Show download pdf controls
 • سوپر: این چی است و چرا مهم است.

  بیمه تقاعد یا "سوپر" جزئی از عاید تان است که کارفرما به حساب صندوق تقاعد تان می پردازد. سوپر شما در طی سالهای کاری تان افزایش می یابد. بعد از تقاعد کردن، شما با استفاده از پول سوپر تان امرار معاش می کنید.

  سوپر مهم است زیرا هرچه بیشتر پس انداز کنید، به همان اندازه پول بیشتری هنگام تقاعد تان خواهید داشت.

  محدودیت هایی مبنی بر هنگام دسترسی داشتن به پول سوپر تان موجود است. مواظب پیشنهاد های اشخاص مبنی بر پس گرفتن زودهنگام پول سوپر تان باشید. ممکن است اینکار غیرقانونی باشد.

  اگر شما در آسترالیا با یک ویزه مؤقت کار می کنید و دوباره به کشور تان بر می گردید، ممکن است بتوانید به پول سوپر تان دسترسی حاصل نمائید. اینکار بنام پرداخت بیمه تقاعد خروج از آسترالیا (DASP) یاد می شود.

  همچنان ببینید:

  قدم های بعدی:

   Last modified: 06 Jul 2020QC 61257