Show download pdf controls
 • कर: करले कसरी काम गर्छ र हामीले कर तिर्नु पर्ने कारण

  कर के हो?

  हामीले सरकारको पक्षबाट संकलन गर्ने रकमलाई कर भनिन्छ । तपाईंले निम्न कुराहरूबाट आय आर्जन गर्नुहुन्छ भने तपाईंले कर तिर्नु पर्ने हुन सक्छ:

  • कामबाट
  • Centrelink का भत्ता तथा भुक्तानीहरू वापत
  • व्यवसायबाट
  • (बैंक ब्याज जस्ता) अन्य श्रोतहरूबाट ।

  कर किन तिर्नु पर्छ

  हामीले संकलन गर्ने कर निम्न सेवाको भुक्तानीमा प्रयोग हुन्छ:

  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • सडक तथा रेल
  • Centrelink बाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य भुक्तानी।

  मैले कसरी कर तिर्नु पर्छ ?

  तपाईं कुनै रोजगारदाताको लागि काम गर्नुहुन्छ भने निजले तपाईंको तलवबाट कर कट्टा गर्छन् र सो कर रकम हामीलाई दिन्छन् ।

  तपाईंले व्यवसाय वा ब्याजबाट आय आर्जन गर्नुभयो भने पनि तपाईंले हामीलाई कर तर्नु पर्ने हुन सक्छ । सहयोगको आवश्यकता भएमा तपाईं हामीलाई वा पञ्जीकृत कर एजेन्टलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।

  प्रायजसो मान्छेहरूले निम्न कुरा जनाउन प्रत्येक वर्ष कर Tax Return पेस गर्नु पर्छ:

  • आफूले आर्जन गरेको आय
  • आफूले तिरेको कर ।

  हामी तपाईंले तिरेको कर रकम सही छ वा छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्न यो सूचना प्रयोग गर्ने छौँ ।


  नेपालीमा सुन्न क्लिक गर्नुहोस् ।

  Media: कर के हो, हामी किन कर तिर्छौँ र कसरी कर तिर्ने भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrgzzdExternal Link (Duration: 00:01:16)

  अबका कदमहरूः

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61272