Show download pdf controls
 • Hưu bổng: nó là gì và tại sao nó quan trọng

  Tiền hưu bổng, hay 'hưu bổng', là một phần lợi tức của quý vị mà chủ lao động trả vào một quỹ hưu bổng. Hưu bổng của quý vị tích lũy trong quá trình đi làm của quý vị. Quý vị sử dụng tiền hưu bổng của mình để sống khi nghỉ hưu.

  Tiền hưu bổng rất quan trọng, bởi vì quý vị càng tiết kiệm được nhiều hưu bổng thì quý vị sẽ càng có thêm nhiều tiền khi nghỉ hưu.

  Có những giới hạn độ tuổi trong việc quý vị có thể tiếp cận tiền hưu bổng. Hãy cẩn thận nếu có người đề nghị giúp quý vị rút tiền hưu bổng sớm. Nó có thể là bất hợp pháp.

  Nếu quý vị đang làm việc ở Úc bằng visa tạm thời và quý vị về nước, quý vị có thể tiếp cận vào hưu bổng của quý vị. Việc này được gọi là thanh toán hưu bổng khi rời khỏi Úc (DASP).

  Xem thêm:

  Các bước tiếp theo:

  Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 01 Nov 2022QC 61298