Show download pdf controls
 • Pagsumite ng iyong unang tax return

  Bawat taon, karamihan sa mga tao ay kailangang magkumpleto ng isang tax return at magsumite nito sa amin. Sa iyong tax return, sinasabi mo sa amin ang lahat tungkol sa iyong kita at mga kaltas para sa taon.

  Ginagamit namin ang impormasyong ito upang kalkulahin kung kailangan mong magbayad ng dagdag na buwis o kung kailangang ibalik sa iyo ang iyong pera (isang refund ng buwis).

  Ang mga tax return (paglalahad ng kinita para sa pagbubuwis) ay para sa pampinansyal na taon mula ika-1 ng Hulyo hanggang ika-30 ng Hunyo. Kung ginagawa mo ang sarili mong tax return, kailangan mo itong isumite sa amin sa pagsapit ng ika-31 ng Oktobre.

  Kung gusto mo ng libreng tulong sa pagkumpleto ng iyong tax return at mababa ang iyong kita, maaaring makatulong sa iyo ang aming nasanay na mga boluntaryo sa Tax Help.

  Kung ikaw ay gumagamit ng isang ahente ng buwis, kailangang kontakin mo siya bago ang ika-31 ng Oktobre. Dapat mong suriin kung nakarehistro ang iyong ahente ng buwis.

  Susunod na hakbang:

  Tingnan din:

  Impormasyong kailangan mo

  Upang magsumite ng tax return, kailangang alam mo kung magkano:

  • ang pera na iyong kinita mula sa lahat ng mga pinagkukunan, kabilang ang:
   • mula sa trabaho
   • interes sa mga bank account
   • kita mula sa mga pamumuhunan (katulad ng mga share at pinauupahang ari-arian)
    
  • buwis na ipinadala sa amin ng iyong taga-empleyo
  • mga pagkakaltas na hinahabol mo.

  Ang mga pagkakaltas ay mga gastos na maaari mong habulin upang mabawasan ang iyong buwis. Ang karamihan ng mga pagkakaltas ay para sa pera na ginastos mo bilang bahagi ng iyong trabaho.

  Kailangang magbigay ang iyong taga-empleyo ng buod ng bayad o isang pahayag ng kita (income statement). Nagpapakita ito kung magkano ang kita na kinita mo at kung magkano ang buwis na binayaran mo.

  Tingnan din:

  Pagpapanatili at pagtatabi ng mga rekord

  Kailangan mong magpanatili at magtabi ng mga rekord, katulad ng mga resibo, para sa mga pagkakaltas na hinahabol mo. Kailangang panatilihin at itabi ang mga rekord na ito nang hindi kukulangin sa limang taon. Maaari naming hilingin sa iyo na ipakita sa amin ang mga rekord na ito.

  Tingnan din:

  Mga susunod na hakbang:

   Last modified: 30 Jan 2020QC 61268