ato logo
Search Suggestion:

مالیات و بیمه تقاعد (سوپر) در آسترالیا: چیزهائیکه باید بدانید

Last updated 16 April 2023

به ویب سایت اداره مالیات آسترالیا (ATO) خوش آمدید: نقش ما مدیریت نمودن سیستم مالیات و بیمه تقاعد (سوپر) است.

ATO نهاد اصلی جمع آوری عواید دولت آسترالیا است. مالیات برای تمویل پروژه های خدماتی و زیربناها مانند صحت عامه و ترانسپورت استفاده می شود. همه شهروندان آسترالیایی از این مستفید می شوند.

ما می خواهیم که مالیات و سوپر را تاحد امکان آسان بسازیم.

شما معلومات ذیل را در ویب سایت ما پیدا کرده می توانید:

 • سیستم مالیات و سوپر چگونه در آسترالیا کار می کنند
 • تحصیل نمودن (برای شاگردان خارجی)
 • اخذ نمودن یک نمبر دوسیه مالیاتی (TFN)
 • مالیات و سوپر برای اشخاصیکه کسب و کار شخصی را شروع می کنند
 • ارائه نمودن اولین اظهارنامه مالیاتی تان
 • رشد و تعقیب نمودن سوپر تان برای تقاعد شما.
null
مالیات: چطور کار می کند و چرا باید آنرا بپردازیم
null
تحصیل نمودن در آسترالیا
null
آغاز نمودن اولین کار تان
null
معاش گرفتن بشکل نقدی
null
شروع کردن کسب و کار خودتان
null
ارائه نمودن اولین اظهارنامه مالیاتی تان
null
سوپر: این چی است و چرا مهم است
null
مصؤن ماندن از تقلبکاری ها
null
کمک گرفتن

آیا ترجیح می دهید این معلومات را بشنوید؟ به راهنما/های صوتی ما به لسان دری گوش دهید

به لغات نامه اصطلاحات مروج مالیات و سوپر ما مراجعه کنید.

اگر این معلومات را درست نمی فهمید، می توانید با یک کارگزار مالیات صحبت کنید یا با ما تماس بگیرید.

مالیات: چطور کار می کند و چرا باید آنرا بپردازیم

مالیات چی است؟

مالیات پولی است که ما به کفالت از دولت آنرا جمع آوری می کنیم. اگر از منابع ذیل عاید بدست می آورید، ممکن است تابع مالیه دهی باشید:

 • کار
 • مساعدت های مالی و پرداخت های سنترلنک
 • پیشبرد یک کسب و کار شخصی
 • منابع دیگر (مانند سود بانک)

چرا مالیات می پردازیم

مالیاتی که ما جمع آوری می کنیم برای مقاصدی مانند ذیل بکار می رود:

 • صحت
 • تحصیل
 • دفاع
 • جاده ها و خطوط ریل
 • تامین اجتماعی و غیره مساعدت های سنترلنک

چطور مالیات می پردازم؟

اگر برای یک کارفرما کار می کنید، ایشان از معاش یا دستمزد شما مالیات وضع می کند و آنرا برای ما می دهد.

اگر شما عواید دیگری مانند عاید کسب و کار یا سود بانک دارید، ممکن است لازم باشد که برای آن مالیات بپردازید. اگر به کمک نیاز دارید، می توانید با ما تماس بگیرید یا نزد یک ثبت شده مالیات مراجعه کنید.

اکثر اشخاص باید سالانه یک اظهارنامه مالیاتی را برای ما ارائه دهند و اعلام بدارند که چه مقدار:

 • عاید بدست آورده اند
 • مالیات پرداخته اند.

ما با استفاده از این معلومات سنجش می کنیم که آیا شما مقدار درست مالیات را برای سال مذکور پرداخته اید یا نه.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: مالیات: چگونه کار می کند و چرا آنرا می پردازیم
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrfdwc External Link (Duration: 00:01:48)

 

تحصیل نمودن در آسترالیا

اگر شما برای مدت شش ماه یا بیشتر در آسترالیا تحصیل می کنید، ممکن است بحیث یک فرد مالیه دهنده شناخته شوید (اقامت مالیاتی). اقامت مالیاتی از اقامت مهاجرتی فرق می کند.

یک باشنده مالیاتی بودن برای مقاصد مالیاتی بدین معناست که:

 • نرخ مالیات بر عایدات تان عین نرخ یک باشنده آسترالیایی است. این نرخ معمولاً کمی پائینتر از نرخ مالیات باشندگان خارجی است.
 • شما مستحق مزایای سیستم مالیاتی آسترالیا می باشید، مانند:
 • حد معافیت مالیاتی
 • جبران مالیاتی

به لسان دری بشنوید

Media: تحصیل نمودن در آسترالیا
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4p8hchExternal Link (Duration: 00:01:45)

 

همچنان ببینید:

آغاز نمودن اولین کار تان

قبل از شروع نمودن کار

یک نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) بگیرید

نمبر دوسیه مالیاتی یک نمبر تشخیصیه شخصی برای سیستم مالیاتی ما است. شما باید قبل از یا زود بعد از شروع کار تان برای TFN درخواست دهید. اگر یک TFN ندارید که برای کارفرمای تان بدهید، در آنصورت مالیات بیشتری خواهید پرداخت.

TFN رایگان گرفته می شود.

قدم بعدی:

TFN تانرا محفوظ نگهدارید

شما عین TFN را در طول عمر تان خواهید داشت ، حتی اگر نام تانرا تغیر دهید، یا به یک ایالت دیگر و یا خارج بروید.

هیچکس دیگری را اجازه ندهید که از TFN تان استفاده کند – حتی برای دوستان یا اعضای خانواده تان.

هیچوقت TFN تانرا در یک فورمه درخواستی کار یا از طریق انترنت برای کسی ندهید. TFN تانرا باید بعد از شروع نمودن کار صرف برای کارفرمای تان بدهید.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: شروع نمودن اولین کار تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4dxfExternal Link (Duration: 00:01:19)

 

همچنان ببینید:

زمانیکه کار تان را آغاز می کنید

یک اظهاریه نمبر دوسیه مالیاتی تانرا خانه پُری کنید.

کارفرمای تان از شما تقاضا خواهد نمود که یک فورمه اظهاریه نمبر دوسیه مالیاتی را خانه پُری نمائید تا معلومات شخصی و نمبر دوسیه مالیاتی تانرا برایش ارائه دهیدکارفرمای شما با استفاده از این اظهاریه تان تثبیت می کند که چه مقدار مالیات باید بپردازید.

شما 28 روز فرصت دارید تا این اظهاریه را برای کارفرمای تان ارائه دهید. اگر اینکار را نکنید، کارفرمای تان مجبور خواهد بود که مالیات بیشتری را از معاش تان وضع نماید.

چقدر مالیات خواهید پرداخت

کارفرمای شما مالیات را از معاش شما وضع نموده و آنرا برای ما خواهد فرستاد. این بنام " کسر کردن مالیات ضمن کار کردن" یاد می شود.

مقدار مالیاتی که می پردازد مربوط به نکات ذیل می شود:

 • آیا اینکه شما یک باشنده آسترالیا از نگاه مالیات هستید یا نه
 • مقدار عایدی که بدست می آورید
 • آیا اینکه شما یک TFN دارید یا نه.

بیمه تقاعد (سوپر)

بیمه تقاعد یا سوپر جزئی از عاید تان است که کارفرمای شما به صندوق تقاعد شما می پردازد. سوپر شما در طی دوران کاری تان افزایش می یابد. در زمان تقاعد تان شما از پول پس اندازه شده در حساب سوپر تان امرار معاش می کنید.

معلومات بیشتر کسب کنید:

معاش گرفتن بشکل نقدی

بعضی کارفرمایان ترجیع می دهند که معاش تانرا بعوض انتقال دادن به حساب بانکی تان بشکل نقدی بپردازند. اینکار در صورتی درست است که:

 • مقدار صحیح مالیات را از معاش تان وضع نموده و برای ما ارسال کنند
 • برایتان ورقه های معاش را بدهند که مقدار مالیات وضع شده را نشان دهد
 • مقدار صحیح سوپر را در حساب صندوق تقاعد تان بپردازند.

اگر اینکار ها را انجام ندهند، ممکن است معاش و سوپر کمتر از آنچه باید می گرفتید، دریافت کنید.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: شروع نمودن اولین کار تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4oj7External Link (Duration: 00:02:27)

 

معلومات بیشتر کسب کنید:

کارگر یا قراردادی

کارگر بودن از قراردادی بودن فرق می کند.

اگر در یک کسب و کار برای کس دیگری کار می کنید، شما یک کارگر هستید.

اگر برای خود کار می کنید و صاحب یک کسب و کار شخصی هستید، شما یک قراردادی هستید.

بعضی کارفرمایان ممکن است اشتباهاً شما را بحیث یک قراردادی تلقی نمایند یا شما را تشویق نمایند که یک نمبر تجارتی آسترالیایی (ABN) اخذ کنید تا از مسؤلیت های خودشان خودداری کنند.

صرف صاحبان یک کسب و کار شخصی ضرورت به داشتن یک ABN دارند. اگر کارفرمای تان بشکل غلط بحیث یک قراردادی برای شما پول می دهد، ممکن است از مزایای ذیل محروم بمانید:

 • رخصتی مریضی
 • معاش رخصتی
 • سوپر
 • بیمه پوشش محل کار

معلومات بیشتر کسب کنید:

حقوق و مسؤلیت های محل کار

تمام اشخاصیکه در آسترالیا کار می کنند دارای عین حقوق مصؤنیت محل کار هستند. قوانین آسترالیا نرخ های حداقل معاش و شرایط محل کار را تعین می کند.

دادرس عامه کار منصفانه (Fair Work Ombudsman) می تواند معلومات و مشورت راجع به حقوق و مسؤلیت های محل کار را برایتان ارائه دهد. ایشان این معلومات را به لسان های مختلف دارند.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: شروع نمودن اولین کار تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz9fyfExternal Link (Duration: 00:01:34)

 

همچنان ببینید:

آغاز کردن کسب و کار خودتان

کسب کردن عاید از یک کسب و کار شخصی معمولاً بدان معناست که شما باید مالیات بپردازید.

ممکن است شما مستحق بعضی کسرات مالیاتی برای مصارف تجارتی تان باشید تا کمتر مالیات بدهید.

اگر اشخاص را در کسب و کار تان استخدام می کنید، شما باید برای ایشان مالیات و سوپر بپردازید.

اگر مطمئن نیستید که چکار باید بکنید، با یک ثبت شده مالیات مشورت کنید یا برای دریافت کمک با ما تماس بگیرید .

همچنان ببینید:

قبل از آغاز نمودن کسب و کار تان

کسب و کار یا سرگرمی

مهم است بدانید که آیا فعالیت تان یک کسب و کار است یا یک سرگرمی.

"سرگرمی" عبارت از کاری است که آنرا بخاطر تفریح در زمان فراغت تان انجام می دهید. اگر قصد دارید که از آن مفاد بدست آورید، در اینصورت فعالیت تان بحیث یک کسب و کار شناخته می شود.

اگر شما یک کسب و کار شخصی را به پیش می برید، بعضی شرایط قانونی را باید پیروی کنید، بطور مثال:

 • برای ما اظهار بدارید که چقدر عاید بدست آورده اید
 • اسناد هرگونه مصارفی که ادعا می کنید، نگهدارید.

انتخاب نمودن نوع/ساختار کسب و کار تان

چهار نوع کسب و کار در آسترالیا موجود اند – کسب و کار انفرادی، شراکت، شرکت یا صندوق امانی.

هر یک از ساختار های فوق دارای مقررات مالیه و راپوردهی خاص اند. این مقررات تاثیر می کند که چه مقدار مالیات بپردازید و در صورت قرضدار شدن چه اتفاق می افتد. شما این مقررات را باید قبل از انتخاب نمودن نوع کسب و کار تان بدانید.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrckymExternal Link (Duration: 00:02:03)

 

همچنان ببینید:

آغاز نمودن کسب و کار تان

ثبت کردن کسب و کار تان

هنگام شروع کردن کسب و کار تان، شما باید چیز های ذیل را بگیرید:

 • نمبر تجارتی آسترالیا (ABN)
 • نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) – درصورتیکه قبلاً نداشته باشید.

نظر به مقدار عایدی که بدست می آورید و آیا اینکه شما کارگر دارید یا نه، ممکن است ضرور باشد که برای چیز های ذیل نیز ثبت نام کنید:

 • مالیات اجناس و خدمات (GST)
 • ماليات وضع شده از عوايد
 • مالیات مزایای اضافی (FBT).
اخذ نمودن یک TFN برای کسب و کار تان

تمام کسب و کار ها به یک TFN ضرورت دارند.

اگر شما کسب و کار تانرا بحیث یک تجارت انفرادی به پیش می برید، می توانید TFN شخصی تانرا استفاده کنید.

برای انواع دیگر کسب و کارها، شما باید یک TFN را هنگام درخواست نمودن برای ABN بدست بیاورید.

اخذ نمودن یک ABN

نمبر تجارتی آسترالیا (ABN) یک نمبر خاص برای کسب و کار تان است که هنگام داد و ستد با تجارت های دیگر، دولت و اداره مالیات از آن استفاده کنید.

همه کسان ضرورت ندارند که یک ABN داشته باشند. شما صرف در به یک ABN ضرورت دارید که یک کسب و کار شخصی داشته باشید.

شما باید ABN تانرا در بل هایتان بنویسید. اگر اینکار را انجام ندهید، تجارت های دیگر مقدار بیشتر از حد معمول مالیات را از پرداخت هائیکه برایتان می نمایند وضع نموده و آنرا برای ما انتقال می دهند.

ABN رایگان گرفته می شود.

همچنان ببینید:

ثبت نام نمودن برای GST و غیره مالیات

نظر به نوع کسب و کار تان ممکن است لازم باشد که شما برای GST ثبت نام کنید.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrc6bsExternal Link (Duration: 00:02:10)

 

همچنان ببینید:

راپوردهی و پرداخت مالیات

اگر صاحب یک کسب و کار هستید، شما باید برای عواید تجارتی کسب و کار تان مالیات بپردازید. نوع اظهارنامه مالیاتی تان مربوط می شود به ساختار کسب و کار تان. همچنان ممکن است لازم باشد که اظهارنامه فعالیت را نیز ارائه دهید.

اظهارنامه مالیاتی تان

اظهارنامه مالیاتی تان نکات ذیل را برای ما ابراز می دارد:

 • کسب و کار تان چقدر عاید کسب کرده است
 • چقدر مالیات پرداخته اید.

شما باید هر سال یک اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهید.

اگر کسب و کار تانرا بحیث یک تجارت انفرادی تاسیس کرده اید، می توانید اظهارنامه اشخاص انفرادی تانرا برای ارائه معلومات مالیاتی کسب و کار تان استفاده کنید.

اگر کسب و کار تانرا بحیث یک شراکت، شرکت یا صندوق امانی تاسیس کرده اید، در آنصورت باید یک اظهارنامه مالیاتی متفاوت را صرف برای کسب و کار تان استفاده کنید.

همچنان ببینید:

اظهارنامه فعالیت

اظهارنامه فعالیت از اظهارنامه مالیاتی فرق دارد. کسب و کار های تجارتی اظهارنامه فعالیت را به منظور راپوردهی و پرداخت مالیات استفاده می کنند، بطور مثال:

 • مالیات اجناس و خدمات (GST)
 • پرداخت مالیه در جریان فعالیت (PAYG) به اقساط

اگر شما برای GST ثبت هستید، ما برای شما یک اظهارنامه فعالیت تجارتی (BAS) را ارسال خواهیم نمود. ما BAS را هر سه ماه یکبار برای اکثر کسب و کار های تجارتی ارسال می کنیم.

اگر شما برای GST ثبت نیستید، ما برای شما یک اطلاعیه قسط را بعوض BAS ارسال خواهیم نمود. ما این اطلاعیه را در طی سال اول یا دوم کسب و کار تان برای شما ارسال می نمائیم.

همچنان ببینید:

درخواست کسرات و تخفیفات

اگر شما برای کسب و کار تان مصارفی را متحمل می شوید، ممکن است بتوانید یک معافیت مالیاتی را تقاضا کنید. این بدان معناست که شما کمتر مالیات بدهید.

بعضی کسب و کار ها ممکن است واجد شرایط دریافت معافیت، جبران یا تخفیف مالیاتی باشند.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqdm6External Link (Duration: 00:02:46)

 

همچنان ببینید:

پرداخت برای کارگران

اگر کسب و کار شما دارای کارگران یا قراردادی ها است، شما باید بعضی کار هائیرا را انجام دهید ولو که اینها اعضای خانواده شما باشند.

پرداخت برای کارگران

اعلام TFN

در روز اول شروع کار یک کارگر نزد شما، باید از وی بخواهید که یک فورمه اعلام نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) را خانه پُری نماید. اگر اینکار را انجام ندهید، شما مجبور خواهید بود که بالاترین نرخ مالیه را از معاش وی وضع نموده و برای ما انتقال بدهید.

همچنان ببینید:

مالیات وضع شده از عواید

زمانیکه شما کارگر دارید، باید از معاش شان مالیات وضع کنید و آنرا برای ما انتقال دهید. اینکار بنام پرداخت مالیات در ضمن فعالیت یاد می شود.

همچنان ببینید:

پرداخت سوپر

زمانیکه شما کارگر دارید، باید برای کارگران واجد شرایط مساعدت بیمه تقاعد (سوپر) بپردازید. شما این پول را به حساب صندوق تقاعد ایشان جمع می کنید. اینکار بنام "تضمین سوپر" یاد می شود.

همچنان ببینید:

صورتحساب معاشات تماس واحد (STP)

لست معاشات تماس واحد (STP) بدان معناست هرباری که شما برای کارگران تان معاش میدهد، معلومات صورتحساب معاش کارگران تانرا برای ما ابراز می کنید. شما باید نکات ذیل را راپور دهید:

 • معاشات یا دستمزد های پرداخت شده
 • مالیات وضع شده
 • مساعدت های سوپر

زمان و طرز راپور تان مربوط می شود به تعداد کارگرانی که در کسب و کار شما کار می کنند.

شما می توانید یک پروگرام نرم افزار خاص را کسب کنید که شما را در زمینه راپوردهی این معلومات کمک می کند. نرم افزار های رایگان و ارزان موجود اند.

همچنان ببینید

پرداخت برای قراردادی ها

اگر شما قراردادی ها را برای انجام دادن کارهایتان استخدام می کنید، بعضی قوانین مالیاتی و سوپر متفاوت در مورد آنها صدق می کند. مهم است که شما فرق بین کارگران و قراردادی ها را بدانید.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqti5External Link (Duration: 00:02:28)

 

همچنان ببینید:

نگهداری اسناد کسب و کار

نگهداری اسناد برای پیشبرد درست کسب و کار تان ضروری است. شما بعضی اسناد را باید برای مدت حد اقل پنج سال نگهدارید. نگهداری دقیق اسناد شما را در زمینه های ذیل نیز کمک می کند:

 • دانستن اینکه کسب و کار تان چطور پیش می رود
 • مطلع بودن از عواید و مصارف تان
 • نشان دادن وضعیت کسب و کار تان برای بانک یا قرضه دهندگان

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: شروع کردن کار و بار شخصی تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrxkinExternal Link (Duration: 00:00:32)

 

ارائه نمودن اولین اظهارنامه مالیاتی تان

اکثر اشخاص باید هر سال اظهارنامه مالیاتی خویشرا تکمیل نموده و برای ما تسلیم دهند. شما در اظهارنامه مالیاتی تان عواید و کسرات تمام سال تانرا برای ما ابراز می دارید.

ما با استفاده از این معلومات سنجش می کنیم که آیا شما باید مالیات بیشتری بپردازید یا ما برای شما مالیات اضافه پرداخت تانرا مسترد نمائیم (بازپرداخت مالیات).

اظهارنامه مالیاتی شامل اول ماه جولای الی 30 جون سال می باشد. اگر شما خودتان اظهارنامه مالیاتی تانرا خانه پُری می کنید، باید اینکار را الی تاریخ 31 اکتوبر سال انجام دهید.

اگر در مورد خانه پُری اظهارنامه مالیاتی تان ضرورت به کمک رایگان دارید و عاید تان کم است، داوطبان آموزش دیده مساعدت کننده مالیات ما می توانند شما را کمک نمایند.

اگر شما از یک کارگزار مالیات استفاده می کنید، باید با وی قبل از تاریخ 31 اکتوبر تماس بگیرید. شما باید بررسی کنید که کارگزار مالیات تان رسماً ثبت شده باشد.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: تسلیم دهی اولین اظهارنامه مالیاتی تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizdzrjExternal Link (Duration: 00:01:22)

 

کدام شخص باید اظهارنامه مالیاتی ثبت کند؟

بیشتر اشخاص باید هر سال یک اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نموده و آن را در اداره ATO ثبت کنند.

چرا باید اظهارنامه مالیاتی ثبت کنم؟

اداره ATO باید بداند که شما در جریان سال مالی به مبلغ چقدر پول به دست آوردهاید (عاید) و برای کدام مواردی میتوانید درخواست بخشودگی مالیاتی کنید. این معلومات به آنها میگوید که آیا لازم است شما مالیات بیشتری (صورتحساب مالیات) را تادیه نمایید یا لازم است که مبلغی از مالیات را پس بگیرید (باز پرداخت مالیات).

سال مالی از 1 جولای الی 30 جون است.

اظهارنامه مالیاتی خود را چی وقت باید ثبت کنم؟

اگر خود شما اظهارنامه مالیاتی را تکمیل میکنید، لازم است که هر سال آن را الی تاریخ 31 اکتوبر ثبت کنید.
اگر یک مامور مالیات ثبت شده به شما در تکمیل نمودن اظهارنامه مالیاتی کمک میکند، لازم است که همکاری با آنها را قبل از تاریخ 31 اکتوبر آغاز کنید.

چیقسم میتوانم اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت کنم؟

اگر خود شما اظهارنامه مالیاتی را تکمیل میکنید، میتوانید آن را با استفاده از myTax ، بصورت آنلاین ثبت کنید.
اگر از یک مامور مالیات ثبت شده در این باره کمک میگیرید، باید برای گفتگو با آنها وقت ملاقات تعیین کنید.

برای ثبت اظهارنامه مالیاتی خود به کدام نوع معلومات ضرورت دارم؟

برای این دلیل، به این معلومات ضرورت خواهید داشت:

 • tax file number TFN))
 • جزئیات حساب بانکی، در صورتی که ضرور است مبغ پولی به شما مسترد شود
 • عاید - برای اثبات هر مبلغ پولی که به دست آوردهاید      
  • صورتحساب یا راپور عاید از طرف تمام کارفرمایان شما
  • راپورهای خلاصهٔ تادیه از Centrelink
 • موارد بخشودگی مالیاتی و مصارف- برای اثبات درخواستتان در مورد برخورداری از بخشودگی مالیاتی      
  • رسید مربوط به مصارف مربوط با کار، کمکهای مالی یا تحایف

برای ثبت اظهارنامه مالیاتی خود با استفاده از myTax ، به شناسه کاربری و پسوورد myGov خود ضرورت خواهید داشت. اگر شما حساب کاربری myGov ندارید، میتوانید یک حساب کاربری را ساخته و این حساب کاربری را در ویبسایت اداره ATO به آدرس my.gov.auExternal Link، متصل کنید (به لسان انگلیسی).

کارفرمایان، بانکها و دیگر مشاغل، معلومات مربوط به اشخاصی را که با آنها کار میکنند، در دسترس اداره ATO قرار میدهند. اگر الی اواخر ماه جولای صبر کنید، اداره ATO این معلومات را برای شما در اظهارنامه مالیاتی شما درج میکند. این اقدام، ثبت اظهارنامه مالیاتی شما را سریعتر و آسانتر میکند.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: تسلیم دهی اولین اظهارنامه مالیاتی تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizfycdExternal Link (Duration: 00:03:18)

 

کدام نوع عاید را باید در اظهارنامه مالیاتی بگنجانم؟

شما باید تمام عایدی را که در جریان سال مالی بدست آورده اید، در این اظهارنامه بگنجانید. این عاید بشمول مبلغ پولی میشود که شما از تمام وظیفه های خود بدست آوردهاید، از جمله:

 • وظیفه تمام وقت
 • وظیفه نیمه وقت
 • مشاغل موقتی یا میده کاری
 • وظیفه آزاد
 • مشاغل با عاید نقدی

شما همچنان باید پولی را که به طریقه های دیگری بدست آورده اید نیز در این اظهارنامه بگنجانید، از جمله:

 • مفاد بدست آمده از حسابهای بانکی
 • مبالغ تادیه شده از طرف دولت (بطور مثال، مبلغ بدست آمده از Centrelink)
 • مالکیت یک جایداد کرایی
 • سرمایه گذاریهای خارج از کشور
 • مفاد حاصل از بازار سهام

مهم نیست که عاید خود را چیقسم بدست آورده اید ، یادتان باشد که آن را در اظهارنامه مالیاتی خود بگنجانید.

کدام نوع بخشودگی مالیاتی را میتوانم درخواست کنم؟

شما میتوانید برای بعضی مصارف مربوط به کارتان، درخواست بخشودگی مالیاتی کنید. بخشودگیهای معمول مالیاتی، بشمول این موارد میشود:

 • مصارف مربوط به وسیله نقلیه و سفر
 • کالا، شست و شوی کالا و خشکشویی
 • مصارف مربوط به دفتر خانگی
 • مصارف مربوط به خودآموزی
 • سامانآلات و تجهیزات.

برای کسب معلومات بیشتر در رابطه با بخشودگیهای مالیاتی که میتوانید برای آنها درخواست دهید، به ویبسایت اداره ATO ، به آدرس Deductions you can claimمراجعه کنید (به لسان انگلیسی).

شما باید بتوانید برای هر بخشودگی مالیاتی که درخواست آن را دارید، یک سند مثل رسید را ارائه دهید. شما باید این اسناد و مدارک را برای حداقل مدت پنج سال نگه دارید. اداره ATO در هر زمانی میتواند از شما درخواست کند که این اسناد را به آنها نشان دهید.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: تسلیم دهی اولین اظهارنامه مالیاتی تان
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizfwo8External Link (Duration: 00:02:01)

 

سوپر: این چی است و چرا مهم است.

بیمه تقاعد یا "سوپر" جزئی از عاید تان است که کارفرما به حساب صندوق تقاعد تان می پردازد. سوپر شما در طی سالهای کاری تان افزایش می یابد. بعد از تقاعد کردن، شما با استفاده از پول سوپر تان امرار معاش می کنید.

سوپر مهم است زیرا هرچه بیشتر پس انداز کنید، به همان اندازه پول بیشتری هنگام تقاعد تان خواهید داشت.

محدودیت هایی مبنی بر هنگام دسترسی داشتن به پول سوپر تان موجود است. مواظب پیشنهاد های اشخاص مبنی بر پس گرفتن زودهنگام پول سوپر تان باشید. ممکن است اینکار غیرقانونی باشد.

اگر شما در آسترالیا با یک ویزه مؤقت کار می کنید و دوباره به کشور تان بر می گردید، ممکن است بتوانید به پول سوپر تان دسترسی حاصل نمائید. اینکار بنام پرداخت بیمه تقاعد خروج از آسترالیا (DASP) یاد می شود.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: سوپر(صندوق تقاعد): چی است و چرا مهم است
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsr8jkjExternal Link (Duration: 00:01:06)

 

همچنان ببینید:

مصؤن بودن از تقلبکاری ها

تقلبکاری ها طوری طرح ریزی می شوند تا شما را فریب دهند که:

 • پولی را پرداخت کنید که قرضدار آن نیستید
 • معلومات شخصی تانرا (مانند TFN تان) افشا سازید.

پیشنهادات مفید ذیل می تواند از وقوع این نوع فریبکاری ها جلوگیری نماید:

 • نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) را در خلص سوانح تان ننویسید. TFN تانرا صرف بعد از شروع کردن به کار برای کارفرمای تان بدهید.
 • اجازه ندهید که دوستان و اعضای خانواده تان از TFN شما استفاده نمایند.
 • رمز عبور تانرا از طریق آنلاین با هیچکس شریک نسازید.
 • TFN، رمز عبور یا غیره معلومات حساس تانرا در ایمیل تان ذکر نکنید.
 • اگر از یک ثبت شده مالیات استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که رسماً ثبت شده باشد.

کلیک کنید تا به دری بشنوید

Media: حفاظت در مقابل فریبکاری ها
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudishfekExternal Link (Duration: 00:01:07)

 

همچنان ببینید:

کمک گرفتن

اگر در مورد مالیات یا سوپر تان به کمک نیاز دارید، برای ما به شماره های ذیل زنگ بزنید:

 • 13 28 61 -- برای سوالات شخصی
 • 13 28 66 -- برای سوالات تجارتی
 • 13 10 20 -- برای سوالات سوپر

اگر ترجیع می دهید که به یک لسان دیگر به غیر از انگلیسی صحبت کنید، برای خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی به شماره 13 14 50 زنگ بزنید.

شما را تشویق می نمائیم که هرچه زودتر با ما تماس بگیرید تا با شما همکاری کنیم – هیچوقت هرگز برای درخواست کمک دیر نیست.

زمانیکه برای ما زنگ می زنید چه انتظاری باید داشته باشید

نمبر دوسیه مالیاتی (TFN) یا نمبر تجارتی آسترالیای (ABN) تان را سر دست آماده نگهدارید.

زمانیکه با یک کارمند خدمات مشتریان ما صحبت می کنید، ایشان ممکن است بعضی سوالات را به منظور تثبیت هویت تان از شما بپرسند. اینکار ما را کمک می کند تا سوابق مالیات شخصی شما را حفاظت نمائیم.

ما نمی توانیم راجع به یک شخص دیگر برایتان معلومات دهیم، حتی اگر این شخص عضو خانواده تان هم باشد. اگر یک دوست یا عضو خانواده تانرا کمک می کنید، هنگامیکه برای ما تیلفون می نمائید ایشان باید حضور داشته باشند مگر اینکه اسنادی در سیستم ما موجود باشد که نشان دهد شما "نماینده قانونی" ایشان هستید.

به لسان دری بشنوید

Media: کمک گرفتن
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4p8h8bExternal Link (Duration: 00:01:25)

 

دولت مجاز استرالیا, کانبیرا

Authorised by the Australian Government, Canberra.

QC61257