ato logo
Search Suggestion:

Thai language home page

Last updated 26 July 2023

Overview - ยินดีต้อนรับสู่เว๊บไซท์ของสำนักงานภาษีแห่งประเทศออสเตรเลีย

หน้าเหล่านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับภาษีในประเทศออสเตรเลียเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึง สิทธิของท่านและทำตามภาระหน้าที่ด้านภาษีของท่าน

หากท่านรู้สึกว่าข้อมูลใดๆในหน้าเว๊บเหล่านี้ไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ของท่าน หรือหากท่านไม่แน่ใจว่าจะปรับใช้ข้อมูลกับตัวเองอย่างไร ท่านก็สามารถขอความ ช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเราได้

ข้อมูลบางอย่างนำเสนอในรูปแบบพีดีเอฟ (PDF) เพื่อดูหรือพิมพ์แฟ้ม PDF ท่านต้องใช้ Adobe Acrobat ReaderExternal Link ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถ ดาวน์โหลดก๊อปปี้ฟรีได้จากเว๊บไซท์ของ Adobe

หากท่านมีคำถามเรื่องภาษี โปรดใช้โทรศัพท์ดังนี้:

  • คำถามเรื่องภาษีส่วนบุคคล – 13 28 61
  • คำถามเรื่องภาษีธุรกิจ – 13 28 66
  • คำถามเรื่องเงินบำนาญสะสมหรือเงินซุปเปอร์ – 13 10 20

หากท่านไม่ถนัดพูดภาษาอังกฤษ และต้องการจะคุยกับสำนักงานภาษี โปรดโทรไปที่
บริการแปลและล่ามที่หมายเลข 13 14 50. เวลาเปิดทำการสำหรับการติดต่อทางโทรศัพท์: 08:00 น. - 18:00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

Individuals - แต่ละบุคคล

Tax essentials - ปัจจัยสำคัญด้านภาษี

Superannuation - กองทุนเงินเกษียณ (เงินสะสมซุปเปอร์)

GST - ภาษีสินค้าและบริการ

QC19027