ato logo
Search Suggestion:

Vietnamese language home page

Last updated 4 December 2023

Chào mừng quý vị đến với trang mạng của Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc

Những trang mạng này chứa đựng các thông tin về thuế vụ tại Úc để giúp quý vị hiểu các quyền lợi của mình và đáp ứng các bổn phận về thuế của quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy có thông tin nào trên các trang mạng này không bao gồm các hoàn cảnh của quý vị, hay quý vị không biết chắc là các thông tin này được áp dụng với quý vị như thế nào, thì quý vị có thể tìm đến sự giúp đỡ thêm từ Sở Thuế chúng tôi.

Một số trong các thông tin của chúng tôi được trình bày ở dạng PDF (Portable Document Format). Để xem hoặc để in ra một tập thông tin ở dạng PDF, quý vị sẽ cần có phần mềm Adobe Acrobat ReaderExternal Link trên máy vi tính của quý vị. Quý vị có thể tải xuống miễn phí bản sao của phần mềm này từ trang mạng của Adobe.

Nếu quý vị có các thắc mắc về thuế vụ, hãy điện thoại:

  • Các thắc mắc về thuế cá nhân – 13 28 61
  • Các thắc mắc về thuế doanh nghiệp – 13 28 66
  • Các thắc mắc về hưu bổng – 13 10 20
  • Nếu quý vị không nói thạo Tiếng Anh và muốn nói chuyện với Sở Thuế, xin gọi đến Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn ở số 13 14 50. Thời gian điện thoại có người trực: 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Individuals - Cá nhân

Tax essentials - Những Điều Chính Yếu về Thuế

Tax Integrity Centre - Trung tâm Liêm chính Thuế vụ

Superannuation - Hưu bổng

Businesses - Thương vụ

Business essentials - Những Điều Chính Yếu cho Doanh Nghiệp

GST - Thuế Hàng hóa và Dịch vụ

Tax Integrity Centre - Trung tâm Liêm chính Thuế vụ

Webinars - Mô tả quảng bá

Closing your small businessExternal Link

Mô tả của sản phẩm này được thiết kế để đảm bảo đối tượng khán giả mục tiêu dự kiến sẽ quan tâm đến sự kiện.

Nếu bạn đã quyết định đóng cửa doanh nghiệp của mình thì buổi hội thảo này là dành cho bạn. Quá trình đóng cửa doanh nghiệp có thể mất thời gian tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp và mức độ phức tạp. Buổi hội thảo này giải thích những gì bạn cần làm và giới thiệu các dịch vụ nhằm hỗ trợ và hướng dẫn bạn trong suốt quá trình đóng cửa doanh nghiệp.

Audio guides - Hướng dẫn bằng âm thanh - bằng (Tiếng Việt)

QC17021