Show download pdf controls
 • آغاز کردن کسب و کار خودتان

  کسب کردن عاید از یک کسب و کار شخصی معمولاً بدان معناست که شما باید مالیات بپردازید.

  ممکن است شما مستحق بعضی کسرات مالیاتی برای مصارف تجارتی تان باشید تا کمتر مالیات بدهید.

  اگر اشخاص را در کسب و کار تان استخدام می کنید، شما باید برای ایشان مالیات و سوپر بپردازید.

  اگر مطمئن نیستید که چکار باید بکنید، با یک ثبت شده مالیات مشورت کنید یا برای دریافت کمک با ما تماس بگیرید .

  همچنان ببینید:

  قبل از آغاز نمودن کسب و کار تان

  کسب و کار یا سرگرمی

  مهم است بدانید که آیا فعالیت تان یک کسب و کار است یا یک سرگرمی.

  "سرگرمی" عبارت از کاری است که آنرا بخاطر تفریح در زمان فراغت تان انجام می دهید. اگر قصد دارید که از آن مفاد بدست آورید، در اینصورت فعالیت تان بحیث یک کسب و کار شناخته می شود.

  اگر شما یک کسب و کار شخصی را به پیش می برید، بعضی شرایط قانونی را باید پیروی کنید، بطور مثال:

  • برای ما اظهار بدارید که چقدر عاید بدست آورده اید
  • اسناد هرگونه مصارفی که ادعا می کنید، نگهدارید.

  انتخاب نمودن نوع/ساختار کسب و کار تان

  چهار نوع کسب و کار در آسترالیا موجود اند – کسب و کار انفرادی، شراکت، شرکت یا صندوق امانی.

  هر یک از ساختار های فوق دارای مقررات مالیه و راپوردهی خاص اند. این مقررات تاثیر می کند که چه مقدار مالیات بپردازید و در صورت قرضدار شدن چه اتفاق می افتد. شما این مقررات را باید قبل از انتخاب نمودن نوع کسب و کار تان بدانید.

  کلیک کنید تا به دری بشنوید

  Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrckymExternal Link (Duration: 00:02:03)

  همچنان ببینید:

  آغاز نمودن کسب و کار تان

  ثبت کردن کسب و کار تان

  هنگام شروع کردن کسب و کار تان، شما باید چیز های ذیل را بگیرید:

  • نمبر تجارتی آسترالیا (ABN)
  • نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) – درصورتیکه قبلاً نداشته باشید.

  نظر به مقدار عایدی که بدست می آورید و آیا اینکه شما کارگر دارید یا نه، ممکن است ضرور باشد که برای چیز های ذیل نیز ثبت نام کنید:

  • مالیات اجناس و خدمات (GST)
  • ماليات وضع شده از عوايد
  • مالیات مزایای اضافی (FBT).
  اخذ نمودن یک TFN برای کسب و کار تان

  تمام کسب و کار ها به یک TFN ضرورت دارند.

  اگر شما کسب و کار تانرا بحیث یک تجارت انفرادی به پیش می برید، می توانید TFN شخصی تانرا استفاده کنید.

  برای انواع دیگر کسب و کارها، شما باید یک TFN را هنگام درخواست نمودن برای ABN بدست بیاورید.

  اخذ نمودن یک ABN

  نمبر تجارتی آسترالیا (ABN) یک نمبر خاص برای کسب و کار تان است که هنگام داد و ستد با تجارت های دیگر، دولت و اداره مالیات از آن استفاده کنید.

  همه کسان ضرورت ندارند که یک ABN داشته باشند. شما صرف در به یک ABN ضرورت دارید که یک کسب و کار شخصی داشته باشید.

  شما باید ABN تانرا در بل هایتان بنویسید. اگر اینکار را انجام ندهید، تجارت های دیگر مقدار بیشتر از حد معمول مالیات را از پرداخت هائیکه برایتان می نمایند وضع نموده و آنرا برای ما انتقال می دهند.

  ABN رایگان گرفته می شود.

  همچنان ببینید:

  ثبت نام نمودن برای GST و غیره مالیات

  نظر به نوع کسب و کار تان ممکن است لازم باشد که شما برای GST ثبت نام کنید.

  کلیک کنید تا به دری بشنوید

  Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrc6bsExternal Link (Duration: 00:02:10)

  همچنان ببینید:

  راپوردهی و پرداخت مالیات

  اگر صاحب یک کسب و کار هستید، شما باید برای عواید تجارتی کسب و کار تان مالیات بپردازید. نوع اظهارنامه مالیاتی تان مربوط می شود به ساختار کسب و کار تان. همچنان ممکن است لازم باشد که اظهارنامه فعالیت را نیز ارائه دهید.

  اظهارنامه مالیاتی تان

  اظهارنامه مالیاتی تان نکات ذیل را برای ما ابراز می دارد:

  • کسب و کار تان چقدر عاید کسب کرده است
  • چقدر مالیات پرداخته اید.

  شما باید هر سال یک اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهید.

  اگر کسب و کار تانرا بحیث یک تجارت انفرادی تاسیس کرده اید، می توانید اظهارنامه اشخاص انفرادی تانرا برای ارائه معلومات مالیاتی کسب و کار تان استفاده کنید.

  اگر کسب و کار تانرا بحیث یک شراکت، شرکت یا صندوق امانی تاسیس کرده اید، در آنصورت باید یک اظهارنامه مالیاتی متفاوت را صرف برای کسب و کار تان استفاده کنید.

  همچنان ببینید:

  اظهارنامه فعالیت

  اظهارنامه فعالیت از اظهارنامه مالیاتی فرق دارد. کسب و کار های تجارتی اظهارنامه فعالیت را به منظور راپوردهی و پرداخت مالیات استفاده می کنند، بطور مثال:

  • مالیات اجناس و خدمات (GST)
  • پرداخت مالیه در جریان فعالیت (PAYG) به اقساط

  اگر شما برای GST ثبت هستید، ما برای شما یک اظهارنامه فعالیت تجارتی (BAS) را ارسال خواهیم نمود. ما BAS را هر سه ماه یکبار برای اکثر کسب و کار های تجارتی ارسال می کنیم.

  اگر شما برای GST ثبت نیستید، ما برای شما یک اطلاعیه قسط را بعوض BAS ارسال خواهیم نمود. ما این اطلاعیه را در طی سال اول یا دوم کسب و کار تان برای شما ارسال می نمائیم.

  همچنان ببینید:

  درخواست کسرات و تخفیفات

  اگر شما برای کسب و کار تان مصارفی را متحمل می شوید، ممکن است بتوانید یک معافیت مالیاتی را تقاضا کنید. این بدان معناست که شما کمتر مالیات بدهید.

  بعضی کسب و کار ها ممکن است واجد شرایط دریافت معافیت، جبران یا تخفیف مالیاتی باشند.

  کلیک کنید تا به دری بشنوید

  Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqdm6External Link (Duration: 00:02:46)

  همچنان ببینید:

  پرداخت برای کارگران

  اگر کسب و کار شما دارای کارگران یا قراردادی ها است، شما باید بعضی کار هائیرا را انجام دهید ولو که اینها اعضای خانواده شما باشند.

  پرداخت برای کارگران

  اعلام TFN

  در روز اول شروع کار یک کارگر نزد شما، باید از وی بخواهید که یک فورمه اعلام نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) را خانه پُری نماید. اگر اینکار را انجام ندهید، شما مجبور خواهید بود که بالاترین نرخ مالیه را از معاش وی وضع نموده و برای ما انتقال بدهید.

  همچنان ببینید:

  مالیات وضع شده از عواید

  زمانیکه شما کارگر دارید، باید از معاش شان مالیات وضع کنید و آنرا برای ما انتقال دهید. اینکار بنام پرداخت مالیات در ضمن فعالیت یاد می شود.

  همچنان ببینید:

  پرداخت سوپر

  زمانیکه شما کارگر دارید، باید برای کارگران واجد شرایط مساعدت بیمه تقاعد (سوپر) بپردازید. شما این پول را به حساب صندوق تقاعد ایشان جمع می کنید. اینکار بنام "تضمین سوپر" یاد می شود.

  همچنان ببینید:

  صورتحساب معاشات تماس واحد (STP)

  لست معاشات تماس واحد (STP) بدان معناست هرباری که شما برای کارگران تان معاش میدهد، معلومات صورتحساب معاش کارگران تانرا برای ما ابراز می کنید. شما باید نکات ذیل را راپور دهید:

  • معاشات یا دستمزد های پرداخت شده
  • مالیات وضع شده
  • مساعدت های سوپر

  زمان و طرز راپور تان مربوط می شود به تعداد کارگرانی که در کسب و کار شما کار می کنند.

  شما می توانید یک پروگرام نرم افزار خاص را کسب کنید که شما را در زمینه راپوردهی این معلومات کمک می کند. نرم افزار های رایگان و ارزان موجود اند.

  همچنان ببینید

  پرداخت برای قراردادی ها

  اگر شما قراردادی ها را برای انجام دادن کارهایتان استخدام می کنید، بعضی قوانین مالیاتی و سوپر متفاوت در مورد آنها صدق می کند. مهم است که شما فرق بین کارگران و قراردادی ها را بدانید.

  کلیک کنید تا به دری بشنوید

  Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqti5External Link (Duration: 00:02:28)

  همچنان ببینید:

  نگهداری اسناد کسب و کار

  نگهداری اسناد برای پیشبرد درست کسب و کار تان ضروری است. شما بعضی اسناد را باید برای مدت حد اقل پنج سال نگهدارید. نگهداری دقیق اسناد شما را در زمینه های ذیل نیز کمک می کند:

  • دانستن اینکه کسب و کار تان چطور پیش می رود
  • مطلع بودن از عواید و مصارف تان
  • نشان دادن وضعیت کسب و کار تان برای بانک یا قرضه دهندگان

  کلیک کنید تا به دری بشنوید

  Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrxkinExternal Link (Duration: 00:00:32)

  همچنان ببینید:

  قدم های بعدی:

  دولت مجاز استرالیا, کانبیرا

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61257