Show download pdf controls
 • Nhận trợ giúp

  Nếu quý vị cần trợ giúp về thuế hoặc hưu bổng, hãy gọi cho chúng tôi:

  • 13 28 61 - đối với các câu hỏi cho cá nhân
  • 13 28 66 - đối với các câu hỏi cho doanh nghiệp
  • 13 10 20 - đối với các câu hỏi về hưu bổng

  Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi cho chúng tôi qua Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 13 14 50.

  Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với chúng tôi sớm để chúng tôi có thể làm việc với quý vị - không bao giờ là quá muộn để yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.

  Quý vị cần chuẩn bị gì khi gọi cho chúng tôi

  Quý vị nên chuẩn bị sẵn số hồ sơ thuế (TFN) hoặc số doanh nghiệp Úc (ABN) khi quý vị gọi.

  Khi quý vị nói chuyện với một đại diện dịch vụ khách hàng, họ có thể hỏi quý vị một loạt câu hỏi để giúp nhận dạng quý vị. Các câu hỏi này giúp bảo vệ hồ sơ thuế cá nhân của quý vị.

  Chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị thông tin về người khác, ngay cả khi họ ở trong gia đình. Nếu quý vị đang giúp đỡ một người bạn hoặc thành viên gia đình, họ phải ở bên quý vị khi quý vị gọi điện trừ khi quý vị được ghi là 'đại diện ủy quyền' của họ trong hệ thống của chúng tôi.

  Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 20 Jan 2023QC 61298