Show download pdf controls
 • Bắt đầu doanh vụ của riêng quý vị

  Kiếm tiền từ một doanh vụ thường đồng nghĩa với việc quý vị sẽ cần phải nộp thuế.

  Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoàn lại một số khoản khấu trừ cho chi phí kinh doanh để giảm thuế của quý vị.

  Nếu quý vị thuê người làm trong doanh nghiệp của quý vị thì quý vị phải nộp thuế và hưu bổng cho họ.

  Nếu quý vị không chắc chắn những gì quý vị cần làm, hãy hỏi một đại diện thuế đã đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

  Xem thêm:

  Trước khi quý vị bắt đầu kinh doanh

  Doanh vụ hay sở thích

  Điều quan trọng là phải biết liệu hoạt động của quý vị là một doanh vụ hoặc sở thích.

  "Sở thích" có nghĩa là một cái gì đó quý vị làm trong thời gian rảnh rỗi để giải trí. Nếu quý vị có ý định kiếm lợi nhuận thì tức là quý vị đang thực hiện một doanh vụ.

  Nếu quý vị đang thực hiện một doanh vụ thì quý vị có các yêu cầu pháp lý như:

  • cho chúng tôi biết quý vị đã kiếm được bao nhiêu lợi tức
  • lưu giữ hồ sơ cho bất kỳ chi phí nào mà quý vị muốn yêu cầu hoàn lại.

  Chọn lựa cấu trúc doanh nghiệp

  Có bốn loại hình kinh doanh chính ở Úc - kinh doanh cá thể, hợp doanh, công ty và quỹ ủy thác.

  Mỗi cấu trúc có các quy định về thuế vụ và báo cáo khác nhau. Những điều này ảnh hưởng đến số tiền thuế quý vị phải nộp và những gì xảy ra nếu quý vị mắc nợ. Quý vị cần hiểu các quy định này trước khi chọn lựa cấu trúc doanh nghiệp.

  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Xem thêm:

  Bắt đầu kinh doanh

  Đăng kí doanh nghiệp

  Khi quý vị bắt đầu một doanh vụ mới, quý vị cần phải có:

  • số doanh nghiệp Úc (ABN)
  • số hồ sơ thuế (TFN) - nếu quý vị chưa có

  Tùy thuộc vào số tiền quý vị kiếm được và quý vị có nhân viên hay không, quý vị cũng có thể cần phải đăng ký:

  • thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
  • Giữ lại phần tiền thuế khi trả lương nhân viên (PAYG Withholding)
  • thuế phụ bổng (FBT).
  Xin cấp TFN cho doanh nghiệp

  Tất cả các doanh nghiệp đều cần một số hồ sơ thuế (TFN).

  Nếu quý vị đang điều hành doanh nghiệp của mình với tư cách là một hộ kinh doanh cá thể, quý vị có thể sử dụng TFN cá nhân của mình.

  Đối với các cấu trúc doanh nghiệp khác, quý vị cần có TFN cho doanh nghiệp của mình khi quý vị đăng ký ABN.

  Xin cấp ABN

  Số doanh nghiệp Úc (ABN) là số duy nhất để doanh nghiệp của quý vị sử dụng khi giao dịch với các doanh nghiệp khác, chính phủ và ATO.

  Không phải ai cũng cần có ABN. Quý vị chỉ cần nó nếu quý vị đang điều hành một doanh nghiệp.

  Quý vị phải đưa ABN của quý vị vào hóa đơn của quý vị. Nếu quý vị không thực hiện thì các doanh nghiệp khác sẽ giữ thuế nhiều hơn bình thường từ bất kỳ khoản thanh toán nào họ thực hiện cho quý vị và nộp thuế đó cho chúng tôi.

  ABN được cấp miễn phí.

  Xem thêm:

  Đăng ký GST và các loại thuế khác

  Quý vị có thể cần phải đăng ký GST và các loại thuế khác, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp quý vị đang điều hành.

  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Xem thêm:

  Khai báo và nộp thuế

  Nếu quý vị đang điều hành một doanh nghiệp, quý vị cần phải nộp thuế cho phần tiền doanh nghiệp của quý vị kiếm được. Loại khai thuế quý vị nộp tùy thuộc vào cấu trúc doanh nghiệp của quý vị. Quý vị cũng có thể cần phải nộp tường trình hoạt động.

  Khai thuế

  Khai thuế là để cho chúng tôi biết:

  • doanh nghiệp của quý vị đã kiếm được bao nhiêu tiền
  • quý vị đã nộp bao nhiêu thuế

  Quý vị phải nộp tờ khai thuế mỗi năm.

  Nếu quý vị điều hành doanh nghiệp của mình như là hộ kinh doanh cá thể thì quý vị sẽ sử dụng tờ khai thuế cá nhân để nộp thông tin thuế doanh nghiệp của mình.

  Nếu quý vị điều hành doanh nghiệp của mình dưới hình thức hợp doanh, công ty hoặc quỹ ủy thác thì quý vị sử dụng một loại khai thuế khác chỉ dành cho doanh nghiệp của quý vị.

  Xem thêm:

  Tường trình hoạt động

  Tường trình hoạt động khác với việc khai thuế. Các doanh nghiệp sử dụng tường trình hoạt động để khai báo và nộp thuế như:

  • thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
  • các khoản làm đâu trả đó định kỳ (PAYG)

  Nếu quý vị có đăng ký GST, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một tờ tường trình hoạt động kinh doanh (BAS). Chúng tôi gửi cho hầu hết các doanh nghiệp BAS của họ sau mỗi ba tháng.

  Nếu quý vị không có đăng ký GST, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo định kì thay vì một BAS. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị trong năm đầu tiên hoặc năm thứ hai của doanh nghiệp quý vị.

  Xem thêm:

  Yêu cầu các khoản khấu trừ và giảm thuế

  Nếu quý vị chi tiền cho các chi phí doanh nghiệp thì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khấu trừ thuế. Điều này có nghĩa là quý vị nộp ít thuế hơn.

  Một số doanh nghiệp cũng có thể đủ điều kiện để được giảm thuế, chiết giảm hoặc bồi hoàn thuế.

  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Xem thêm:

  Trả lương cho nhân viên

  Nếu doanh nghiệp của quý vị có nhân viên hoặc nhà thầu, ngay cả khi họ là gia đình thì có một số điều mà quý vị cần làm thêm.

  Trả lương nhân viên

  Khai báo TFN

  Vào ngày đầu tiên một nhân viên bắt đầu làm việc cho quý vị, quý vị phải yêu cầu họ điền vào mẫu khai báo số hồ sơ thuế. Nếu họ không làm như vậy thì quý vị sẽ phải trích tiền thuế từ tiền lương của họ ở mức cao nhất và gửi cho chúng tôi.

  Xem thêm:

  Giữ lại phần tiền thuế khi trả lương nhân viên (PAYG Withholding)

  Khi quý vị có nhân viên, quý vị sẽ khấu trừ thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi. Khoản tiền này được gọi là giữ lại phần tiền thuế khi trả lương nhân viên (PAYG Withholding).

  Xem thêm:

  Trả tiền hưu bổng

  Khi quý vị có nhân viên, quý vị phải trả các khoản đóng góp hưu bổng cho các nhân viên đủ điều kiện. Quý vị gửi số tiền này vào quỹ hưu bổng của họ. Đây được gọi là ‘bảo đảm hưu bổng’ (''super guarantee').

  Xem thêm:

  Bảng lương Gộp (Single Touch Payroll - STP)

  Bảng lương gộp có nghĩa là quý vị cần cho chúng tôi biết thông tin về bảng lương của nhân viên mỗi khi quý vị trả lương cho họ. Quý vị cần phải khai báo:

  • tiền lương hoặc tiền công được trả
  • khấu trừ thuế
  • đóng góp hưu bổng

  Thời điểm và cách thức mà quý vị khai báo phụ thuộc vào số lượng nhân viên mà doanh nghiệp của quý vị có.

  Quý vị có thể nhận được phần mềm doanh nghiệp đặc biệt sẽ giúp quý vị khai báo thông tin này cho chúng tôi. Có những sản phẩm phần mềm miễn phí và chi phí thấp.

  Xem thêm:

  • Bảng lương gộp (Single Touch Payroll)

  Thanh toán cho nhà thầu

  Nếu quý vị thuê một nhà thầu làm việc cho doanh nghiệp của quý vị, có một số quy định thuế và hưu bổng khác nhau. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa nhân viên và nhà thầu.

  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Xem thêm:

  Lưu giữ hồ sơ kinh doanh

  Lưu giữ hồ sơ là điều cần thiết để điều hành doanh nghiệp của quý vị đúng cách. Quý vị phải lưu giữ một số hồ sơ trong ít nhất năm năm. Lưu giữ hồ sơ chính xác cũng giúp quý vị:

  • hiểu được cách mà doanh nghiệp của quý vị đang vận hành
  • theo dõi được các khoản lợi tức và chi phí
  • cho ngân hàng hoặc người cho vay biết doanh nghiệp của quý vị đang hoạt động như thế nào

  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Xem thêm:

  Các bước tiếp theo:

  Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 20 Jan 2023QC 61298