Show download pdf controls
 • ការចាប់ផ្តើមការងារដំបូងរបស់អ្នក

  មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការ

  ធ្វើលេខបញ្ជីពន្ធ

  លេខបញ្ជីពន្ធ (TFN) ​​របស់អ្នកគឺជាលេខយោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់​អ្នកសម្រាប់ប្រព័ន្ធពន្ធរបស់យើង។ អ្នកគួរដាក់ពាក្យសុំ TFN របស់អ្នក​មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមការងារ​ឬក៏បន្ទាប់ពីធ្វើការភ្លាម។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមាន​ TFN ដើម្បីផ្តល់ជូននិយោជករបស់អ្នកទេ​អ្នកនឹងត្រូវបង់ពន្ធច្រើនជាងធម្មតា។

  អ្នក មិនបង់ថ្លៃទេ សម្រាប់ធ្វើ TFN​។

  ជំហានបន្ទាប់៖

  រក្សា TFN របស់អ្នកអោយមានសុវត្ថិភាព

  អ្នករក្សា TFN ​ដដែលសម្រាប់មួយជីវិតរបស់អ្នក​ទោះបីអ្នកប្តូរ​ឈ្មោះរបស់អ្នក​ឬក៏ផ្លាស់លំនៅទៅរស់នៅរដ្ឋផ្សេង​ឬក៏បរទេស​ក៏ដោយ។

  កុំអោយអ្នកណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ TFN ​របស់អ្នកអោយសោះ -ទោះជាមិត្ត​ភក្តិ​ឬក៏សាច់ញាតិក៏ដោយ។

  មិនត្រូវផ្តល់ TFN ​របស់អ្នកនៅក្នុងពាក្យសុំការងារធ្វើ​ឬក៏នៅ​លើអ៊ិនថឹណិតជាដាច់ខាត។ អ្នកគួរផ្តល់ TFN ​របស់អ្នកទៅអោយតែនិយោជក​របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ​បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមធ្វើការអោយពួកគេ។

  ក៏សូមអានផងដែរនូវ៖

  នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការ

  បំពេញសេចក្តីប្រកាសលេខបញ្ជីពន្ធ

  និយោជករបស់អ្នកនឹងសុំអោយអ្នកបំពេញទម្រង់សេចក្តីប្រកាសលេខបញ្ជីពន្ធ ដើម្បីប្រាប់ពួកគេអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​និង TFN​​​របស់អ្នក។

  និយោជករបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេចក្តីប្រកាសនេះដើម្បីគណនា​ចំនួនពន្ធដែលអ្នកត្រូវបង់។

  អ្នកមានរយៈពេល​២៨​ថ្ងៃដើម្បីផ្តល់សេចក្តីប្រកាសនេះជូន​និយោជករបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ទេ​ពួកគេនឹងត្រូវដកពន្ធច្រើនជាងធម្មតា​ពីប្រាក់បៀវត្សរបស់អ្នក។

  តើអ្នកនឹងត្រូវបង់ពន្ធប៉ុន្មាន?

  និយោជករបស់អ្នកនឹងដកពន្ធពីប្រាក់បៀវត្សរបស់អ្នក​ហើយនិង​បញ្ជូនវាមកយើង។ នេះមិនហៅថា​ ‘ការដកហូតប្រាក់ពន្ឋតាមចំនួនប្រាក់​ចំណូលដែលអ្នករកបាន’។

  ចំនួនពន្ធដែលអ្នកបង់គឺអាស្រ័យទៅលើ៖

  • ថាតើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់គោលបំណង​បង់ពន្ធឬទេ
  • ថាតើអ្នករកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្មាន
  • ថាតើអ្នកមាន​លេខបញ្ជីពន្ធ (TFN)​​ឬក៏ឥត។​

  ប្រាក់សោធននិវត្តន៍

  ប្រាក់សោធននិវត្តន៍​ឬក៏​ 'super'​គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រាក់ចំណូល​ដែលនិយោជករបស់អ្នកបង់ចូលទៅមូលនិធិប្រាក់សោធន​និវត្តន៍។ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អ្នកកើនឡើងក្នុងជីវិតការងាររបស់អ្នក។ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អ្នកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត​នៅពេលអ្នកចូលនិវត្តពីការងារ។

  ស្វែងរកបន្ថែម៖

  ការទទួលប្រាក់កម្រៃជាសាច់ប្រាក់

  និយោជកមួយចំនួនចង់បង់ប្រាក់បៀវត្សដល់អ្នកជាសាច់ប្រាក់​ជាងបង់ចូលទៅគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ ការធ្វើបែបនេះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ​ប្រសិនបើ៖

  • ដកចំនួនពន្ធត្រឹមត្រូវពីប្រាក់បៀវត្សរបស់អ្នក​ហើយផ្តល់វាមក​យើង
  • ផ្តល់ដល់អ្នកនូវប័ណ្ណបើកប្រាក់បៀវត្សដោយបង្ហាញថាតើអ្នក​បានបង់ពន្ធប៉ុន្មាន
  • បង់ចំនួនប្រាក់សោធននិវត្តន៍ត្រឹមត្រូវចូលទៅមូលនិធិ​ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អ្នក។

  ប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើកិច្ចការទាំងនេះ​អ្នកអាចទទួលបាន​ប្រាក់​បៀវត្សនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍តិចជាងចំនួនដែលអ្នកគួរទទួល​បាន។

  ស្វែងរកបន្ថែម៖

  និយោជិក​ឬអ្នកម៉ៅការ

  ការក្លាយជានិយោជិកគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអ្នកម៉ៅការ។

  អ្នកជា និយោជិក ប្រសិនបើ​អ្នកកំពុងធ្វើការ​នៅក្នុងអាជីវកម្ម​របស់មនុស្សម្នាក់ទៀត។

  អ្នកជា អ្នកម៉ៅការ ​​ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការអោយខ្លួនឯង​ហើយកំពុងធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

  និយោជកខ្លះអាចចាត់ទុកអ្នកខុសថាជាអ្នកម៉ៅការ​ឬក៏លើកទឹក​ចិត្តអ្នកអោយរកលេខអាជីវកម្មអូស្ត្រាលី(ABN)​ដើម្បីព្យាយាម​និង​គេចពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។

  មានតែអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មទេដែលត្រូវការ​ ABN ។ ប្រសិនបើនិយោជករបស់អ្នកបង់ប្រាក់កម្រៃជូនអ្នកខុសជា​អ្នក​ម៉ៅការ​អ្នកអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចខាងក្រោម៖

  • ការឈប់សម្រាកពេលមានជំងឺ
  • ប្រាក់កម្រៃនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
  • ប្រាក់សោធននិវត្តន៍
  • ការធានារ៉ាប់រងការងារ​(ការធានារ៉ាប់រង)

  ស្វែងរកបន្ថែម៖

  សិទ្ធិ​និងកាតព្វកិច្ចនៅកន្លែងធ្វើការ

  ជនទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសិទ្ធិ​និងការការពារដូចគ្នានៅកន្លែងធ្វើការ។ អត្រាប្រាក់បៀវត្សអប្បបរមា​និងលក្ខខណ្ឌកន្លែងធ្វើការត្រូវបាន​ចែងដោយច្បាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលី។

  មន្ត្រីទទួលបណ្តឹង​និងស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងការងារ​ប្រកដោយយុត្តិធម៌​​ (Fair Work Ombudsman) អាចផ្តល់ព័ត៌មាន​និងដំបូន្មានស្តីពីសិទ្ធិ​និងកាតព្វកិច្ចនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។ ពួកគេមានព័ត៌មាននេះជាភាសាផ្សេងៗ។

  ក៏សូមអានផងដែរនូវ៖

  ជំហានបន្ទាប់៖

  ផ្តល់សិទ្ធិដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីទីក្រុងកង់បេរ៉ា។

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 06 Apr 2022QC 61269