 16 March 2020

Thuật ngữ “nền kinh tế đen” nay đã được đổi thành “nền kinh tế bóng”. Thay đổi này được áp dụng để phản ánh định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho hoạt động kinh tế không được khai báo và phi trung thực.

Nếu quý vị có thông tin về một người mà quý vị nghĩ rằng có thể tham gia vào các hoạt động phá sản giả mạo, trốn thuế hoặc hoạt động kinh tế đen thì quý vị có thể báo cho chúng tôi trên mạng một cách bảo mật.

Hãy cố gắng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể đánh giá đầy đủ thông tin, – xem Mật đơn báo hành vi sai trái.

Chỉ mất vài phút để hoàn thành Mẫu đơn mật báo hành vi sai trái. Mọi thông tin mà quý vị cung cấp đều được bảo mật và quý vị có thể ẩn danh.

Quý vị không thể lưu lại mẫu đơn này rồi sau đó trở lại điền tiếp trong lần sau, vì vậy hãy đảm bảo quý vị có đủ thời gian để hoàn thành nó trong một lần.

Bắt đầu mẫu đơn mật báo hành vi sai trái

Kiểm tra xem chủ lao động của quý vị đang trả tiền hưu bổng chính xác hay chưa

Nếu quý vị nghĩ rằng chủ lao động của quý vị đang không trả tiền hưu bổng vào đúng quỹ, hoặc không trả đủ thì quý vị có thể khiếu nạiThis link opens in a new window (bằng tiếng Anh) với chúng tôi.

Xem thêm:

QC60802