ato logo
Search Suggestion:

Dari language home page

Last updated 5 September 2022

به ویبسایت ATO (ادارۀ مالیۀ آسترالیا) خوش آمدید

این صفحات دارای معلوماتی راجع به مالیات در استرالیا است تا شما را برای فهمیدن حقوقتان و عمل به مکلفیت های مالیاتی تان مساعدت کند.

اگر اینطور احساس می کنید که هر نوع معلومات موجود در این ویب پیج ها مطابق با شرایط شما نیست، یا اینکه یقین ندارید که آیا در مورد شما مصداق دارد یا نه، از ما کمک بیشتری گرفته می توانید.

بعضی ‌از معلومات به ما در قالب سند قابل حمل (PDF) است. برای مطالعه یا طبع یک دوسیۀ
Adobe Acrobat ReaderExternal Link در کمپیوتر خود نیاز دارید.شما می توانید یک نسخۀ مجانی آن را از ویبسایت دانلود کنیدAdobe

اگر پرسش مالیاتی داشتید به یکی از نمبر های زیر تیلفون کنید:

13 28 61 – سؤالات مالیاتی شخصی

13 28 66 – سؤالات مالیاتی کسب و کار

13 10 20 – سؤالات مربوط به تقاعد

اگر شماانگلیسی خوب صحبت نمکنید و می خواهید به ATO (اداره مالیات استرالیا) صحبت کنید به

Services Translating and Interpreting تیلفون کنید 13 14 50 خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی نمبر ساعات فعال بودن نمبر تیلفون: 8 صبح الی 6 شام, دوشنبه الی جمعه

Individuals اشخاص

Tax essentials ضروريات مالياتی

Superannuation بازنشستگی

Businesses کسب و کار

Business essentials ضروريات کار

Audio guides رهنما های صوتی - به دری

QC27191