ato logo
Search Suggestion:

منشور ما

Last updated 25 June 2023

تعهدات ما در مقابل شما، چیزهائیرا که از شما تقاضا می کنیم و در صورت نارضایتی گزینه های موجوده را بدانید.

در این صفحه:

راجع به منشور ما

ما خدمات مالیاتی، بیمه تقاعد (سوپر) و ثبت نام تجارت ها را مدیریت می کنیم. ما همچنان ارائه مزایای دولتی را برای جامعه حمایت می کنیم.

خدمات ما برای حمایت از شیوه زندگی در آسترالیا، مانند مراقبت صحی، تحصیل و زیربناهای اجتماعی، ضروری است.

شما یک نقشی دارید که در برآورده شدن اینکار کمک می کند. مکلفیت های شما بعضی اوقات ایجاب می کند که با ما همکاری نمائید.

ما می خواهیم مطمئن شویم هرباری که با ما همکاری می کنید، تجربه شما آسان و مسلکی باشد.

این منشور:

 • توضیح می دهد که چه انتظاراتی را هنگام همکاری تان با ما داشته باشید.
 • در مورد همه کسانی که با ما کار می کنند صدق می کند.
 • به اساس قوانین، مقررات و قواعدی استوار است که هردو جانب ما باید آنها را رعایت کنیم.

همچنان اگر به یک فیصله اتخاذ شده توسط ما قناعت ندارید یا معتقد هستید که ما منشور را رعایت نکرده ایم، می توانید بعضی اقدامات را انجام دهید.

تعهد ما به شما

برخورد منصفانه و معقول

روابط ما با شما به اساس اعتماد و احترام متقابله استوار خواهد بود. ما تعهد می سپاریم که در همه مسایلی که ما اجرا میکنیم منصفافه، اخلاقی و مسؤلانه باشند.

ما مطابق ذیل عمل خواهیم نمود:

 • با شما مؤدبانه، باملاحظه و احترام آمیز برخورد می کنیم
 • صادقانه و درست عمل خواهیم نمود
 • بیطرفانه و با حسن نیت عمل می کنیم
 • شما را بحیث یک شخص صادق می پنداریم، مگر اینکه دلیلی موجود باشد که مغایر آن فکر کنیم و برایتان فرصت می دهیم که توضیح دهید.
 • با اشخاصیکه بحیث نماینده تان انتخاب کرده اید (مانند یک مشاور مسلکی) همکاری می کنیم.

خدمات مسلکی

ما میدانیم که حقوق و مسؤلیت های قانونی تان ممکن است مغلق باشد. ما سعی می کنیم که معلومات و خدمات ثقه، قابل دسترس و مفید را برایتان ارائه دهیم تا شما را کمک کنیم که حقوق و مسؤلیت های تانرا درک کنید.

ما کار های ذیل را انجام خواهیم داد:

 • جوابگو می باشیم و معلومات را به موقع، دقیق و آسان فهم برایتان ارائه می دهیم.
 • با جامعه همکاری می کنیم تا خدمات و محصولات خود را طوری طرح ریزی کنیم که به آسانی قابل فهم و همه شامل باشد.
 • خدمات خود را بشکل دیجیتال ارائه می دهیم به استثنای مواردیکه یک روش بدیل مناسبتر موجود باشد.

حمایت و کمک

ما میدانیم که مردم ممکن است نیازمند دریافت کمک به اشکال مختلف و در اوقات مختلف باشند. اگر آسیب پذیر هستید یا ایام سختی را سپری می کنید و یا از اثر حوادث بحرانی متاثر شده اید، ما میدانیم ممکن است که برآورده ساختن مکلفیت هایتان برای شما مشکلتر باشد. گرچه ما نمی توانیم مکلفیت های شما را در اکثر موارد حذف کنیم، اما ممکن است بعضی راه هایی موجود باشند که بتوانیم شما را در برآورده شدن آنها کمک نمائیم.

ما کار های ذیل را انجام خواهیم داد:

 • حالات و شرایط تانرا گوش می کنیم و تاحد امکان آنها را مد نظر می گیریم.
 • هنگام حالات اضطراری و ایام سخت شما را حمایت می کنیم.
 • اگر در زمینه فهمیدن یا دسترسی به خدمات نیازمند کمک باشید، کمک های لازم را برایتان فراهم می نمائیم.

مصؤنیت معلومات و محرمیت تان

مسؤلیت حفاظت معلومات و اطلاعات شخصی تان بدوش ما است و ما آنرا جداً رعایت می کنیم. ما میدانیم که محرمیت و مصؤنیت معلومات شخصی شما در این دنیای دیجیتال امروزی چقدر مهم است.

ما کار های ذیل را انجام خواهیم داد:

شما را باخبر نگه میداریم

ما متعهد هستیم که در برخورد خود با شما و جامعه شفاف و جوابده باشیم.

ما کار های ذیل را انجام خواهیم داد:

 • فیصله های خود را توضیح می دهیم.
 • شما را از پیشرفت کار ها در جریان می گذاریم.
 • حقوق، مسؤلیت ها و گزینه های تجدید نظر را برایتان اطلاع و توضیح می دهیم.
 • زمینه دسترسی به معلومات تانرا برای شما فراهم می سازیم، و معلوماتیکه ما را در گرفتن تصمیم در مواقع لازم کمک می کند.

ما از شما چه می خواهیم

نظر به شرایط تان، شما یک سلسله مکلفیت های قانونی دارید.

برای کمک نمودن به ما در رابطه به ارائه خدمات و کمک بشما در برآورده ساختن مکلفیت های تان، یک سلسله کار هایی است که از شما انتظار داریم.

با ما رفتار مؤدبانه، باملاحظه و احترام آمیز داشته باشید.

صادق باشید و مطابق قانون عمل کنید.

سوالات ما را به موقع لازم جواب دهید و معلومات لازم را ارائه دهید. ممکن است ما بعضی سوالاتی را از شما بپرسیم یا معلومات بیشتر را جمع آوری کنیم تا اطمینان حاصل نمائیم که برداشت ما درست و مطابق حالات کنونی شما است.

اگر شخص دیگری از شما نمایندگی می کند، موضوع را برای ما اطلاع دهید. شما مسؤلیت دارید معلوماتی را که ارائه می دهید دقیق باشد.

مکلفیت های تانرا بشمول زمان تسلیم دهی و پرداخت به موقع برآورده سازید. اگر نمی توانید، بزودترین فرصت ممکنه و قبل از تاریخ سررسید آن موضوع را برای ما بگوئید تا بتوانیم شما را حمایت نمائیم.

اسناد تانرا بشکل منظم نگهدارید و در صورت ضرورت آنرا برای ما ارائه دهید.

مراقب باشید که معلومات شناسایی تانرا محفوظ نگهدارید و در صورت تغیر نمودن معلومات شخصی تان ما را در جریان بگذارید.

مراحل ایکه در صورت درخواست تجدید نظر باید انجام دهید

اگر معتقد هستید که ما در گرفتن فیصله دچار اشتباه شده ایم، ما با شما همکاری می کنیم تا به زودترین فرصت ممکنه و تاحدامکان ملاحظات تانرا رسیدگی نمائیم.

ما نمی توانیم قوانین را تغیر دهیم. ولی، می توانیم شما را کمک کنیم بفهمید که قوانین چگونه در وضعیت شما صدق می کنند.

همچنان ما گزینه های تانرا بشمول حق درخواست تجدید نظر و طریقه درج نمودن یک شکایت را برایتان توضیح خواهیم داد.

در قدم اول، ملاحظات تانرا با ما در میان بگذارید تا ببینیم که آیا می توانیم به آنها رسیدگی کنیم. ممکن است یک شماره تماس خاص جهت صحبت کردن برایتان ارائه شده باشد، در غیرآن می توانید با ما تماس بگیرید.

همچنان می توانید بر اکثر فیصله های ما درخواست تجدید نظر دهید تا توسط یک کارمند مستقل که در تصمیم گیری اولیه دخیل نبوده است، باز بینی شود.

اگر شما با بازبینی داخلی ما موافق نباشید، می توانید یک تجدید نظر خارجی را تقاضا کنید. در اکثر موارد، شما نخست باید یک بازبینی داخلی را تقاضا کنید و بعد از عدم قناعت تان از نتیجه آن می توانید یک تجدیدنظر خارجی را تقاضا نمائید.

نظر به نوع فیصله ایکه بر آن درخواست تجدید می دهید، ممکن است یک سلسله گزینه های مختلف تجدید نظر خارجی مانند محکمه ها یا دیوان ها برایتان موجود باشد.

مراحل ایکه در صورت عدم قناعت تان از خدمات ما باید اتخاذ کنید

زمانیکه شما از خدمات ما راضی نباشید، مهم است که ما موضوع را بدانیم تا بتوانیم آنها را تقویت بخشیم.

اگر ما توقعات شما را برآورده نساخته باشیم یا منشور خود را رعایت نکرده ایم، اقدامات مختلفی موجود است که می توانید اتخاذ کنید.

 1. در قدم اول، ملاحظات تانرا با یک کارمند ATO مطرح کنید و وی سعی خواهد نمود تا موضوع را حل و فصل نماید. ممکن است برایتان یک نمبر تماس خاص جهت صحبت کردن ارائه شده باشد، درغیر آن می توانید با ما تماس بگیرید.
 2. در صورت عدم فراهم شدن قناعت تان، می توانید با یک منیجر صحبت کنید.
 3. اگر ملاحظات تان هنوز هم حل و فصل نشوند، می توانید نظریات تانرا ارائه دهید تا ما بتوانیم اجراات خود را تقویت بخشیم یا یک شکایت رسمی را درج کنید.

ما تمام شکایات را جدی تلقی می کنیم و سعی می نمائیم تا آنها را سریع و منصفانه رسیدگی کنیم.

درج نمودن یک شکایت هیچ تاثیری بالای روابط ما با شما نخواهد داشت.

اگر بعد از درج نمودن یک شکایت نزد ما هنوز هم قناعت تان فراهم نگردد، می توانید با مدیر عمومی اداره مالیات و امبودزمن مالیاتExternal Link جهت برگزاری یک تحقیقات تماس بگیرید.

همچنان می توانید برای دریافت جبران مالی از ما درخواست دهید درصورتیکه:

 • معتقد باشید که اعمال ما باعث ایجاد یک ذمه داری قانونی شده است
 • شما از اثر اجراات ضعیف اداری ما دچار ضرر مالی شده اید

طریقه تماس با ما

در صورت داشتن هرگونه سوال یا ملاحظه راجع به تعهدات ما در مقابل شما یا انتظاراتی که ما از شما داریم، با ما یا یک مشاور مسلکی تماس بگیرید.

QC57505