Show download pdf controls
 • Thuế: cách thức hoạt động và lý do tại sao chúng ta phải nộp

  Thuế là gì

  Thuế là tiền chúng tôi thu thay mặt chính phủ. Quý vị có thể cần phải nộp thuế nếu quý vị có lợi tức từ:

  • một công việc
  • phụ cấp và thanh toán của Centrelink
  • điều hành một doanh vụ
  • các nguồn khác (như lãi suất ngân hàng).

  Tại sao chúng ta nộp thuế

  Thuế chúng tôi thu được chi trả cho các dịch vụ như:

  • y tế
  • giáo dục
  • quốc phòng
  • đường bộ và đường sắt
  • an ninh xã hội và các khoản thanh toán khác từ Centrelink.

  Tôi nộp thuế bằng cách nào?

  Nếu quý vị làm việc cho một chủ lao động, họ sẽ lấy thuế từ tiền lương hoặc tiền công của quý vị và chuyển cho chúng tôi.

  Nếu quý vị có lợi tức khác, chẳng hạn như lợi tức kinh doanh hoặc lãi ngân hàng thì quý vị có thể phải nộp thuế cho chúng tôi. Nếu quý vị cần giúp đỡ quý vị có thể liên hệ với chúng tôi hoặc một đại diện thuế đã đăng ký.

  Hầu hết mọi người cần phải nộp tờ khai thuế mỗi năm để báo cho chúng tôi số:

  • lợi tức họ kiếm được
  • tiền thuế mà họ đã nộp

  Chúng tôi sử dụng thông tin này để xem quý vị đã trả đúng số tiền thuế trong năm hay chưa.

  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Các bước tiếp theo:

  Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 20 Jan 2023QC 61298